Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza hybridního synchronního generátoru metodou konečných prvků 

  Suchomel, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem synchronního generátoru s vyniklými póly a následnou úpravou tohoto stroje na takzvaný hybridní synchronní stroj. Práce je zpracovávána pro společnost Siemens Electric ...
 • Analýza, návrh a optimalizace automobilového startéru 

  Benetka, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na automobilové spouštěče, problematiku při používání za nízkých teplot, jejich konstrukci a charakteristiky. První část práce je teoretická, jsou v ní popsány jednotlivé druhy spouštěčů, ...
 • Asynchronní motor s výkonem 7,5 kW. 

  Hemzal, Martin
  Bakalářskápráce Návrh asynchronního motoru svýkonem7,5 kW se zabývá analytickým návrhem asynchronního motoru. Práce je členěna do šestičástí. První částí je úvod do problematiky úkolu. Ve druhé části je krátce rozebrána ...
 • Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW 

  Halfar, Lukáš
  V této diplomové práci, která nese název Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW, je vytvořen automatizovaný měřicí systém pro provádění zkoušek asynchronních strojů. Měřicí algoritmus tohoto systému je ...
 • Inovace automobilového alternátoru 

  Volek, Martin
  Práce se zabývá elektromagnetickým návrhem automobilového alternátoru s drápkovým rotorem 14V/120A. Tento návrh je dále ověřen v programu Maxwell s nástrojem RMxprt. Výsledky obou výpočtů jsou porovnávány. Navrhnutý ...
 • Malý třífázový asynchronní motor 

  Klíma, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je určení parametrů asynchronního motoru o výkonu 155 W. Pro určení parametrů motoru byly zvoleny tři způsoby. Analytický výpočet dle dostupné literatury, výpočet v programu RMxprt a ...
 • Měření a modelování synchronních reluktančních motorů 

  Gábriš, Richard
  Táto bakalárska práca v úvode popisuje princíp fungovania a využitie synchrónnych reluktančných motorov. Jadro práce je rozdelené na dve časti. V prvej je popísané merania na vzorkách motorov a vyhodnotenie merania. Obsahom ...
 • Modelování provozních stavů a využitelnost elektrického generátoru navrženého pro spinningové kolo. 

  Sádlík, Jiří
  Diplomová práce provádí kompletní návrh generátoru do spinningového kola. Je řešena problematika současného vývoje a proveden analytický návrh generátoru. Pro analýzu a optimalizaci je používán program Maxwell. Na základě ...
 • Možnosti zvyšování účinnosti stávajícího vysokootáčkového stroje 

  Nevrzal, Filip
  První část této bakalářské práce stručně popisuje základní konstrukci a princip asynchronního stroje, rozdělení a popis jednotlivých ztrát. V další části je přiblíženo měření daného stroje. Dále je zde popis vytvoření ...
 • Návrh asynchronního motoru pro kaskádní systém čerpání kapalin 

  Juchelka, Roman
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu elektrického motoru pro přímý pohon kaskádního systému čerpání kapalin. Nejprve je vybrán vhodný typ motoru a některé jeho základní parametry. Zvolen byl 4 pólový třífázový asynchronní ...
 • Návrh drápkového provedení automobilového alternátoru 

  Szekeres, Vojtech
  Práca sa zaoberá alternátormi používanými v osobných automobiloch, ich konštrukciou, funkciou, typickými priebehmi a charakteristikami a návrhom. Alternátory sú špecifické lichobežníkovým tvarom pólov na rotore, vytvárajú ...
 • Návrh generátoru s permanentními magnety 

  Štencl, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým návrhem synchronního generátoru s permanentními magnety na rotoru. Cílem práce je ověřit již vyrobený prototyp generátoru, který po odzkoušení vykazuje problémy s přehříváním ...
 • Návrh synchronního motoru s vnějším rotorem a s permanentními magnety 

  Dudáš, Juraj
  Práca sa bude zaoberať princípom funkcie synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi, je v nej uvedený rozbor motorov PMSM a BLDC. V projekte je uvedený výpočet parametrov požadovaných od pohonnej jednotky pre vetroň ...
 • Návrh synchronního stroje spouštěného ze sítě 

  Lolová, Iveta
  V dnešní době je kladen čím dál větší důraz na snižovaní spotřeby elektrické energie, proto je tématem této práce synchronní motor spouštěný ze sítě, který by mohl být vhodnou náhradou za asynchronní motor. Asynchronní ...
 • Návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety 

  Přibyl, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou synchronních strojů s permanentními magnety. V práci je uveden princip funkce a řešení stroje. Dále je rozebráno vinutí statoru, možnosti umístění magnetů na rotor a seznámení se s ...
 • Návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 3 MW 

  Bořil, Michal
  Tématem diplomové práce je návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 3 MW. Práce je rozdělena na několik částí a obsahuje informace uvedené k tématu. V první části jsou uvedeny trendy a ...
 • Optimalizace magnetického obvodu klasického asynchronního motoru při napájecí frekvenci do 210 Hz 

  Binek, Martin
  Tato diplomová práce se v její první části zabývá teorií týkající se asynchronního motoru. Stručným způsobem je popsána konstrukce třífázových asynchronních motorů, princip vzniku tažné síly, tok výkonu s rozdělením ztrát ...
 • Optimalizace malého asynchronního motoru. 

  Jedlička, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřená na vylepšení energetické efektivity asynchronního motoru. V 1. části se nejdříve vysvětluje princip činnosti motoru. Následně jsou zkoumány příčiny vzniku ztrát a poté naznačeny postupy, jak je ...
 • Optimalizace rozběhu jednofázového asynchronního motoru 

  Glogar, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kondenzátorů na rozběh jednofázového asynchronního motoru a optimalizaci rozběhu. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretické stránce problému, popisují konstrukci, princip funkce, ...
 • Optimalizace tvaru drážek asynchronního motoru 

  Šišák, David
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru statorových a rotorových drážek asynchronního motoru se zaměřením na zvýšení jeho účinnosti. V teoretické části seznamuje s principy jednotlivých optimalizačních algoritmů. ...