Now showing items 1-11 of 11

 • Kohonenova síť 

  Fic, Miloslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou samoorganizujících neuronových sítí a jejich učícím mechanismem. Je rozebráno učení, aktivace a aplikace Kohonenovy sítě. Část bakalářské práce je věnována programu Kohonenovy ...
 • Kohonenova síť 

  Kaňa, Michal
  V bakalářské práci je stručně popsána problematika umělých neuronových sítí, konkrétně poté samoorganizujících neuronových sítí a jejich využití. Práce se hlouběji věnuje problematice Kohonenovy samoorganizující sítě, ...
 • Kombinace metod laserové spektroskopie pro chemickou analýzu 

  Holub, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá kombinací dat vybraných metod laserové spektroskopie. Pro kombinaci byly vybrány metody LIBS a metoda Ramanovy spektroskopie. Kombinace těchto dvou metod je aplikována na rozdělení plastů za ...
 • Rozpoznání jednotlivých písmen ve zvukovém záznamu s využitím SOM 

  Malásek, Jan
  Bakalářská práce popisuje historické pozadí vývoje neuronových sítí a jejich použití při procesu rozpoznání řeči a uvádí do problematiky práce a učení neuronových sítí. Představuje tři vybrané systémy pro rozpoznání řečového ...
 • Rozpoznání ručně psaných číslic 

  Štrba, Miroslav
  Rozpoznávání ručně psaných číslic je problém, který se dá použít jako modelová úloha pro vícetřídní rozpoznávání vzorů v obraze. Tato práce zkoumá různé druhy algoritmů (Samo-organizující se mapy, Stromové klasifikátory a ...
 • Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí 

  Marák, Jaroslav
  Tato práce se zaměřuje na neuronové sítě a jejich klasifikační schopnosti při rozpoznávání objektů v obraze. Pro rozpoznávání je zde použito vícevrstvé dopředné neuronové sítě, trénovatelné pomocí algoritmu zpětného šíření ...
 • Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě 

  Jamborová, Soňa
  Tato práce se zabývá návrhem softwaru pro segmentaci obrazu pomocí neuronové sítě. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice. Zaměřuje se hlavně na přípravu obrazových informací pro segmentaci pomocí neuronové ...
 • Stress Measures in SOM Learning 

  Krbcova, Zuzana (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  Various stress measures can be used in generalized version of Sammon’s mapping. Kohonen SOM with iterative or batch learning is a standard tool for data self-organization, too. Our method applies stress functions to pattern ...
 • Strojové učení - aplikace pro demonstraci základních přístupů 

  Kefurt, Pavel
  Tato práce se zabývá především základními algoritmy strojového učení. V první části práce jsou vybrané algoritmy popsány. Zbývající část se následně věnuje implementaci těchto algoritmů a vytvoření demonstračních úloh pro ...
 • Využití neuronových sítí pro klasifikaci alternací vlny T 

  Procházka, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou pravidelných změn vlny T v EKG signálu nazývaných TWA. Přítomnost těchto alternací může znamenat zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. K analýze TWA je zde využito algoritmů trénování neuronových ...
 • Využití neuronových sítí v klasifikaci srdečních onemocnění 

  Skřížala, Martin
  Práce je zaměřená na návrh a využití umělých neuronových sítí jako klasifikátoru srdečních onemocnění z EKG signálu se zaměřením na ischemickou chorobu srdeční. Změny ST-T komplexů jsou významným ukazatelem ischemie v EKG ...