Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech 

  Chromčáková, Marcela
  Cílem diplomové práce je analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech České republiky, Slovenska a Rakouska. Na základě sběru potřebných dat o dostupných nemovitostech a lokalitách jsou vytvořeny databáze, ve ...
 • Audit účetní závěrky vybrané firmy 

  Bulíčková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá auditem účetní závěrky vybraného podniku. V teoretické části jsou uvedeny obecné poznatky o auditu, právní úprava auditu, postup při ověřování účetní závěrky a problematika auditu z pohledu účetní ...
 • Expanze na zahraniční trhy 

  Hanáčková, Marie
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu expanze na zahraniční trhy pro strojírenský podnik. V práci jsou obsažena teoretická východiska, analýza současné situace podniku a jeho okolí, dále analýza vybraných zahraničních ...
 • Komparace daně z příjmů právnických osob v rámci vybraných zemích EU 

  Hřebíčková, Jana
  V této bakalářské práci představíme českou společnost, která se zabývá finančním modelováním a poradenstvím a plánuje rozšíření svých služeb. Zhodnotíme, zda je výhodnější hledat nové kapacity v České republice, nebo ...
 • Komparace daní z příjmu fyzických osob v ČR a Rakousku 

  Koželuhová, Vendula
  Tato bakalářská práce porovnává dva různé systémy zdanění příjmů fyzických osob. Na základě dostupných informací je zanalyzována současná situace v České republice, která je porovnána se situací v Rakousku. Výsledky komparace ...
 • Komparace politiky zaměstnanosti v České republice a Rakousku 

  Bílková, Pavlína
  Cílem práce je modelové srovnání ekonomiky České republiky s ekonomikou dalšího, v mnoha ohledech podobného, členského státu – Rakouska. Základem je popsání hlavních sledovaných makroekonomických ukazatelů, hospodářské ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Rakousku 

  Fedrová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním daně z příjmů fyzických osob v České republice a v Rakousku. Teoretická část bakalářské práce objasňuje základní pojmy a postup zdaňování příjmů fyzických osob v daných státech. ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Rakousku 

  Michenka, Filip
  Bakalářská práce na téma „Komparace zdaňování fyzických osob v České republice a v Rakousku“ bude zaměřená na zdanění příjmů fyzických osob v těchto státech. Základem bude popis daňových systémů obou států se zaměřením na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Havránek, Lukáš
  Bakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v ...
 • Strategie vstupu firmy na zahraniční trh 

  Gebauerová, Jaroslava
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategie vstupu firmy na zahraniční trh. V teoretické části práce je pojednáno o jednotlivých strategiích, jsou zmíněna jejich pozitiva a negativa spolu s dynamičností vstupu ...
 • Vývoj cen ve stavebnictví v ČR a sousedních zemích 

  Maixner, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s daným tématem "Vývoj cen ve stavebnictví v ČR a sousedních zemích“ a pomocí jednotlivých vývojových indexů v daných zemích uvést přehled tempa vývoje a růstu cen a vytvořit ...
 • Způsoby ocenění rezidenčních nemovitostí v Rakousku 

  Partlová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá trhem s rezidenčními nemovitostmi v Rakousku a jeho vývojem. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako byt, rodinný dům, obvyklá cena, právní úprava pro oceňování, znalecká ...