Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Rondošová, Nikola
  Tato bakalářská práce prezentuje finanční analýzu ekonomických ukazatelů společnosti OBI Centrum, spol. s r. o., a taktéž analýzu vývoje těchto ukazatelů podle statistických metod. Výsledky vychází z finančních výkazů ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Florek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením finanční situace podniku s využitím statistických metod k určení budoucího vývoje pro Střední odbornou školu ochrany osob a majetku s.r.o.. Teoretická část popisuje ekonomické ...
 • Dolování dat 

  Stehno, David
  Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat metodologii dolování dat CRISP-DM. Ze získané databáze byla prováděna predikce počtu hovorů na call centrum, přičemž bylo postupováno podle metodiky CRISP-DM. Ve fázi modelování ...
 • Evoluční návrh umělé neuronové sítě 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na Neuronové sítě, Genetické algoritmy a evoluční návrh. První část popisuje Neuronové sítě, jejich historii, učení, způsob použití a Genetické algoritmy, jejich části, operátory a použití. ...
 • Fuzzy logika a predikce vývoje akciového trhu 

  Haviar, Martin
  Bakalářská práce se zabívá využitím fuzzy logiky, fuzzy systémů a fuzzy neuronových sítí při predikci vývoje akciového trhu. Práce obsahuje návrh a popis implementace aplikace na předpověď vývoje akciového trhu.
 • Klimatická změna a její vliv na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže 

  Hudec, Martin
  Diplomová práce popisuje aktuální probíhající klimatickou změnu a její dopady na vývoj vodohospodářského řešení zásobního objemu vybraného vodního díla. Vývoj klimatické změny a její ovlivnění vodního díla se prezentuje ...
 • Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Matys, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti BPS Bicycle Industrial s.r.o. pomocí analýzy časových řad. Teoretická část popisuje finanční ukazatele, analýzy časových řad a regresní a korelační analýzu. ...
 • Posouzení finančních ukazatelů společnosti Livi Dubňany pomocí časových řad 

  Kozák, Petr
  Tato bakalářská práci se bude zabývat vybranými ekonomickými ukazateli firmy LIVI, spol. s r.o. a následnou aplikací statistických metod na tyto ukazatele za účelem predikce. Práce se sestává ze čtyř hlavních částí. Vymezení ...
 • PREDIKCE CEN ROPY PRO POTREBY FIREM ANGAŽOVANÝCH V ENERGETICKY NÁROCNÝCH VÝROBÁCH 

  Vícha, Tomáš
  Práce se zabývá predikcí vývoje ceny ropy a je koncipovaná pro potřeby podniků, které jsou na ropě silně závislé a potřebují se na výkyv cen připravit, příp. zabezpečit. Cena ropy ovlivňuje cenu ropných produktů (benzínu, ...
 • Predikce hodnot tíhových veličin na základě terestrických měření a digitálního modelu terénu 

  Letko, Ivan
  Hlavním předmětem této diplomové práce je rovnoměrné náhodné zahuštění měřených tíhových bodů ve vybraném zájmovém území na základě digitálního modelu terénu. K tomuto účelu je použita metoda Remove-Compute-Restore. V práci ...
 • Predikce vývoje akciového trhu prostřednictvím technické a psychologické analýzy 

  Petřík, Patrik
  Tato práce se zabývá predikcí akciového trhu. Nejprve jsou uvedena teoretická východiska práce a to především principy technické a psychologické analýzy. Dále jsou uvedeny metody z oblasti umělé inteligence, které je možno ...
 • Příprava cvičení pro dolování znalostí z báze dat - klasifikace a predikce 

  Martiník, Jan
  Diplomová práce na téma "Příprava cvičení pro dolování znalostí z báze dat - klasifikace a predikce" pojednává o nejčastěji používaných metodách klasifikace a predikce. Mezi metody klasifikace byly zahrnuty asociační ...
 • Využití data miningu v personální agentuře 

  Ondruš, Erik
  Tato diplomová práce se zabyvá využitím technik dolování dat v oblasti segmentace a predikce nástupu kandidátů personální agentury. Získané vysledky by měly zefektivnit firemní procesy v oblasti zpracování poptávek a ...
 • Webová aplikace pro tvorbu predikcí call centra 

  Mička, David
  Cílem práce je vytvořit aplikaci pro tvorbu predikcí call centra, která by mohla nahradit stávající řešení predikcí v prostředí firmy Kiwi.com s.r.o. Výsledná aplikace by měla být intuitivnější a snazší na používání než ...