Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Vaníčková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá analýzou společnosti AUTOMARKET TRUCKS s.r.o. pomocí vhodně zvolených metod. Na jejich základě je provedeno doporučení a návrhy na zlepšení odhaleného stavu společnosti AUTOMARKET TRUCKS s.r.o., ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Volková, Ludmila
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení situace vybraného podniku, zabývajícího se výrobou plastových oken a profilových systémů. Analýza současného stavu je prove-dena prostřednictvím analytických metod vnějšího a ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Krčmářová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza vnějšího a vnitřního okolí společnosti Seats, která působí na automobilovém trhu. Ke zhodnocení současného stavu byly použity analýzy SLEPTE, Porterův model pěti sil, model 7S a ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Granzerová, Dominika
  Předmětem této diplomové práce je analýza podnikatelského subjektu Geodrill, s.r.o., který se zabývá poskytováním služeb v oblasti geologie. Vhodně zvolené analýzy hodnotí vnější a vnitřní prostředí podniku a jeho finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hnidáková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti HM, s.r.o. v letech 2005–2009 a následným vypracováním návrhů na její zlepšení. V teoretické části práce jsou popsány použité metody finanční analýzy. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bavlnka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy MIDUR, s.r.o. v období let 2005 – 2007. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. V první části je vysvětlena teorie důležitá pro znalost finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Douděrová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané společnosti a následnými návrhy na její vylepšení ve sledovaném období 2014–2018. Název analyzované společnosti je DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Horňáková, Zuzana
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie podniku TOSPOL, s. r. o. vo vybraných rokoch 2012-2016. Bude vykonaná finančná analýza danej spoločnosti. V teoretickej časti bude definícia pojmov. V ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Horňáková, Zuzana
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie podniku TOSPOL, s. r. o. vo vybraných rokoch 2012-2016. Bude vykonaná finančná analýza danej spoločnosti. V teoretickej časti bude definícia pojmov. V ...
 • Identifikace rizik prodejce automobilů pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Czabeová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá ekonomickou a strategickou analýzou podniku s cílem identifikovat rizika, která z nich plynou a navrhnout opatření, která povedou k eliminaci zjištěných rizik.
 • Identifikace rizik webového studia pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Kavková, Renáta
  Předmětem diplomové práce je analýza společnosti Poski.com, s.r.o. Identifikace rizik a návrhy opatření. Práce se dělí na čtyři části. První část se zaměřuje na teoretická východiska práce. Druhá část dává teorii do praxe ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Isolit - Bravo, spol. s r.o. 

  Řehák, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie vycházející ze současné analýzy tuzemského trhu kuchyňských spotřebičů a aktuálního stavu podniku. Práce je zpracována pro Isolit-Bravo, spol. s r.o., sídlící ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Nová, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení marketingového mixu ve společnosti p.k.Solvent s.r.o. a její zákazníky. Specifikuje jednotlivé složky marketingového mixu, analyzuje okolí společnosti a obsahuje marketingový výzkum ...
 • Návrhy na zlepšení činnosti občanského sdružení 

  Krásná, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na kroky, které jsou nutné při založení občanského sdružení a na následné činnosti, které sdružení po registraci na Ministerstvu vnitra vykonává. Teoretická východiska jsou věnována účetnictví, ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu Avanti 

  Večeřová, Jiřina
  Tématem diplomové práce jsou návrhy na zlepšení služeb hotelu Avanti. Práce se zabývá hodnocením hotelových služeb a oblastí, které souvisí s jejich zajištěním. Obsahuje návrhy na personální zabezpečení, zlepšení ubytovacích ...
 • Podnikatelský plán založení nového podniku 

  Pavlíčková, Petra
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení cateringové společnosti v městě Náměšti nad Oslavou. Teoretická část je zaměřena na strukturu podnikatelského plánu, potřebné analýzy, zdroje financování a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zvadová, Lenka
  Tato bakalářská práce zpracovává podnikatelský plán pro rozšíření podnikatelské činnosti OSVČ. V úvodu popisuje teoretické poznatky. Následně analyzuje současnou situaci konkrétního podnikatelského subjektu, navrhuje způsoby ...
 • Podnikatelský záměr 

  Novotová, Andrea
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou úspešného štartu podnikania v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb. Ide zostavenie podnikatelského zámeru nového podniku v oblasti hotelierstva so všetkými jeho náležitosťami .
 • Podnikatelský záměr 

  Vaško, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro vytvoření internetového portálu pro snadné založení elektronických obchodů včetně jejich následné administrace. V práci jsou analyzovány podmínky tržního ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kuklová, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru pro založení nového internetového obchodu s bytovým textilem a bytovými doplňky. Analyzuje současný stav z hlediska tržního prostředí a konkurence. Obsahuje ...