Now showing items 1-7 of 7

 • Fyzikální stárnutí polypropylénu 

  Weiss, Jiří
  Byla studována problematika fyzikálního stárnutí komerčně vyráběných homopolymerů polypropylenu Mosten. Práce je zaměřena na sledování změn fyzikálních vlastností polymeru v časovém horizontu 90 dní od data přípravy ...
 • Lomová houževnatost kompozitu s polymerní matricí 

  Hofírková, Linda
  V předkládané diplomové práci je zkoumán vztah mezi složením a mechanickými vlastnostmi kompozitního materiálu na bázi polypropylenu (PP) plněného odstupňovaným množstvím hydroxidu hořečnatého Mg(OH)2. Je sledován vliv ...
 • Optimalizace tvorby tenkých vrstev kovových materiálů 

  Čejka, Marek
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací tvorby tenkých vrstev kovových materiálů. V rámci teoretické části byl zpracován přehled realizace tvorby tenkovrstvé struktury, zejména pomocí vakuových technik. Chemické ...
 • Roubování polypropylenu deriváty kyseliny itakonové 

  Poštulková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá roubováním polypropylenu deriváty kyseliny itakonové v tavenině, konkrétně monomethylesterem kyseliny itakonové (MMI) a dimethylesterem kyseliny itakonové (DMI). Teoretická část se zaměřuje na ...
 • Rozpustnost polypropylenu v uhlovodíkových rozpouštědlech 

  Urbánková, Radka
  Polypropylen, velkoobjemově vyráběný polyolefin, disponuje vynikajícími užitnými vlastnostmi, ekologickou nezávadností, snadnou recyklovatelností a zpracovatelností různými technologickými postupy. Klíčovými strukturními ...
 • Testování zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH 

  Hampapa, Břetislav
  Bakalářská práce se zabývá testováním zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH (PP-g-IA). V teoretické části byly shrnuty dosud známé poznatky ohledně termické degradace derivátů kyseliny itakonové a polypropylenu ...
 • Vliv fyzikální úpravy sráženého CaCO3 na vlastnosti kompozitu na bázi PP 

  Huczala, Vít
  Diplomová práce se zabývá studiem systému polypropylenu a anorganického plniva. Jako plnivo bylo použito komerčně dostupné částicové plnivo CaCO3, označované jako NPCC 201. Cílem práce bylo povrchové plazmatické ošetření ...