Now showing items 1-20 of 30

 • 3D model 

  Sládeček, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou rekonstrukce trojrozměrné scény ze sekvence sníkmů záznamu z obyčejné kamery. První část práce popisuje principy vyžívané při řešení úlohy, druhá část popisuje algoritmus rekonstrukce a ...
 • Analýza vlastností stereokamery ZED ve venkovním prostředí 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na testování ZED kamery a SLAM mapování ve venkovním prostředí. Je zde porovnána funkčnost samotné vizuální odometrie ZEDfu, vyvíjena samotným výrobcem kamery, s běžně používanými metodami ...
 • Automatické počítaní lidí z panoramatické fotografie 

  Blucha, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým počítáním lidí z panoramatické fotografie. Toto je velmi užitečné pro počítání velkého počtu lidí, například na stadionech nebo na koncertech. Skládá se ze dvou částí. První ...
 • Clustering mraku bodů 

  Mrkvička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mraku bodů. Zaměřuje se na detekci ploch v trojrozměrném prostoru. Popisuje především metody, které jsou používány k detekci rovin. Dále popisuje konkrétní implementaci jedné z ...
 • Čtecí zařízení mikroteček 

  Červinka, Luděk
  Mikrotečky jsou velmi malé prvky, sloužíci k ochraně věcí. Tento projekt se zabývá detekci a analýzou mikroteček. Práce se skládá ze dvou hlavních části. První část popisuje konstrukci hardwaruvého zařízení, volby optiky ...
 • Detekce dopravních přestupků na křižovatkách 

  Karpíšek, Miroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá navržením vhodného postupu pro detekci jízdy na červenou. V rámci teoretické části práce jsou popsány aktuální postupy využívané pro zpracování obrazu. Praktická část práce se zabývá ...
 • Detekce elipsy v obraze 

  Hříbek, Petr
  Práce představuje algoritmy používané pro detekci elipsy v obraze. Každá metoda je teoreticky popsána ve vlastní podkapitole. Mezi popisované metody patří mimo jiné Houghova transformace, Náhodná Houghova transformace, ...
 • Detekce geometrie v mračnech bodů 

  Eldes, Pavol
  Tato práce se zabývá detekcí jednoduché geometrie v mračnech bodů se speciálním důrazem na vlivy normál bodů na kvalitu a rychlost produkovaných výsledků. Hlavním produktem je pak aplikace demonstrující detekce ploch, koulí ...
 • Detekce objektů v obraze na základě hran 

  Caha, Jaroslav
  Prezentovaná metoda detekuje ve vstupním obraze dveře na základě jejich hran. Je důležité dveře odlišit od podobných objektů jako okno nebo vzor na podlaze. Proto je snímek rozdělen na části (podlaha, stěna, strop) a ...
 • Detekce odpovídajících si bodů ve dvou fotografiích 

  Komosný, Petr
  Tato práce se zabývá detekcí navzájem si korespondujících bodů (oblastí), mezi dvojicí vzájemně posunutých rastrových obrazů (fotografií), zachycujících stejný objekt, případně některé jeho významné části a jejich ...
 • Detekce význačných bodů v obraze 

  Duda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí význačných bodů v obraze. Primárním cílem je vytvořit aplikaci pro vytváření panoramatických fotografií, která bude na této detekci založena. Aplikace bude využívat detektor SIFT pro ...
 • Identifikace 3D objektů pro robotické aplikace 

  Hujňák, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá popisem přístupu robotického 3D vidění pro aplikaci bin picking. Práce se zaměřuje na identifikaci sfér v pointcloudech nasnímaných 3D skenerem a otestování nové metody založené na konformní ...
 • Lokalizace robota v bytě s využitím jedné kamery 

  Konderla, Tomasz
  Táto práce se zabývá lokalizací robota pomocí analýzy obrazu z kamery umístěné na robotovi. Také se budu zabývat tvorbou 3D modelu prostředí, který je tvořen z datové sady fotografii pořízené kamerou. 3D model budu tvořit ...
 • Náhrada QR kódů barevnými maticemi 

  Moc, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou nového barevného kódu pro ukládání digitálních dat do obrazu. V této zprávě naleznete informace o souvisejících existujících technologiích včetně některých existujících kódů. Dále ...
 • Orientace kamery v reálném čase 

  Župka, Jiří
  Tato práce se zabývá orientací kamery v reálném čase pomocí záběrů z jediné kamery. Offline metody jsou zde popsány a použity jako reference pro srovnání metod pracujících v reálném čase. Metody pracující v reálném čase ...
 • Panorama z Ptačí Perspektivy 

  Sobotka, Lukáš
  Cílem této práce je vytvoření panoramatu z fotografií pořízených z náhodně pohybujícího se zařízení s operačním systémem Android. Toto zařízení je umístěné na létajícím aparátu (drak, heliový balón, dron, ...). Vzniklé ...
 • Panoramatické snímky automaticky 

  Motáček, Vladimír
  Tato práce se zabývá automatickým skládáním panoramatických snímků. Snímky nemusí být pořízeny pouze v horizontálním směru ani nemusí být seřazeny. Využívá základních technik jako detekce bodů v  obraze Harrisovým rohovým ...
 • Robustní detekce pohybujících se objektů ve videu 

  Klicnar, Lukáš
  Segmentace scény do oblastí s podobným pohybem je důležitá pro oddělení pohybujících se objektů od pozadí. Většina používaných přístupů ale předpokládá pozadí statické, kdy se kamera nehýbe. Existují i jiné, jejich nevýhodou ...
 • Rozšířená realita pomocí rovinného objektu a lokálních obrazových příznaků 

  Bárta, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace s prvky rozšířené reality umožňující mapování rovinného objektu a následnou lokalizaci pozice kamery nad tímto modelem s možností dokreslování dalších informací do obrazu. ...
 • Segmentace ultrazvukovych snimku za ucelem detekce arterialni steny a mereni vrstev intima-media 

  Beneš, Radek
  Tato práce je zaměřena na problematiku měření šířky vrstev intima a media (intima media thickness), která se z medicínského pohledu ukazuje jako vhodná pro ohodnocení rizik plynoucích z různých onemocnění kardiovaskulárního ...