Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Šikula, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané organizace. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti vybraných metod, rozbor vnějšího i vnitřního okolí firmy, na jehož základě jsou formulovány návrhy a doporučení, které společnost ...
 • Analýza marketingové strategie vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Straňanek, Juraj
  Zostavenie správnej marketingovej stratégie je veľmi dôležité pre každú spoločnosť, ktorá vyvíja svoje podnikateľské aktivity za účelom kumulovania zisku. Dôkladne premyslená marketingová stratégia je prvým krokom k ...
 • Analýza rizik společnosti DINA-HITEX,spol. s.r.o 

  Tesař, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá analýzou rizik, které jsou v současné době součástí podnikání. Je důležité, aby podniky pravidelně prováděly identifikaci a analýzu rizik a snažily se tato rizika eliminovat. V rámci diplomové ...
 • Analýza rizik v oblasti zaměstnaneckých benefitů 

  Kalina, Michael
  Analýza rizik se stává nedílnou součástí plánování a výhledůspolečností. Je důležité, aby společnosti tyto analýzy pravidelněprováděly, rizika zavčas identifikovaly a měly možnost tato rizikaeliminovat a případně stanovovat ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Piskatá, Sylva
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu firmy podnikající v oblasti zemědělství, konkrétně vinohradnictví. Úvodní teoretická část je věnována základním tezím vybraných analytických metod, kterými jsou analýza SWOT, SLEPTE ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá analýzou vybrané firmy. Ve své práci využiji analýzy zabývající se jak vnějším tak i vnitřním okolím firmy, oborovým prostředím a také zhodnocením situace ve firmě za poslední tři účetní období. ...
 • Finanční analýza podniku s využitím VBA 

  Holásková, Marie
  Cílem bakalářské práce je navrhnout uživatelsky jednoduchý a časově nenáročný program pro zjištění finanční situace podniku. Bakalářskou práci lze rozdělit na tři hlavní části. V první části je uvedeno teoretické vymezení ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Pleva, Jiří
  Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Kalina, František
  Diplomová práce s názvem „Marketingové plánování ve stavebním podniku“ se zabývá návrhem marketingového plánu stavební společnosti Mlátek s.r.o. Na základě marketingových analýz určuje současnou situaci podniku, analyzuje ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Mlejnek, Vít
  Cílem této práce je analýza současného komunikačního mixu a návrh nové komunikační strategie reklamní agentury Entity production s.r.o. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána problematika ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Zeman, Milan
  Diplomová práce identifikuje současné marketingové postupy a nástroje kavárny Caffe Marco. Poté je provedena analýza vývoje vnějšího a vnitřního prostředí a na základě průzkumů a analýz navržena relevantní marketingová ...
 • Návrh marketingové strategie pro poradenství v oblasti organizační ergonomie 

  Viktorinová, Iva
  Tato bakalářská práce je věnována podpoře rozvinutí oboru organizační ergonomie do podvědomí firem. V teoretické části bude vysvětleno, co znamená pojem organizační ergonomie a jaké druhy marketingových strategií se dají ...
 • Návrh marketingové strategie vybraného podniku 

  Záleská, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na strategický marketing. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné k porozumění dané problematiky, v druhé části jsou aplikovány tyto poznatky na konkrétní společnost a je ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Caklová, Gabriela
  Cílem této práce je návrh nového marketingového mixu společnosti DEJSIBIO s.r.o. se zaměřením na zvýšení počtu zákazníků. K řešení stanoveného cíle bylo využito SLEPT, Porterovy a SWOT analýzy doplněné o marketingový ...
 • Podnikatelský plán malé společnosti se zaměřením na stimulaci prodeje tepelných čerpadel 

  Faltýnek, Aleš
  Diplomová práce je podnikatelským plánem zaměřeným především na marketingovou oblast, která má napomoci stimulovat prodej tepelných čerpadel malé společnosti. Jedná se o živnost vydanou fyzické osobě Františka Faltýnka. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kardinálová, Jana
  Diplomová práce je podnikatelským záměrem pro malou restauraci Kovárnu v obci Bukvici nedaleko Jičína. Jedná se o nedávno otevřenou restauraci, která má stále nedo-statečně naplněnou kapacitu. Toto je jeden z problémů mladé ...
 • Podnikatelský záměr pro založení poradenské firmy v oblasti mystery shoppingu 

  Veselý, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení poradenské firmy v oblasti mystery shoppingu. V teoretické části práce jsou vymezeny teoretická východiska pro vypracování podnikatelského záměru a ...
 • Strategie diferenciace malého podniku 

  Šteflová, Jitka
  Diplomová práce si klade za cíl navrhnout účinnou a proveditelnou strategii diferenciace. Práce pak může sloužit jako cenný základ pro vypracování podnikatelského plánu založení nebo rozvoje podniku. Dle zpracované teorie ...
 • Studie tvorby výrobní strategie 

  Voborná, Petra
  Každá výrobní jednotka musí mít jasně stanovenou výrobní strategii, která vychází z dané business strategie. Dnešní konkurenční prostředí je velmi tvrdé a náročné, proto správně zvolené výrobní zaměření, vyspělost výrobku ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Vrána, Ivan
  Tato práce sleduje aplikaci marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu z hlediska investičního rozhodnutí. Výstupem této práce je aplikování vhodných marketingových analýz na konkrétním projektu ...