Now showing items 1-12 of 12

 • Expert Systems and Advanced Algorithms in Mobile Robots Path Planning 

  Abbadi, Ahmad
  Metody plánování pohybu jsou významnou součástí robotiky, resp. mobilních robotických platforem. Technicky je realizace plánování pohybu z globální úrovně převedena do posloupnosti akcí na úrovni specifické robotické ...
 • Ovládání robotického autíčka pomocí FITkitu a kamery 

  Čech, Martin
  Cílem práce je navrhnout a vytvořit program, umožňující autonomní řízení robotického autíčka Ackermanova typu pomocí kamery, pravděpodobnostních plánovacích algoritmů a FITkitu. V práci jsou rozebrány teoretické principy ...
 • Plánování cesty neholonomního mobilního robotu 

  Šindelář, Jiří
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí vybraných algoritmů. Konkrétně se jedná o metody: RRT (Rapidly-Exploring Random Trees), IGPPR (The Intelligent Global Path Planner With Replanning) a ISSD (Incorporating ...
 • Plánování cesty v reálném čase 

  Bartozel, Zdeněk
  Práce se zabývá plánováním cesty a pohybu holonomního robota v dynamickém prostředí. Cílem práce je implementace několika algoritmů založených na Rapidly-explored random tree algoritmu a jejich porovnání v navrženém ...
 • Plánování pohybu objektu v 3D prostoru 

  Němec, František
  Tato práce se zabývá problémem plánování pohybu objektu ve 3D prostoru. Cílem je vytvořit program, který uživateli umožní vytvořit scénu, ve které bude hledání cesty probíhat, automaticky pak cestu vyhledá a nakonec ji ...
 • Počítačová simulace pohybu a plánování trajektorie mobilního robotu. 

  Koch, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwarové aplikace „Mobile robot studio“ pro plánování trajektorie mobilního robotu v pseudo 3D prostředí. Obsahuje několik nástrojů, z nichž nejdůležitějšími jsou: ovládání simulace, ...
 • Rozšíření řídicího systému modelu letadla Skydog o podporu vzdáleného a samočinného řízení Android aplikací 

  Boček, Michal
  Tématem práce je návrh a implementace Android aplikace, která bude ovládat autopilota modelu letadla Skydog pomocí bezdrátové komunikace. Aplikace směrem od modelu přijímá data ze senzorů instalovaných v modelu letadla, ...
 • Řízení pohybu robota pomocí RaspberryPi a kamery 

  Brhel, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá řízením robotického auta pomocí Raspberry Pi a kamery. Teoretická část práce popisuje jednotlivé kroky zpracování obrazu a také pravděpodob- nostní plánování pro hledání cesty v prostředí. ...
 • Vizualizace hledání cesty pro robota 

  Kvasnica, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty robota. Obsahuje teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze nad implementačními detaily, přibližuje jejich využití a ...
 • Vizualizace plánování cesty 

  Vozák, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty holonomického (hlavně robota typu auto) a pružného robota. Obsahuje stručný teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze ...
 • Vizualizace plánování cesty pro letouny 

  Volný, Miloš
  Táto práca sa zaoberá preskúmaním základných prístupov k plánovaniu ciest a ich aplikácii na problémy plánovania cesty pre lietadlá. Práca diskutuje výber plánovacích algoritmov vhodných na uvedenie čitateľa do problematiky ...
 • Vizualizace plánování cesty pro neholonomní objekty 

  Ohnheiser, Jan
  Tato práce se zabývá plánováním cesty neholonomního robota použitím pravděpodobnostních algoritmů. V teoretické části je rozebrán obecně problém hledání cest. Následně se pak práce zaměří na pravděpodobnostní algoritmy. ...