Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza rizik lokálního a globálního prostředí vybrané firmy 

  Holec, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou rizik globálního a lokálního prostředí podniku. V práci je zobrazen aktuální stav prostředí a související rizika. Rizika velkou měrou ovlivňují úspěšnost podnikatelských subjektů a je ...
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Šmigurová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. Práce je rozdělena do několika částí. První se věnuje teoretickým poznatkům z odborné literatury, které jsou v dalších ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Drnková, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace ve vybraném podniku za období 2011 – 2015. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska, která slouží pro zpracování analytické části. Na základě zvolených ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti cestovní kanceláře prostřednictvím benchmarkingu 

  Pandulová, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonnosti vybrané cestovní kanceláře v letech 2012 – 2016 pomocí metody benchmarkingu a ukazatelů finanční analýzy. První část práce je zaměřena na popis základních pojmů a ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Veber, Michael
  Diplomová práce se soustředí na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti RENATEX CZ a.s. Teoretická část práce se zaobírá strategickými analýzami, vybranými metodami k měření výkonnosti podniku a ukazateli ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Vomlelová, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnost společnosti DITON s.r.o. pomocí metody benchmarking. První část práce poskytuje teoretická východiska pro danou problematiku s důrazem na benchmarking. ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Kósová, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti Direct Parcel Distrubution CZ s.r.o pomocí metody benchmarking. První část práce poskytuje teoretická východiska pro danou problematiku s ...
 • Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Režný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá strategickou a ekonomickou analýzou vybraného podniku se záměrem identifikovat rizika, která z nich plynou a formulovat návrhy a doporučení umožňující jejich snížení či eventuální odstranění. Práce ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Nováková, Andrea
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingovou strategii produktu ve fázi návrhu rozšíření stávajícího portfolia produktů. Analyzuje a hodnotí proces tvorby strategie a zvolené marketingové nástroje. Využívá analýzu ...
 • Marketingový mix rodinného bistra 

  Černochová, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje vypracování marketingového mixu pro založení nového rodinného bistra. V první části jsou popsána teoretická východiska, která souvisí především obecně s marketingem a marketingovým mixem. V další ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Velček, Martin
  Předmětem této Diplomové práce je analýza stávající situace a návrh marketingové strategie. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. První část je teoretickým přehledem problematiky marketingové ...
 • Návrh na založení malého podniku 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském plánu. Pro účel podnikání bude navrženo centrum sportovních aktivit. Sportovní centrum bude nabízet pohybové ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení květinářství 

  Boháčová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení květinářství. Předmětem podnikání bude prodej květin a drobných dárkových předmětů. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V první ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení cukrárny 

  Koubek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení cukrárny. Cílem této bakalářské práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti ve výrobě a prodeji cukrářských výrobků. V ...
 • Návrh strategie rozvoje firmy 

  Václavík, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zvolení vhodné strategie, kterou by se měla společnost dále ubírat. K tomuto zjištění nám poslouží zejména strategická a finanční analýza. Výstupem těchto analýz bude SWOT analýza, kde budou všechny ...
 • Návrh systému řízení rizik ve společnosti 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku a návrhem systému řízení rizik. Popisovaným podnikem jsou Technické služby Vsetín, s.r.o. Společnost se zabývá hlavně sběrem a svozem směsného ...
 • Podnikatelský plán pro založení pizzerie 

  Jílková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení studentské pizzerie. V teoretické části práce je popsána oblast podnikání a východiska nutná k vypracování podnikatelského plánu. Pomocí analýzy ...
 • Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu 

  Wisner, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miloševski, Jakub
  Diplomová práce je návrhem reálného podnikatelského plánu na znovuotevření hudebního podniku Beseda v Hodoníně. Podnikatelský záměr vznikl v návaznosti na návrh města Hodonín, který nabízí potencionálním zájemcům nulový ...
 • Podnikatelský záměr pro založení čajovny nazývané Nadčaje Hookah. 

  Wisner, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení čajovny poskytující vodní dýmky, která se nazývá Nadčaje Hookah. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část praktickou.