Now showing items 1-9 of 9

 • Analyzátor průběhů srdečního rytmu 

  Zmeškal, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem, algoritmizací a realizací grafické aplikace v programu MATLAB pro záznam EKG a PPG signálu pomocí přístroje LabJack UE9, následného uložení zaznamenaných signálů a jejich zpracování, jako ...
 • Analýza rytmu z intervalů RR 

  Novotný, Jiří
  Tato bakalářská práce řeší problematiku automatické klasifikace srdečního rytmu, založené na posloupnosti RR intervalů. Její teoretická část se zabývá charakteristikou arytmií, které byly klasifikovány, a principy detektorů ...
 • Detekce komorových extrasystol 

  Svánovská, Zuzana
  Komorové extrasystoly jsou patologické změny signálu EKG. Detekce komorových extrasystol na dvanáctisvodovém EKG byla vytvořena v prostředí matlab. Práce obsahuje dva algoritmy. První algoritmus je založen na porovnávání ...
 • Expertní systém pro detekci místa vzniku komorových extrasystol 

  Svánovská, Zuzana
  Komorové extrasystoly jsou ektopické stahy signálu EKG. Použité algoritmy jsou vytvořeny v programu Matlab. Práce zahrnuje nejprve určení, zda hledaná komorová extrasystola pochází z pravé nebo levé komory. Další algoritmus ...
 • Intraaortální balonková kontrapulzace 

  Žbánková, Alena
  Práce se zabývá intraaortální balonkovou kontrapulzací, která slouží jako podpůrná metoda pro činnost selhávajícího srdce. V první části práce je popsán princip metody, její efekt a základní indikace a kontraindikace jejího ...
 • Kardiostimulátor typu On Demand řízený mikrokontrolérem 

  Daniš, Václav
  Kardiostimulátory se staly v dnešní době nedílnou součástí léčby řady kardiovaskulárních onemocnění. Téma bakalářské práce se týká návrhu a realizace fungování kardiostimulárotu typu On Demand řízeného mikrokontrolérem. ...
 • Návrh kardiostimulátor typu On Demand v LabVIEW 

  Borovičková, Michaela
  Návrh kardiostimulátoru typu On Demand pro výukové účely je navržen a realizován v programovém prostředí LabVIEW. Obsahem práce je obecný popis kardiostimulátorů s rozdělením dle různých kritérií zahrnujících způsob a dobu ...
 • Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů 

  Strouhal, Martin
  Práce si klade za cíl nalezení nejoptimálnější metody návrhu filtrů pro odstranění parazitních složek reálného EKG signálů. Je zde stručně popsán vznik a kmitočtové vlastnosti takovýchto rušení (drift a síťový brum). ...
 • Přesnost metod detekce atriální fibrilace v EKG signálech 

  Veleba, Josef
  Práce je zaměřena na problematiku atriálních fibrilací a úspěšnost jejich detekce v signálu EKG. Přináší popis elektrické činnosti srdeční spolu s rozborem síňových fibrilací a metod jejich detekce. Dále jsou v práci popsány ...