Now showing items 1-20 of 123

 • Aplikace metodiky projektového managementu ve vybrané společnosti 

  Berger, Roman
  Předmětem a základním cílem diplomové práce je aplikace metodiky projektového řízení ve společnosti VAGONKA-INTERIORS s.r.o. Nástroje projektového řízení jsou aplikovány v projektu zaměřeném na vývoj a výrobu nové technologie. ...
 • Aplikace pro monitorování finančních dokumentů v projektu 

  Vašek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací VBA aplikace v prostředí Microsoft Excel. Cílem této práce je připravit návrh a realizovat aplikaci pro firmu IBM, která bude pomáhat sledovat data z finančních souborů ...
 • Aplikace projektového řízení na proces osvojení nového produktu 

  Zavadilová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace metodiky projektového managementu na obchodním případu v podniku Meopta - optika, s.r.o. následující fáze životního cyklu výrobku. V návaznosti na analýzu společnosti hodnotí ...
 • Distribuční logistika ve vybrané společnosti 

  Tyralíková, Alžběta
  Bakalářská práce se zabývá založením nového distribučního skladu společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. Nejprve vysvětluje základní i odborné pojmy logistiky a projektového řízení, uvádí čtenáře do řešené problematiky. ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Bartoň, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení a alternativními formami financování. Popisuje teoretické základy, které jsou následně realizovány v praxi. Obsahuje analytickou část problému, kde jsou rozebírány ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Knichalová, Gita
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu v oblasti investičních projektů na obnovu strojní technologie a možnostmi jejich financování. Cílem práce je vytvořit studii proveditelnosti pro investiční ...
 • Implementace elektronických občanských průkazů 

  Kopecká, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení projektového řízení ve státní správě a konkrétně pak v jedné organizační složce ministerstva vnitra. Část práce se zabývá teoretickou části projektového řízení obecně a následně ...
 • Implementace ERP systému Money S5 podle metodiky projektového managementu 

  Macik, Martin
  Predmetom a základným cieľom mojej diplomovej práce je aplikovať vybranú metodiku projektového managementu (IPMA) pri analýze, návrhu a implementovaní ERP systému Money S5 konkrétnemu zákazníkovi. Projekt je realizovaný v ...
 • Implementace ERP systému s využitím metod projektového managementu 

  Miškaříková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá implementací ERP systému v dané společnosti s využitím metod projektového managementu. Teoretická část se zaměřuje na nejdůležitější oblasti z projektového managementu a podstatu ERP systémů. ...
 • Implementace metod projektového managementu při založení podniku 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem diplomové práce je zpracování návrhu založení společnosti s ručením omezeným pomoci metod projektového managementu. Návrh bude obsahovat zapracováný vzhled e-shopu, naprogramovanou hlavní stránku, čásové náklady, ...
 • Implementace nápravy projektového řízení ve firmě Proof & Reason, s.r.o. s využitím metodik řízení projektů 

  Širáň, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhy zlepšení jednotlivých fází projektového managementu a jejich implementací do nástrojů pro projektový management. Výsledné návrhy jsou založeny na teoretických východiscích a analýze konkrétního ...
 • Implementace novelizované normy ISO 10006 ve spolecnosti UNICORN a.s. 

  Havlín, Jan
  Diplomová práce zpracovává analýzu současného stavu řízení projektů ve společnosti UNICORN a.s. a navrhuje doporučení ke zlepšení v této oblasti na základě ČSN ISO 10 006 Systému managementu jakosti - Směrnice pro management ...
 • Modernizace podnikového informačního systému pomocí projektového řízení 

  Hájek, Jan
  Cilem diplomove prace je navrhnout plan zmeny informacniho systemu ve spolecnosti HARTMANN-RICO a.s. V reseni bude pouzito kritickych analyz a nasledne metod projektoveho rizeni. Vysledkem bude detailni plan postupu se ...
 • Modifikace plánu výstavby liniové stavby 

  Mudrák, Miroslav
  Předložená práce se zabývá modifikací plánu realizace liniové stavby, pomocí úpravy smluvních podmínek. Teoretická část v úvodu popisuje témata projektové řízení staveb, zadávání veřejných zakázek a dopravní politika České ...
 • Náklady revitalizace bytového domu 

  Pecen, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na náklady rekonstrukce bytových domů. V teoretické části je popsáno řízení výstavbového projektu, životní cyklus budov a náklady na jednotlivé etapy tohoto cyklu. Dále jsou budovy popsány ...
 • Nástroj pro podporu agilního vývoje softwaru 

  Veverka, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout systém pro podporu agilního vývoje softwaru ve virtuálním týmu. Jsou zde uvedeny metodiky agilního vývoje a některé dostupné nástroje pro jeho podporu. Aby mohl být systém použit v širokém ...
 • Nástroj pro podporu kontroly a podávání zpráv o stavu projektu 

  Straka, Tomáš
  V tejto práci sa zaoberám znalostnými oblasťami projektového managementu, konkrétne oblasťami času, nákladov a komunikácie.  Pomocou teoretického základu z tejto práce budem implementovať nástroj pre podporu kontroly stavu ...
 • Nástroj pro podporu managementu projektů 

  Vlk, Jakub
  Tato práce pojednává o nástroji pro podporu managementu projektů. V úvodních kapitolách se seznamuji se znalostními oblastmi managementu podle aktuálních standardů PMI. Důraz je kladen na vstupy a výstupy jednotlivých ...
 • Nástroj pro podporu managementu zainteresovaných stran 

  Hypský, Roman
  Tato diplomová práce pojednává o nástroji pro podporu managementu zainteresovaných stran. V úvodních kapitolách práce jsou popsána teoretická východiska práce. Jsou zde vysvětleny znalostní oblasti managementu zainteresovaných ...
 • Návrh a realizace projektu pro vytvoření online marketingu Event teamu společnosti Unifer o.p.s 

  Drápal, Dušan
  Diplomová práce se zabývá využitím projektového managementu pro návrh a realizaci projektu na vytvoření webového portálu pro eventový tým společnosti UNIFER o.p.s. Práce detailně popisuje předprojektovou, projektovou a ...