Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza rizik výrobního procesu 

  Kašpar, Adam
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik vybraného výrobního procesu společnosti TES Vsetín, s.r.o. Práce je rozdělena na tři základní části, teoretickou část, analýzu současného stavu a návrhovou část. V teoretické ...
 • Efektivnější zavádění nových výrobků využitím customizace 

  Svoboda, Petr
  Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit ve firmě AB2 a.s. novou metodu pro vývoj a zavádění nových produktů do výroby, tak aby byly dodrženy všechny firemní procesy na jedné straně, a aby na straně druhé bylo dosaženo ...
 • Informační systém pro podporu výroby 

  Krajcar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sběru a vyhodnocením dat z průmyslové výroby plastových dekorovaných dílů pro automobilový průmysl. Prozkoumat stávající možnosti ukládání dat a navrhnout vhodný datový model ...
 • Modification Of The Production Of Positive Electrodes For Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The rapid development of electrical wearable devices and electric cars is forcing battery industry into developing more efficient and economic energy storage systems. One of the attractive candidates among these systems ...
 • Návrh informačního systému pro řízení výroby 

  Staněk, Michal
  Zmodernizování stávajících informačních systémů. Zavedení přehlednějších a výkonnějších systému pro všechny procesy řízení výroby podniku. Dosažení lepší komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci podniku pomocí informačního systému
 • Návrh podpory plánování výroby v informačním systému 

  Kružík, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy podpory plánování výroby v informačním systému ve firmě VMT Ecopack s.r.o. Návrhy vychází z detailní analýzy procesu plánování výroby v návaznosti na předvýrobní etapy a operativní ...
 • Návrh postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby 

  Krčálová, Žaneta
  Autorka diplomová práce se zabývá návrhem postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby. V současné době se problematice řízení rizik neklade příliš velká pozornost. Za pomoci analýzy současného ...
 • Návrh výroby RC modelů 

  Zeman, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem výroby pro přestavbu modelu na dálkové ovládání. Po úvodu je v druhé části proveden teoretický rozbor pojmů souvisejících s plánováním a analýzou výroby. Na tuto část navazuje kapitola věnovaná ...
 • Návrh výroby věnce hydraulického válce 

  Svoboda, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá výrobním postupem součásti Věnec hydraulického válce. V první části je popsána stávající technologie se svými pozitivy a negativy. V druhé části je proveden návrh výroby dle nové výrobní technologie. ...
 • Návrhy změn ve výrobě součásti "spoušť revolveru" 

  Jiráček, Jan
  Studie pojednává o technologii výroby součásti „spoušť revolveru“. Finální sestavou je krátká ruční palná zbraň ALFA Steel a její modelové řady společnosti ALFA-PROJ spol. s r.o. V úvodu se studie zabývá spouští a její ...
 • Optimalizace výrobního procesu pomocí World Class Manufacturing 

  Hejsková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve firmě Automotive Lighting, s. r. o., vyrábějící světlomety do aut, v Jihlavě. Vysvětlují se základní pojmy i termíny dle systému World Class Manufacturing a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Gajdoš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společností pro zavedení nových produktů a služeb. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrhy na zavedení nových produktů. Obsahuje zlepšení marketingové podpory prodeje. ...
 • Posouzení pracoviště výrobní linky 

  Bařinka, Martin
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu poznání v oblasti navrhování výrobních linek a posouzením vybrané výrobní linky. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku výroby jako klíčového procesu v podniku ...
 • Postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. 

  Pálka, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je vytvořit konkrétní postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. Tento postup vznikne na základě analýzy stávajícího stavu informačních systémů společnosti. Rozsah ...
 • Postup zavedení výrobního procesu v respektování normy ISO 

  Hajkrová, Romana
  Cílem mé diplomové práce je popis implementace procesů výroby do stávající infrastruktury v respektování normy ISO 9001:2001 ve společnosti ABC s.r.o. Ve své práci analyzuji stávající strukturu a popisuji teoretická ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Kozlíková, Simona
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdium priechodu zákazky výrobným podnikom, kde na základe poskytnutých informácií analyzuje súčasný stav podniku. Popisuje priebeh zákazky od prijatia dopytu od zákazníka až k expedícii ...
 • Rekonstrukce zemědělského areálu 

  Brach, Jaroslav
  Diplomová práce řeší rekonstrukci objektu bývalého kravína s přilehlými venkovními úpravami v rámci areálu zemědělského družstva. Objekt po rekonstrukci bude plnit tři funkce. Hlavní funkcí bude prodejna stavebnin s ...
 • Řízení jakosti ve výrobě firmy 

  Banatová, Radomíra
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení jakosti ve výrobním procesu. Jsou zde popsány zavedené metody a procesy dle platných ISO norem. Na základě poskytnutých informací jsou zde doporučeny návrhy a metody na zlepšení ...
 • Řízení nákladů v podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Rozehnal, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, a sice na část teoretickou, kde budou popsány a klasifikovány druhy nákladům nákladové kategorie a termíny. Dále popsán způsob výpočtu bodu zvratu a jeho interpretace. V praktické ...
 • Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů 

  Dvořák, Jan
  Předmětem bakalářské práce je studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce a vysvětluje základní pojmy. Praktická část je zaměřena na popis výrobní ...