Now showing items 1-20 of 61

 • Implementace elektronických občanských průkazů 

  Kopecká, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení projektového řízení ve státní správě a konkrétně pak v jedné organizační složce ministerstva vnitra. Část práce se zabývá teoretickou části projektového řízení obecně a následně ...
 • Implementace ERP systému s využitím metod projektového managementu 

  Miškaříková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá implementací ERP systému v dané společnosti s využitím metod projektového managementu. Teoretická část se zaměřuje na nejdůležitější oblasti z projektového managementu a podstatu ERP systémů. ...
 • Implementace novelizované normy ISO 10006 ve spolecnosti UNICORN a.s. 

  Havlín, Jan
  Diplomová práce zpracovává analýzu současného stavu řízení projektů ve společnosti UNICORN a.s. a navrhuje doporučení ke zlepšení v této oblasti na základě ČSN ISO 10 006 Systému managementu jakosti - Směrnice pro management ...
 • Inovace v řešení developerského projektu 

  Vašíček, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na variantní řešení developerského projektu. Práce postupně definuje stavební zakázku, fáze výstavby, způsoby financování. Dále popisuje typy developerů, smluvní vztahy mezi účastníky developerských ...
 • Modelování a řízení projektového portfolia 

  Skalníková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním a řízením projektového portfolia. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a metody používané při řízení. V další částí je popsané ...
 • Modifikace plánu výstavby liniové stavby 

  Mudrák, Miroslav
  Předložená práce se zabývá modifikací plánu realizace liniové stavby, pomocí úpravy smluvních podmínek. Teoretická část v úvodu popisuje témata projektové řízení staveb, zadávání veřejných zakázek a dopravní politika České ...
 • Náklady revitalizace bytového domu 

  Pecen, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na náklady rekonstrukce bytových domů. V teoretické části je popsáno řízení výstavbového projektu, životní cyklus budov a náklady na jednotlivé etapy tohoto cyklu. Dále jsou budovy popsány ...
 • Nástroj pro podporu managementu zainteresovaných stran 

  Hypský, Roman
  Tato diplomová práce pojednává o nástroji pro podporu managementu zainteresovaných stran. V úvodních kapitolách práce jsou popsána teoretická východiska práce. Jsou zde vysvětleny znalostní oblasti managementu zainteresovaných ...
 • Nástroj pro podporu řízení agilních vývojových týmů 

  Uchytil, Albert
  Tato práce řeší tvorbu prototypu nástroje pro řízení agilních vývojových týmů. Nejdříve se věnuje teoretickým základům pro budovaný nástroj. Dále se věnuje analýze požadavků na daný informační systém. Poté probírá výběr ...
 • Návrh na zavedení metodiky řízení projektu do firmy 

  Vojta, Lubomír
  Tato práce řeší problematiku řízení projektu v konkrétní stavební firmě, která se s projekty setkává denně. Zaměřil jsem se na analýzu konkrétního projektu v této firmě, který byl již zdárně realizován. Tato analýza sloužila ...
 • Návrh projektu implementace IS s využitím metod projektového řízení 

  Muška, Daniel
  Diplomová práce se zabývá využitím metod projektového řízení ve společnosti při sestavování plánu projektu implementace informačního systému. V úvodní části diplomové práce je shrnuta teorie k problematice strategického ...
 • Návrh projektu na zřízení sítě pro poskytovatele internetu 

  Kovács, Benjamín
  Předmětem diplomové práce „Návrh projektu na zřízení sítě pro poskytovatele internetu“ je analýza současného stavu internetového připojení v části města Komárno a návrh infrastruktury pro vysokorychlostní připojení. V práci ...
 • Návrh projektu pro řízení zakázkové výroby 

  Exl, David
  Obsahem této diplomové práce je navrhnout plán projektu na zavedení systému řízení zakázkové výroby. V práci jsou použity metody a postupy projektového řízení. Práce obsahuje studii příležitostí, časovou, zdrojovou a ...
 • Návrh projektu rekonstrukce bytu 

  Pecháčková, Karolina
  Práce se zaměřuje na využití síťové analýzy pří řízení projektu rekonstrukce bytu v praxi. Analyzuje současný stav domu, požadavky majitelů a jejich finanční situaci. Navrhuje způsoby a možnosti projektového řízení pomocí ...
 • Návrh projektu rekonstrukce domu s podporou MS Project 

  Horák, Filip
  Bakalářská práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně využití metod síťové analýzy při řízení projektů. V praktické části je popsán návrh alternativního řešení řízení projektu, konkrétně rekonstrukce domu ...
 • Návrh projektu rozšíření výrobních prostor 

  Konečná, Adéla
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout projekt rozšíření výrobních prostor s využitím vhodné metodiky projektového řízení pro firmu COMPEX, spol. s r. o. V teoretické části jsou definovány stěžejní pojmy projektového ...
 • Návrh projektu výstavby nového skladovacího prostoru 

  Musil, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu na výstavbu nového skladovacího prostoru za pomoci nástrojů projektového řízení. V první části jsou teoreticky vysvětleny všechny nástroje, které jsou později využity pro zpracování ...
 • Návrh projektu zavedení informačního systému ve vybrané firmě 

  Horák, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou z oboru projektového managementu. Práce se konkrétně zaměřuje na projekt zavedení informačního systému a analýzu hardwarového a softwarového vybavení ve vybrané společnosti. Hlavním ...
 • Návrh projektu zavedení povlakovací linky 

  Pawlik, Jan
  Bakalářská práce se věnuje využití metod síťové analýzy na reálném projektu ve společnosti VÚHŽ a.s. Projektem je zavedení technologie PVD + PA CVD pro nanášení nanopovlaků, který se skládá z rekonstrukce stávajících prostor ...
 • Odhad nákladů stavebního objektu 

  Kopincová, Jana
  Zadáno téma "Odhad nákladů stavebního objektu". Teoretická část je zaměřena na projektové řízení ve stavebnictví, náklady v projektech výstavby a realizační náklady. V praktické části je řešen odhad cen tří rodinných domů ...