Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza rizik lokálního a globálního prostředí vybrané firmy 

  Holec, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou rizik globálního a lokálního prostředí podniku. V práci je zobrazen aktuální stav prostředí a související rizika. Rizika velkou měrou ovlivňují úspěšnost podnikatelských subjektů a je ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Teinerová, Marcela
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vybrané korporace a návrhy na řešení její zjištěné situace. V první části práce jsou popsána teoretická východiska jednotlivých analýz a tato část slouží jako teoretický podklad ...
 • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

  Štěpánek, Ivo
  Tato práce se zabývá volbou optimální strategie firmy. V teoretické části práce je rozebrána problematika hmotného a nehmotného produktu, marketingu a především strategického řízení s důrazem na volbu optimální strategie ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Schwarz, Petra
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu marketingové strategie společnosti GN s.r.o. se zaměřením na marketingový mix. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části se ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti 

  Bednářová, Markéta
  Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na problematiku marketingu, marketingové komunikace a teoretický základ analýz, které jsou v práci použité. Dále zhodnocuje aktuální situaci společnosti Diplomky-online.cz. ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení květinářství 

  Boháčová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení květinářství. Předmětem podnikání bude prodej květin a drobných dárkových předmětů. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V první ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení cukrárny 

  Koubek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení cukrárny. Cílem této bakalářské práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti ve výrobě a prodeji cukrářských výrobků. V ...
 • Návrh strategie rozvoje firmy 

  Václavík, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zvolení vhodné strategie, kterou by se měla společnost dále ubírat. K tomuto zjištění nám poslouží zejména strategická a finanční analýza. Výstupem těchto analýz bude SWOT analýza, kde budou všechny ...
 • Podnikatelský plán 

  Mai, Huy Hoang
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nové restaurace. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části je provedena literární rešerše a jsou zde ...
 • Podnikatelský záměr na založení obchodu 

  Urbanská, Barbora
  Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr pro založení obchodu s pralinkami v Pardubicích. V první části jsou položeny teoretické základy pro vypracování podnikatelského záměru formou podnikatelského plánu. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Záhorský, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti, která se zabývá maloobchodním prodejem chovatelských potřeb prostřednictvím internetového obchodu. Na základě výsledků analýzy a srovnání s původním ...
 • Podnikatelský záměr založení nové firmy 

  Ďurkechová, Zuzana
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové firmy, zaměřené na uskutečňování společenských akcí a poskytování pohostinských služeb. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody, a ...
 • Strategie vstupu Burda Auction, s.r.o. na trh Spolkové Republiky Německo 

  Sikora, Martin
  Diplomová práce analyzuje možnosti vstupu Burda Auction, s.r.o. na filatelistický trh Spolkové republiky Německo. Obsahuje zhodnocení teoretických poznatků a používaných analytických metod, které jsou poté aplikovány při ...
 • Změna systému řízení malého podniku 

  Slavíková, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá základními pojmy z oblasti řízení podniku a manažerských funkcí. Zaměřuje se na analýzu konkrétní společnosti, s jejíž pomocí lze nalézt nedostatky, které se v daném podniku vyskytují. Tyto ...