Now showing items 1-13 of 13

 • Algoritmy pro řízení pohybu dvounohého robota 

  Pokorný, Jan
  Tato práce si klade za cíl použít k naučení chůze bipedálního robota softcomputingové metody. Robot je reprezentován virtuálním modelem. Ze začátku je rozebrána motivace a důvody ke zpracování tohoto tématu. Dále je navržen ...
 • Aplikace evolučního algoritmu na optimalizační úlohu vibračního generátoru 

  Nguyen, Manh Thanh
  Tato práce se bude zabývat použitím metod umělé inteligence pro řešení optimalizační úlohy s více proměnnými. Rešeršní část je věnována problematice globální optimalizace a přehledu metod řešení. Z praktických důvodů je ...
 • Energy harvesting pro letecké aplikace 

  Maťaš, Marek
  Práce bude zaměřena na vytvoření elektromagnetického vibračního generátoru pro projekt ESPOSA. Tento generátor bude určen pro leteckou aplikaci, kde bude napájet potřebnou elektroniku. Elektronikou je myšlena část, která ...
 • Generátor pro leteckou aplikaci HUMS 

  Zelda, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem samostatného zdroje elektrické energie pro Health and Usage Monitoring Systems instalovaný v ocasní části vrtulníku. Na začátku práce byly stručně představeny systémy HUMS a poté byla ...
 • Optimalizace stroje s permanentními magnety na rotoru pomocí umělé inteligence 

  Kurfűrst, Jiří
  Dizertační práce se zabývá využitím optimalizačních algoritmů umělé inteligence při návrhu elektrického stroje s permanentními magnety na rotoru (SMPM). Hlavním cílem práce je aplikovat potenciální optimalizační metody při ...
 • Optimalizace tvaru drážky asynchronního motoru 

  Szekeres, Vojtech
  Práca pojednáva o možnosti optimalizácie tvaru rotorovej drážky asynchrónneho stroju za použitia umelej inteligencie. Optimalizovaný je bežne vyrábaný asynchrónny motor s~jednoduchou vírovou kotvou nakrátko. Cieľ je navrhnúť ...
 • Optimalizace vibračního mikrogenerátoru. 

  Kurfűrst, Jiří
  Tato práce ukazuje jakým způsobem je možné vyrábět nízkou energii potřebnou pro napájení senzorů. Tyto generátory jsou použity jako lokální zdroje pracující na vibračním principu. K získání potřebné energie je využito ...
 • Optimization Of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Using Evolutionary Optimization Algorithm 

  Knebl, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The development of the interior permanent magnet synchronous motor has drawn a big interest over the last decade. This is due to the use of this kind of machine in the automotive industry, thanks to the machine high ...
 • Paralelní genetický algoritmus 

  Trupl, Jan
  Práce popisuje návrh a implementaci různých evolučních algoritmů, vylepšených tak, aby mohly využívat výhod paralelismu na víceprocesorových systémech, a zároveň umožňovaly, aby výpočet probíhal na více počítačích v ...
 • Rotor Slot Optimization of an Induction Motor 

  Szekeres, Vojtech (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Proposed paper is dealing with optimization of an induction machine rotor slot by using artificial intelligence. Electrical machine under investigation is commonly manufactured induction motor with simple deep rotor bars. ...
 • Self-Organizing Migrating Algorithm Pareto 

  Diep, Quoc Bao; Zelinka, Ivan; Das, Swagatam (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  In this paper, we propose a new method named Pareto-based self-organizing migrating algorithm (SOMA Pareto), in which the algorithm is divided into the Organization, Migration, and Update processes. The important key in ...
 • Toolbox pro spolupráci MATLABu s externími simulačními programy 

  Moravec, Petr
  V diplomové práci je popsáno skriptovací rozhraní dvou programů CST a HFSS pro vlnovou analýzu elektromagnetických struktur. Práce je zaměřena především na možnosti ovládání těchto programu přes skriptovací jazyky a systémové ...
 • Variace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohy 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se zabývá používáním evolučního algoritmu SOMA a testováním jeho variant zaměřených na řešení dynamických problémů. Na začátku stručně seznamuje s problematikou evolučních algoritmů a poté se zaměřuje na evoluční ...