Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza časové řady odtoku odpadní vody z tlakové kanalizace 

  Ambrož, Martin
  Práce se zabývá analýzou časové řady odtoku odpadní vody z tlakové stokové sítě a podrobným statistickým vyhodnocením v obci Štěpánovice. V rámci práce bylo provedeno podrobné vyhodnocení změřené časové řady průtoků po ...
 • Analýza požadavků na bezpečnost strojních zařízení v Evropské unii a Euroasijském ekonomickém svazu 

  Belov, Vjačeslav
  Diplomová práce se zabývá analýzou evropských, českých a ruských norem i požadavků na zajištění bezpečnosti strojního zařízení a metodickým postupem zajištění bezpečnosti pomocí certifikací strojního zařízení a speciálně ...
 • Bosch DNOX 5.x - optimalizace zkoušek 

  Friedl, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou validačných testov pre produkt firmy Robert Bosch určený na úpravu výfukových plynov vznetových motorov, tzv. Denoxtronic 5.x, konkrétne jeho najkomplikovanejšiu časť – Pump ...
 • Čerpadla poháněná lidskou silou 

  Matis, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá manuálnymi čerpadlami. Je v nej spracovaná rešerše o histórii vzniku a používania týchto čerpadiel, ďalej sa zaoberá niektorými čerpadlami, ktoré sa využívajú dnes (konštrukcia, materiály, ...
 • Hydraulický návrh difuzoru čerpadla pro dva provozní body. 

  Dobšáková, Lenka
  Čerpadlo je navrhováno pro optimální bod provozu, ve kterém nejčastěji pracuje. Pokud stroj pracuje v oblastech průtoků mimo návrhový bod, dojde ke snížení jeho účinnosti, příp. k pulzacím. Aby mohlo být čerpadlo používáno ...
 • Konstrukční provedení čerpadel 

  Mizera, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou hydrodynamických čerpadel. Přibližuje činnost těchto čerpadel a na obrázcích znázorňuje jednotlivé charakteristické křivky. Dále jsou hydrodynamická čerpadla rozdělena a ...
 • Konstrukční provedení čerpadel 

  Šmíd, Pavel
  Cílem této práce je provést rozbor konstrukčního řešení čerpadel používaných v dnešní době. V první řadě se zaměříme na rozdělení čerpadel podle druhu přeměny energie, a to na hydrostatická a hydrodynamická. Dále provedeme ...
 • Návrh axiálního čerpadla pro zadané parametry 

  Stareček, Jakub
  Obsahem práce jsou základní hydraulické výpočty, návrh a optimalizace rotorové a statorové části axiálního čerpadla. Dále je zde rozebrán základní princip a funkce hydrodynamických axiálních čerpadel. V závěru práce je ...
 • Návrh čerpadla a potrubí hydraulického okruhu 

  Daxnerová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sacieho a výtlačného potrubia odstredivého čerpadla hydraulického okruhu a určením jeho pracovnej oblasti pri riadení meničom frekvencie. Člení sa na teoretickú časť a prílohy.
 • Návrh hydraulického okruhu laboratorního žlabu 

  Staněk, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá strojně-technologickým návrhem hydraulického okruhu laboratoře, která je součástí projektové dokumentace. Hlavní částí práce je hydraulický okruh s akumulačními nádržemi a jejich vystrojení.
 • Optimalizace měřící strategie k výrobě těles vysokotlakých čerpadel. 

  Fukas, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem stávající měrové strategie v jihlavském závodě Bosch Diesel s.r.o. a závodu v italském Bari, jejich porovnáním a navržením nové měrové strategie, vedoucí ke zlepšení kvalitativních ...
 • Posouzení vybraného čerpacího systému 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je hydraulické posouzení čerpacího systému. V teoretické části se práce zabývá rozdělením čerpadel a jejich hydraulickým návrhem. Dále se také zabývá problematikou čerpání odpadních vod. V praktické ...
 • Strojně-technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě 

  Hamouz, Vladimír
  Diplomová práce prezentuje strojně - technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře, který je součástí projektové dokumentace. Hlavní části práce jsou hydraulický okruh, hydraulický měrný žlab a algoritmus řízení ...
 • Vícestupňové čerpadlo s protiběžnými koly 

  Müller, Patrik
  Cílem práce je navrhnout tvary lopatek čerpadla se dvěma rotory, které rotují v opačném smyslu, pro návrhový bod a porovnat dosažené výsledky s klasickou koncepcí čerpadla s jedním rotorem a statickým vratným kolem.
 • Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace obce Štěpánovice 

  Laksar, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem tlakového systému stokových sítí. Především se zaměřuje na vyhodnocení provozu tlakové kanalizace v obci Štěpánovice, kde byl vyhodnocován tlak na síti, průtok odpadní vody, kvalita ...
 • Vytápění polyfunkčního objektu 

  Slovák, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění v polyfunkčním objektu. Projekt řeší vytápění samostatně stojícího polyfunkčního objektu v Kostelci nad Ohří. Objekt má 1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží. Objekt je ...
 • Vytápění souboru bytových domů 

  Slovák, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění souboru bytových domů ve dvou variantách. Objekt má 1.podzemní podlaží a 2. Nadzemní podlaží. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými otopnými tělesy. Zdroj tepla je ...