Now showing items 1-20 of 42

 • Android aplikace pro doplňování zásob pojízdných kaváren 

  Szakács, Tomáš
  Moja diplomová práca je zameraná na komplexnú analýzu vybranej firmy, jej podnikateľského prostredia a možných rizík spojených so zavedením navrhnutej zmeny zásobovacieho procesu pomocou mobilnej aplikácie. Návrh riešenia ...
 • Elektronický prodej vstupenek 

  Lacman, Petr
  Tato diplomová práce shrnuje současný stav elektronického prodeje vstupenek, analyzuje výhody a rizika, která elektronický prodej vstupenek přináší divákům i provozovatelům kulturních zařízení a uvádí přehled dostupných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štercl, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na kompletní finanční zhodnocení stavební firmy v letech 2006 až 2010 pomocí metod finanční analýzy. Východiskem práce je zhodnocení a navržení doporučení pro zlepšení finanční situace podniku.
 • Informační strategie firmy 

  Jedličková, Marie
  Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu ...
 • Komunikační mix podniku 

  Norek, Milan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současné marketingové situace společnosti a návrhů v oblasti komunikačního mixu. Základní pojmy a teorie marketingu jsou uvedeny v první části práce. Analytická část je zaměřena na ...
 • Marketingová strategie pro rozvoj firmy 

  Vytlačil, Michal
  Hlavním cílem diplomové práce je zkoumání nově vzniklé divize ve společnosti INTERLOG s.r.o., která se soustředí na komplexní prodej vozidel a společnost jí přikládá velký význam. Práce je zaměřena na rozvoj této divize a ...
 • Marketingový mix podniku 

  Dadák, Jan
  V této bakalářské práci se její autor zaměřuje na problematiku optimalizace marketingového mixu společnosti Karel Nikl, s.r.o. V první části práce se autor věnuje teoretickým poznatkům marketingu. Druhá část je věnována ...
 • Marketingový plán pro vybranou společnost 

  Večeřová, Aneta
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro Body Diamond fitness. V teoretické části bude marketing popisován ze soustavy poznatků a nezbytných informací pro sestavení marketingového plánu. Analytická ...
 • Návrh a implementace dílčí části IS pro advokátní kanceláře 

  Bartánus, Radovan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou zmien a rozšírujúcich častí vybraného informačného systému, využívaného v advokátskej kancelárii JUDr. Jána Bartánusa v Ružomberku. Systém, implementovaný ako webová ...
 • Návrh a implementace softwarové aplikace na zautomatizování procesu fakturace 

  Ďurovcová, Andrea
  Táto práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu spracovania fakturácie v spoločnosti Dropick, s.r.o. Na základe analýzy a požiadaviek spoločnosti následne vytvorím vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studia softwarovú ...
 • Návrh a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí 

  Minda, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a nasadením systému na riadenie dokumentov v spoločnosti Xterway, a.s. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti práce sú popísané teoretické východiská použité na ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Auxtová, Júlia
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému pre plánovanie a evidenciu opráv pre firmu XY a.s. Práca je rozdelená na štyri časti. V prvej časti je popísaná teória tvorby informačných systémov. Ďalšie dve časti ...
 • Návrh informačního systému 

  Slováček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro společnost Smart Connections s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do tří částí, a to do teoretické, analytické a návrhové. Cílem práce je analyzovat současný ...
 • Návrh informačního systému 

  Hraško, Branislav
  Diplomová práca sa zameriava na zhodnotenie súčasného stavu a návrh zlepšení produktu spoločnosti Kentico software s. r. o. nazývanom Kentico Kontent. Na základe analýz organizácie a produktu je realizovaný návrh logovacieho ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Jánský, Radek
  Cílem diplomové práce bylo odhalení možných směrů vývoje výrobních a obchodních aktivit divize výroby firmy AZ KLIMA,s.r.o. a navrhnout příslušná opatření. Výchozí situaci firmy popisuje rozsáhlá analytická část. Výstupem ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Křivánek, Aleš
  Bakalářská práce řeší zlepšení marketingového mixu společnosti Templářské sklepy Čejkovice, družstvo na základě teoretických znalostí a provedené analýzy současného stavu. Výsledné návrhy vychází z obchodních cílů a strategie ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Caklová, Gabriela
  Cílem této práce je návrh nového marketingového mixu společnosti DEJSIBIO s.r.o. se zaměřením na zvýšení počtu zákazníků. K řešení stanoveného cíle bylo využito SLEPT, Porterovy a SWOT analýzy doplněné o marketingový ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Wahed, Sam
  Diplomová práce rozebírá problematiku projektu zahájení činnosti firmy Telco Servis, jejíž náplní je obchodní činnost směřující k navádění internetu na odhlášených pevných telefonních linkách. Představuje rámcovou formální ...
 • Návrh strategie expanze na zahraniční trh 

  Vítková, Karolína
  Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na zahraniční trh. Tato společnost sídlí v Brně a hlavním předmětem podnikání je prodej dámské módy. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se ...
 • Návrh strategie rozvoje SBU 

  Šebesta, Petr
  Bývalý americký prezident prohlásil: “Plány jsou nic, plánování je všechno”. V tomto duchu lze říci, že dobře fungující systém strategického řízení je svým způsobem důležitější než samotné dokumenty, které produkuje. V ...