Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza spokojenosti zákazníků vybraného spolku a návrhy na její zlepšení 

  Pilková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze spokojenosti zákazníků spolku Yoga House, z.s. a následným návrhům její zlepšení. První část práce se zabývá popisem důležitých teoretických východisek souvisejících s tímto tématem. ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Závěrková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní a částečně finanční analýzu vybraného podniku. V bakalářské práci jsou popsány metody jednotlivých analýz, způsob jejich využití a samotná aplikace analýz na reálný podnik. Podnikové ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Majchráková, Denisa
  Cílem mé diplomové práce je provedení komplexní analýzy firmy. V práci jsou využity analýzy PESTE, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza a Fundamentální analýza. Na základě těchto analýz byly zjištěny nedostatky ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Krejčík, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Jejím hlavním cílem a posláním je zobrazit pomocí postupů a metod z oblasti analýzy účetních výkazů a strategické i finanční analýzy aktuální ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Rysková, Diana
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením situace vybraného podniku prostřednictvím analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, SWOT analýza a Porterův model pěti konkurenčních sil. Teoretická část ...
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Partlová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou společnosti VENTILÁTORY, s.r.o. v letech 2013–2017. Pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy je zhodnoceno vnitřní a vnější prostředí společnosti a její finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Urbánková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku s využitím jednotlivých metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické části je na základě rozboru účetních výkazů společnosti provedena analýza ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sadílek, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a následné zhodnocení finanční situace podniku. V první části práce je představena teorie jednotlivých metod použitých pro analýzu a zhodnocení finanční stránky podniku. V druhé části ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Pospíšilová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti BMT Medical Technology s.r.o. s využitím analýzy interního a externího okolí a finanční analýzy. Finanční analýza bude provedena prostřednictvím analýzy ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Holík, Lenka
  V diplomové práci bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí, společně s finanční analýzou společnosti LAUFEN CZ, s.r.o. v letech 2006 až 2012. Diplomová práce bude rozdělena na teoretická východiska, ve kterých ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Galita, Martin
  Tématem diplomové práce je sestavení finančního plánu pro vybranou společnost, kterou je společnost ZEMO, spol. s r.o. se sídlem v Bohatých Málkovicích, která se zabývá zemědělskou činností, především rostlinnou výrobou. ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu 

  Nguyen Thuy, Phuong
  Diplomová práce se zabývá založením nového prodejního portfolia jménem ZaseRýže Clothing od firmy ZaseRýže. Teoretická část diplomové práce zahrnuje vymezení pojmů z oblasti strategické analýzy a řízení projektů. Analýza ...
 • Podnikatelský plán na pořádání dětského tábora organizovaný TJ Sokol Telnice 

  Žirovnický, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu pro pořádání dětského tábora organizovaný TJ Sokol Telnice. Práce je zaměřena na analýzu konkurenčního prostředí, sestavení marketingového mixu, rozpočtů a ...
 • Podnikatelský plán na pořádání letního tábora pro děti 

  Holánek, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání letního tábora pro děti. Zaměřuje se na analýzu konkurenčního prostředí, na sestavení marketingového mixu, kalkulace a rozpočtu. Tato práce obsahuje ...
 • Podnikatelský plán na pořádání taneční soutěže organizované TK TS STARLET Brno 

  Cupalová, Nicol
  Cílem bakalářské práce je podnikatelský plán na pořádání taneční soutěže organizované TK TŠ Starlet Brno. Tato práce obsahuje potřebné informace a analýzy, které jsou nezbytné k vytvoření konkrétní nabídky a stanovení její ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Chladný, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení nového podniku nabízejícího služby v oboru účetnictví. Na teoretickou část práce navazuje zpracování analýz vnitřního a vnějšího prostředí, zakončené ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Navarová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení centra jógy, které se bude nacházet v městské části Brno-Žebětín. Teoretická část diplomové práce vymezuje základní pojmy z oblasti podnikání, ...
 • Podnikatelský plán pro založení prodejny se zdravou výživou 

  Šušková, Martina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu na založení prodejny se zdravou výživou a raw cukrárnou v Šumperku. Na základě teoretických poznatků a zpracovaných analýz vnějšího i vnitřního okolí podniku je ...
 • Podnikatelský plán – návrh na rozšíření fitness centra 

  Stehlíková, Jaroslava
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu etablovaného fitness centra. Cílem je vytvoření podnikatelského plánu. Bakalářská práce je členěna do tří vzájemně propojených částí – teoretickou, analytickou a návrhovou. Základní ...
 • Podnikatelský záměr 

  Harajka, Viliam
  Tato diplomová práce se věnuje tvorbě a komplexnímu sestavení podnikatelského plánu, jehož cílem je realizovatelnost v praxi. Plán se věnuje firmě Seedea, s.r.o. a jednotlivým projektům, které zastřešuje. V úvodní části ...