Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza a hodnocení rizik veřejného vodovodu 

  Novotná, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na identifikaci, kvantifikaci a hodnocení rizik při dodávce pitné vody, aplikací vhodných metod na konkrétním veřejném vodovodu, jeho prostředí a provozování. Je vybrána metoda WaterRisk a z ČSN ...
 • Analýza rizik v bankovním sektoru 

  Grycová, Jana
  Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika ...
 • Analýza rizik výrobního procesu 

  Kašpar, Adam
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik vybraného výrobního procesu společnosti TES Vsetín, s.r.o. Práce je rozdělena na tři základní části, teoretickou část, analýzu současného stavu a návrhovou část. V teoretické ...
 • Fuzzy Markovovy řetězce a jejich využití v řízení rizik 

  Šindelková, Petra
  Diplomová práce se zabývá aplikací Markovových řetězců na výrobu betonového zboží. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmů z managementu rizik a jsou zde popsány postupy řešení klasických Markovových řetězců. Dále ...
 • Management počítačové sítě 

  Hrnčíř, Jan
  Diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu managementu počítačové sítě a informační bezpečnosti pro konkrétní společnost. Na základě provedených analýz budou následně navrženy možné změny a vylepšení s ohledem ...
 • Management rizik v podniku Technické služby Jeseník a.s. 

  Lukáč, Michal
  Diplomová práce řeší problematiku řízení rizik v projektu regionálního aquaparku Jeseník s cílem identifikovat rizika spojená s realizací tohoto projektu. Takto nastavený proces řízení rizik je svým charakterem a expertností ...
 • Manažerské účetnictví jako nástroj při řízení rizika stavebního podniku 

  Paštěka, Petr
  Teoretická část této diplomové práce se soustředí na popis a charakteristiku oblasti manažerského účetnictví, popis stavebního podniku, druhy rizika, která působí na podnik a jeho možnosti identifikace, hodnocení a řízení. ...
 • Možnosti získavania kompetencií ako predpoklad efektívneho riadenia rizík 

  Sinay, Juraj; Vargová, Slavomíra (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  New approaches in the safety management systems in all of its forms require that every person was aware of this risk, with which he must live, both in the workplace as well as in daily life. It is important even at the ...
 • Návrh na zavedení metodiky řízení projektu do firmy 

  Vojta, Lubomír
  Tato práce řeší problematiku řízení projektu v konkrétní stavební firmě, která se s projekty setkává denně. Zaměřil jsem se na analýzu konkrétního projektu v této firmě, který byl již zdárně realizován. Tato analýza sloužila ...
 • Návrh přepěťové ochrany pro objekt s nebezpečím výbuchu 

  Polášek, Roman
  Tento diplomová práce se zabývá postupem projektováním přepěťových ochran pro objekt s nebezpečím výbuchu a to dle souboru norem ČSN EN 62305 a 60079. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část se zabývá teorií ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tomášek, Jan
  Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího stavu ve vývojářském týmu produktu LEM ve společnosti SolarWinds Czech, s. r. o., která má vést k návrhu změn pro zvýšení efektivity vývoje a zlepšení aktuálního stavu. ...
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

  Turčan, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...
 • Procesní FMECA - zavádění informačního systému v bance 

  Müllerová, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá procesní FMECA analýzou, aplikovanou na proces zavádění informačního systému v bance. Teoretická část práce je zaměřena na řízení rizik a využití metod FMEA a FMECA. V praktické části je ...
 • Provoz dopravně spedičních firem a jeho rizika 

  Kůstková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve vybrané společnosti, kterou je ČSAD LOGISTIK Ostrava, a. s. Práce je rozčleněna do dvou částí, z nichž první se zabývá analýzou současného stavu, což představuje oblast dopravy v ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů 

  Odrazilová, Petra
  ODRAZILOVÁ P. Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018 Diplomová práce je věnována problematice rizik v oblasti řízení ...
 • Řízení rizik firmy za použití nástrojů analýzy dat 

  Halamová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na řízení rizik vybrané firmy za užití nástrojů analýzy dat. Práce obsahuje celkem tři hlavní části. První část je zaměřena na úvod a představení vybrané firmy a je zde provedena analýza ...
 • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

  Kutálek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik společnosti Restix s.r.o., podnikající v odvětví svatebních služeb. Práce se zaměřuje především na pochopení problematiky řízení rizik. Aplikování metod rizikové analýzy na ...
 • Řízení rizik stavebních investičních projektů 

  Adamec, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení rizik ve stavebních investičních projektech. První část obsahuje seznámení se základními pojmy a klasifikací rizik, po kterém se věnuje důležitosti a obsahu řízení rizik ...
 • Soft computing and its use in risk management 

  Dostál, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  New analytical methods have begun to be used in risk management. The methods such as fuzzy logic, neural network and genetic algorithms rank among them. The article shortly describes these methods and represents their ...
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Turčan, Michael
  Bakalářská práce přináší na základě analýzy podmínek práce v konkrétní organizaci zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Práce ...