Now showing items 1-20 of 20

 • Aplikace pro hromadnou správu síťových prvků Mikrotik 

  Kloda, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na popis a vytvoření webové aplikace určenou pro hromadnou správu síťových prvků firmy MikroTik. V teoretické části se práce soustředí na popis operačního systému RouterOS. Dále se práce zabývá popisem ...
 • Aplikace pro vzdálenou správu Mikrotik RouterOS 

  Doležal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro vzdálenou správu MikroTik RouterOS. V rámci práce byla vytvořena aplikace umožňující konfiguraci síťových služeb směrovačů. Práce obsahuje návrh a implementaci ...
 • Dálkové softwarové ovládání platformy bezdrátového modulu mobilního robotu 

  Jílek, Tomáš
  Práce se zabývá možnými způsoby vzdálené správy zařízení s operačním systémem MikroTik RouterOS a výběrem vhodné varianty pro realizaci automatické vzdálené správy tohoto zařízení, které je součástí mobilního robotu. ...
 • Generování topologické mapy v sítích se systémy RouterOS 

  Vlk, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace schopné zmapovat topologii sítě založené na systému RouterOS a vygenerování mapy spojů. První část práce se zabývá systémem RouterOS a mapovými technologiemi. Druhá ...
 • Komunikace MikroTik a IPS 

  Golovkova, Nataliya
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku síťových útoků a případnou ochranu před jejich následky. V teoretické části byly popsány útoky, které patří v současné době mezi nejvíce rozšířené. Především se zabývá analýzou ...
 • Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace 

  Vaněk, Jiří
  Práce shrnuje parametry provozu pro hodnocení přístupových sítí nové generace. Jsou zde zmíněny parametry pro řízení kvality služeb a parametry pro měření kvality zážitků. Je rozebráno nařízení EU pro vysokorychlostní ...
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Modernizace páteřní sítě poskytovatele internetu GS-NET 

  Teplý, Jaroslav
  The object of this master’s thesis is to create concept of backbone modernization used by internet service provider GS-NET computers, s.r.o.
 • Modulární webové rozhraní využívající MikrotikAPI 

  Janda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací webového rozhraní, které pro komunikaci se systémem RouterOS využívá MikroTik API. Vytvorené webové rozhraní je zabezpeceno proti vniknutí neautorizované osoby a obsahuje ...
 • Monitoring provozovaných služeb na aktivních síťových prvcích Mikrotik 

  Kamenář, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na monitorování služeb VPN na síťových prvcích Mikrotik. Teoretická část práce obsahuje popis systému RouterOS, možnosti jeho správy a síťová zařízení, která jsou v této práci použita. Rovněž ...
 • Monitorovací a dohledový systém počítačové sítě 

  Míča, Pavel
  Práce rozebírá problematiku monitoringu počítačové sítě a na jejím základě definuje řešení tvorby dohledového a monitorovacího systému pro takovou síť. Praktický základ práce tvoří skutečná počítačová síť poskytovatele ...
 • Návrh implementace a síťové bezpečnosti protokolu IPv6 v organizaci 

  Hensl, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá nasazením protokolu IPv6 ve firemním prostředí. Práce teoreticky popisuje části protokolu, které jsou pak použity v reálném prostředí s ohledem na maximální kompatibilitu a zabezpečení. Práce řeší ...
 • Směrovací mechanizmy mezi autonomními systémy Internetu 

  Daněk, Michal
  Bakalářská práce popisuje architekturu Internetu, jeho dělení na autonomní systémy a způsoby jejich propojení. Dále se ve velké míře zabývá popisem směrovacích mechanismů mezi autonomními systémy, ale i uvnitř. Větší prostor ...
 • Správa a monitoring zařízení RouterOS v malých sítích 

  Leštinský, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který dokáže vzdáleně konfigurovat zařízení se systémem RouterOS. Hlavní funkcí systému je správa klientů, kteří se mohou připojit do počítačové ...
 • Systém detekce útoků pro sítě s platformou Mikrotik 

  Zvařič, Filip
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice síťových útoků a možnostem, jak se proti nim bránit. Pojednává o nejběžnějších útocích, se kterými se můžeme setkat a o jejich dopadu na počítačové sítě a koncového uživatele. ...
 • Systém pro správu zařízení RouterOS 

  Konečný, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a realizaci informačního systému pro správu a vzdálenou konfiguraci zařízení se systémem RouterOS od firmy MikroTik. Jeho hlavním účelem je možnost spravovat všechna zařízení na jednom ...
 • Systém směrování na více bran pomocí směrovače Mikrotik 

  Straník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá směrováním datového provozu na více bran pomocí síťového operačního systému Mikrotik RouterOS, který se stává velmi rozšířeným v oblasti malých firem a domácností. Jejím cílem je popis ...
 • Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem diplomové práce je „Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě“. Cílem práce bylo vytvořit část přístupové sítě, ve které se testovaly simulace pro TCP a UDP provoz. Teoretická část práce se věnuje obecným ...
 • Využití virtualizace při simulaci datových sítí 

  Chapčák, David
  Bakalářská práce se zabývá využitím virtualizace zejména při simulaci datových sítí. Teoretická část se věnuje virtualizaci jako takové, včetně rozdělení virtualizace do podskupin a zhodnocení výhod a nevýhod virtualizace. ...