Now showing items 1-20 of 66

 • Analýza vlivu rekonstrukce nájemního domu v Českých Budějovicích na výši nájemného 

  Jašková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu rekonstrukce nájemního domu na cenu nájmu. Konkrétně řeší zateplení, výměnu oken, dveří a osazení nových balkónů. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti ...
 • Bydlení+ 

  Buzová, Magdaléna
  TOMKOVO NÁMĚSTÍ + OKRUH Obchvat. Doprava. Auta. Chaos. Bariéra. Ovlivní mimoúrovňová komunikace negativně fungování Tomkova náměstí? Bude velkou bariérou dělící území na několik celků? Koncept urbanismu doplňuje Velký ...
 • Ceny stavebních prací na vybraném stavebním objektu 

  Bartal, Jakub
  V této bakalářské práce bude řešená problematika tvorby cen a rozpočtů v stavebnictví. První část je věnovaná k seznámení se s terminologií, souvisící s tvorbou cen ve stavebnictví. Zde je zmíněný i teoretický postup pro ...
 • Facade Renovation - Replacement and Restoration of the Panels in a Monument Protected Object 

  Novotný, Michal; Nečasová, Barbora (EDP Sciences, 2018-01-22)
  The article deals with problems of reconstruction of the facade and the associated problem of replacement or repair of the panels. In conventional buildings it is a smooth operation, but it is problematic in monument-protected ...
 • Horečky 

  Obrusníková, Magdalena
  Hlavním úkolem diplomové práce je revitalizace areálu na beskydských Horečkách, který obsahuje několik nevyužívaných budov. V úvodu práce analyzuje oblast v širších vztazích a přichází s koncepcí urbanistické strategie ve ...
 • Kulturní centrum Kopřivnice 

  Joja, Milan
  Cílem práce bylo nalezení přístupu k řešení transformace kulturních staveb 70. 80. let 20. století.
 • Liberec, Ruprechtická x Michelský Vrch 

  Kaňková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je variantní návrh úpravy oblasti křižovatky ulic Ruprechtická, Michelský vrch a U Pramenů v Liberci – Ruprechticích, která je v současném stavu příliš rozlehlá a nepřehledná. Na základě provedeného ...
 • Lodging House 

  Prachmanová, Zuzana
  Tato diplomová práce představuje určenou část projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) zabývající se komplexní rekonstrukcí a vytvořením nástavby ...
 • Morkovice – rekonstrukce obytné zóny 

  Kubová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí pozemní komunikace a vhodného vyřešení parkovacích míst mezi bytovými domy ve městě Morkovice – Slížany. Na ulici Kolaříkova byly navrženy dvě varianty a na ulici Školní jedna varianta. ...
 • Návrh a implementace systému vytápění objektu 

  Kašpar, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací otopné a zavlažovací soustavy. Projekt byl vytvořen pro areál zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Systém bude sloužit jako náhrada dosavadního nevyhovujícího řešení a ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Němcová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce pevného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a výběr vhodného konstrukčního řešení pro rekonstrukci. Je teoreticky popsáno několik ...
 • Návrh rekonstrukce jezu v Oslavanech 

  Němcová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce smíšeného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a vyskytující se ledové jevy. Je teoreticky popsáno několik typů rybích přechodů. Dále ...
 • Návrh rekonstrukce úseku železniční tratě mezi žst. Uničov a žst. Šumperk, km 32,2 - 35,2 

  Svrček, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční trati mezi železničními stanicemi Uničov a Šumperk. Konkrétně se jedná o úsek ve staničení km 32,2 – 35,2. Cílem práce je úprava směrových a sklonových poměrů, ...
 • Návrh rekonstrukce železniční tratě Stará Paka - Trutnov mezi km 83,65 a 86,45 včetně technologie prací 

  Repko, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnutí úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukce železničního svršku v úseku mezi km 83,65 – 86,45 železniční tratě Stará Paka – Trutnov. V rámci rekonstrukce byla navrhnuta ...
 • Návrh rekonstrukce železničních stanic Ždírec nad Doubravou a Hlinsko v Čechách 

  Fabiánová, Lucie
  Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce žst. Ždírec nad Doubravou a žst. Hlinsko v Čechách, tak aby umožňovala přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyřešení a úprava kolejiště (zekonstrukce ...
 • Návrh vytápění a vzduchotechniky pro dvoupatrový rodinný dům po rekonstrukci 

  Potočník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh rekonstrukce domu postaveného v 70 letech minulého století. Součástí práce je seznámení se současným stavem objektu a výpočtem příslušných tepelných ztrát objektu. V následujícím kroku ...
 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Jelínková, Barbora
  Tématem bakalářské práce je obnova památkově chráněných objektů v areálu Svatotomášského dvora v Brně. Velmi dobrá dopravní dostupnost, atraktivní prostředí a návaznost na vzdělávací instituce předurčily areál k transformaci ...
 • Obnova fary ve Vyškově 

  Fogašová, Jana
  Bakalářská práce řeší rekonstrukci bývalé fary a její přístavbu . Objekt se nachází v historickém centru města Vyškova. Forma ochrany je městská památková zóna. Objekt fary bude zrekonstruován a postaví se nová tělocvična, ...
 • Obnova Pohořelce na Ateliér scénografie JAMU 

  Mácová, Veronika
  Obsahem bakalářská práce bylo zpracovat dokumentaci pro stavební povolení a část dokumentace pro provedení stavby na základě architektonické studie z Ateliéru architektonické tvorby AG34, která se zabývala návrhem obnovy ...
 • Obnova zámku ve Zlíně 

  Krčálová, Iveta
  Předmětem zadání bakalářské práce je vypracování konstrukční studie a stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby, na základě architektonické studie zpracované v ateliéru Obnovy památek. Stavební program je ...