Now showing items 1-16 of 16

 • Financování revitalizace bytového domu 

  Válková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá financováním revitalizace konkrétního bytového domu v Brně. Zaměřuje se na celkový průběh rekonstrukce, komparaci nabídek dodavatelů stavebních prací a úvěrových produktů jednotlivých bank a ...
 • Možnosti revitalizace potoka v intravilánu města 

  Zouhar, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti revitalizace potoka a jeho přilehlého území v biocentru „Na Loukách“ v Mokré Hoře. V práci je popsán současný stav a vývoj využití území. V zájmovém území se nachází soutok tří potoků. ...
 • Návrh financování revitalizace bytového domu 

  Gebauerová, Dana
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace panelového domu. Práce si klade za cíl vyhodnocení efektivnost revitalizace a předložení návrhu nejlepší varianty z hlediska investic a energetických úspor. V teoretické ...
 • Návrh financování revitalizace bytového domu 

  Koželuhová, Vendula
  Tato diplomová práce hledá řešení optimálního financování revitalizace bytového domu. Hledá možné způsoby financování, které finanční trh v současné době nabízí. Porovnává nabídky finančních institucí zvoleného způsobu ...
 • Revitalizace centra obce Jinačovice 

  Andrle, Tomáš
  Cílem diplomové práce je revitalizace centra obce Jinačovice. Oblast bude směrově a výškově upravena, dále bude navrženo nové šířkové uspořádání tak, aby bylo co možná nejefektivnější využití uličního prostoru ve stávající ...
 • REVITALIZACE CÍRKEVNÍCH STAVEB - FARA PŘÍTLUKY 

  Sýkorová, Michaela
  Studentka Bc. Michaela Ráčková se ve své diplomové práci bude zabývat problematikou revitalizace církevních staveb, konkrétně návrhem rekonverze bývalé fary a jejího okolí v obci Přítluky na jižní Moravě. Církevní stavby ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Vokáčová, Pavlína
  Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži, kde se počítá s vybudováním návštěvnického a edukačního centra. V návaznosti na program Národního centra zahradní kultury v Kroměříži vybudování adekvátních prostor v souladu ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Štěpánek, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh úpravy a funkčního využití celé plochy předpolí Květné zahrady v Kroměříži včetně stávajících staveb a návrhu projektu návštěvnického centra. Zabývám se důležitostí obnovy původního ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Plucnarová, Lenka
  Můj návrh se odvíjí od požadavku rozšíření nedostačujícího zázemí pro návštěvníky zahrady, které je umístěno ve vstupním objektu. Nová náplň koresponduje s realizací projektu Národního památkového ústavu, jehož název zní ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Špondrová, Hana
  Návrh ctí historické souvislosti Květné zahrady. Navazuje na přímou geometrii formální zahrady, využívá jejich os a principů. Nově navržené budovy jsou řešeny tak, aby do zahrady zapadaly a nepotlačovaly objekty stávající. ...
 • Revitalizace Technického muzea v Brně 

  Kinnert, Filip
  Muzeum je především veřejná budova ve městě. Ačkoli se většina práce sběratelské, konzervátorské a restaurátorské odehrává za zavřenými dveřmi, svým významem a mnohdy i umístěním má muzeum významnou úlohu městotvornou. ...
 • Revitalizace toků pro ryby 

  Štěpánová, Markéta
  Tato bakalářská práce řeší problematiku revitalizace vodních toků. V této práci jsou zohledněny podmínky pro život a migraci vodních živočichů. V první části této práce je rozbor typů vodních toků a charakteristiky rybích ...
 • Revitalizace vybraného úseku toku 

  Kult, Jan
  Cílem mé práce bylo provést revitalizaci na vybraném úseku vodního toku. Předmětem revitalizačních úprav je snížení sklonu dna, doplněné o spádové stupně a balvanitý skluz. Další úpravou je snížení sklonu břehů a nový návrh ...
 • Úprava toku - využití revitalizačních prvků v korytě 

  Bareš, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení revitalizačních prvků do stávajícího vodního toku Jordán s cílem zaměřit se a zpracovat naměřené hodnoty vodního toku Jordán, který se nachází v katastrálním území Rožnov [742929] a ...
 • Vliv revitalizace staveb určených k bydlení na jejich cenu obvyklou 

  Petrová, Lenka Leila
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace staveb určených k bydlení na jejich cenu obvyklou. Zabývá se vlivem investic potřebných k revitalizaci a její následné zhodnocení cenou obvyklou. Práce začíná postupným ...
 • ZÁMEK LITENČICE – KONCEPCE OBNOVY A NOVÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZÁMECKÉHO AREÁLU 

  Petrová, Markéta
  Diplomová práce navrhuje obnovu Litenčického zámku. Městys Litenčice se nachází ve Zlínském kraji. Na zámku je v současné době patrná jeho pohnutá historie kdy po dobu téměř padesáti let chátral, případně byl nevhodně a ...