Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza vybrané firmy 

  Ligurská, Pavlína
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybrané firmy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány metody, které byly použity pro analyzování firmy. V praktické části jsou aplikovány ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křemečková, Tereza
  Tato bakalářská práce obsahuje celkovou analýzu firmy Pegas NONWOVENS. Práce se zabývá analýzami SWOT a SLEPTE, Porterovým pětifaktorovým modelem, Kralickovým Quick testem a vybranými ukazateli finanční analýzy. Na základě ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Teplá, Kristýna
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu. Na základě prozkoumání vnějšího (makroekonomického i mikroekonomického) a vnitřního prostředí podniku pomocí různých analytických metod je ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Holländerová, Petra
  The diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of the company, the overall ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Náplavová, Anna
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu vybraného podniku NAVZAS s.r.o. Pomocí stanovených analytických metod zkoumajících interní a externí prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. Současná finanční ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod a návrhy na zlepšení zjištěného stavu 

  Sádovská, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu PKS okna a.s. Na základě zkoumaných analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. Pomocí Kralickova ...
 • Ekonomická a strategická analýza Vinařství LAHOFER, a.s a návrhy na zlepšení zjištěného stavu 

  Křemečková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá celkovou analýzou firmy Vinařství LAHOFER, a.s.. Práce obsahuje analýzy SLEPTE, Porterův pětifaktorový model, fundamentální analýzu, Kralickův Quick test, vybrané ukazatele finanční analýzy a SWOT ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Tříletá, Jaroslava
  Předmětem této diplomové práce je analýza ekonomické situace podnikatelského subjektu ITMS plast s.r.o., který se zabývá výrobou a distribucí produktů z plastu. Vybranými metodami je hodnoceno vnější a vnitřní prostředí a ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Ondroušek, David
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace podniku REX s.r.o., pomocí vybraných analytických metod, díky čemuž budou analyzovány vnitřní i vnější vlivy, které působí na podnik. Tyto metody budou podpořeny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šípková, Jana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TOKOZ a.s. v rozmezí let 2008 až 2012. Práce obsahuje popis teoretických východisek, tedy metody, které jsou použity při provedení finanční analýzy, informace ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Hlavničková, Irena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti Flexistav s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část se zaměřuje na popis ...
 • Podnikatelský plán 

  Šmiřáková, Anežka
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na zřízení a provoz dámského fitness centra ve Vsetíně. Práce se zaměřuje na problematiku spojenou s nedostatečným množstvím nabízených služeb pro ženy v daném ...
 • Podnikatelský plán společnosti na zpracování odpadu 

  Koubek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru k založení nové firmy na likvidaci odpadu. Obsahuje teoretická východiska nutná k sestavení podnikatelského záměru, z nichž se následně vychází v analytické ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti R.C.P.R. Reality, s. r. o. 

  Červenková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit společnosti R.C.P.R. Reality. Teoretická východiska práce zahrnují obecný úvod do problematiky, vymezení hlavních pojmů, metod a nástrojů využívaných v rámci obchodní ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Sauerová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Papera s.r.o. za účetní období od 1.4.2009 do 31.3.2013 pomocí vybraných metod strategické a finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků a slabých ...