Now showing items 1-6 of 6

 • Kritická analýza politiky Evropské unie a jej dopad na firmu E.ON SE 

  Starostová, Andrea
  Hlavným cieľom diplomovej práce je kriticky analyzovať politiku Európskej Únie a jej dopad na činnosť nadnárodnej spoločnosti E.ON. Keďže politika Európskej Únie má za cieľ zefektívniť spôsob podnikania vykonávaného v rámci ...
 • Možnosti využití obnovitelných zdrojů pro krytí energetických potřeb RD 

  Šamalík, Jakub
  V této bakalářské práci jsou představeny možné způsoby krytí energetických potřeb rodinného domu obnovitelnými zdroji energie. Práce je rozdělena do kapitol, které popisují způsoby výroby tepelné a elektrické energie. Důraz ...
 • Obnovitelné zdroje energie z oceánů 

  Krišková, Mahulena
  Obnovitelné zdroje jsou v dnešní době velmi diskutované téma především kvůli vyvstávajícím problémům v rámci ekologie a úspory energií. I přes nejvíce zastoupenou část v této oblasti vodními, větrnými a solárními elektrárnami, ...
 • Posouzení možností zásobování RD elektrickou energií z OZE 

  Halamíček, Milan
  Tato bakalářská práce popisuje využití obnovitelných zdrojů, které je možno použít pro výrobu elektrické energie. Představuje zde tři způsoby, mezi které patří větrná elektrárna, fotovoltaický systém a vodní elektrárna. ...
 • Využití alternativních zdrojů elektrické energie pro napájení rodinného domu 

  Varmuža, Jan
  Tato práce se zabývá zhodnocením a analýzou současného stavu obnovitelných zdrojů energie a postojem EU k nim. Je zde provedeno srovnání obnovitelných zdrojů biomasa, voda, vítr, Slunce a energie prostředí. U jednotlivých ...
 • Využití biomasy pro kombinovanou výrobu elektrické energie 

  Vašíček, Martin
  Teoretická část práce se zaměřuje na rozdělení druhů biomasy, různé formy použití. Jsou představeny základní vlastnosti jednotlivých druhů biomasy a jejich formy, blíže specifikované vlastnosti energetických rostlin a ...