Now showing items 1-20 of 26

 • Bicí automat pro hudebníky 

  Spáčil, Tomáš
  Cílem této práce je vytvoření funkčního prototypu bicího automatu s generováním zvuku pomocí mikrokontroléru. Úvod práce je věnován obecnému bicímu automatu a rozborem jeho jednotlivých částí, samotného principu a základních ...
 • Buzení a detekce plazmonových polaritonů 

  Brtek, Tomáš
  Chování povrchových plazmonových polaritonů a lokalizovaných povrchových plazmonů je velmi silně závislé na parametrech kovových povrchů a strukturách v nich vyrobených. Tato práce se věnuje plazmonice a to především v ...
 • Charakterizace autoemisních zdrojů pro elektronovou mikroskopii 

  Vašíček, Martin
  Tato práce se zabývá teoretickými základy emise elektronů do vakua, jednotlivými typy emisí se zaměřením na studenou a Schottkyho emisi a principu tunelového jevu. V další části se práce věnuje technické realizaci elektronových ...
 • Complex k-uniform tilings by a simple bitopic precursor self-assembled on Ag(001) surface 

  Kormoš, Lukáš; Procházka, Pavel; Makoveev, Anton Olegovich; Čechal, Jan (Springer Nature, 2020-12-01)
  The realization of complex long-range ordered structures in a Euclidean plane presents a significant challenge en route to the utilization of their unique physical and chemical properties. Recent progress in on-surface ...
 • Katalytické systémy založené na jednotlivých atomech 

  Závodný, Adam
  Realizace katalytických systémů založených na jednotlivých atomech umožní dosáhnout limitních vlastností kvality a selektivity katalyzátorů při současném zvýšení jejich životnosti a snížení celkových nákladů. Klíčovou ...
 • Konstrukce nízkoteplotních ultravakuových rastrovacích sondových mikroskopů 

  Pavera, Michal
  Předkládaná práce se zabývá vývojem rastrovacích sondových mikroskopů. Jsou specifikovány mechanické požadavky na mikroskop pro měření metodou rastrovací tunelovací mikroskopie (STM) a mikroskopie atomárních sil (AFM) v ...
 • Materiály a jejich aplikace v nízkoteplotních částech STM mikroskopu 

  Voňka, Jakub
  Průtokvý kryostat s kapalným héliem (LHe) je vyvíjen skupinou Kryogeniky a Supravodivosti na Ústavu Přístrojové Techniky pro stávající rastrovací tunelovací mikroskop (STM) pracující za pokojové teploty na Ústavu Fyzikálního ...
 • Návrh a optimalizace piezoaktuátorů 

  Jajtner, Jan
  Bakalářská práce se věnuje návrhu, vývoji a optimalizaci lineárního piezoaktuátoru typu impact-drive určeného k aplikaci v rastrovacím tunelovacím mikroskopu kde bude pracovat jako mechanický manipulátor měřící jehly, ...
 • Návrh a ověření nízkoteplotní části UHV - STM mikroskopu 

  Voňka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením chladícího systému a nízkoteplotní části UHV - STM mikroskopu, který bude pracovat při proměnné teplotě vzorku v rozsahu 20K - 300K. Vzhledem k požadované proměnné teplotě je ...
 • Návrh a realizace systému zpracování dat z environmentálních čidel v prostředí IoT 

  Maraczek, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící stanice, která zpracovává data ze senzorů environmentálních veličin v prostředí IoT. Práce zahrnuje rešerši senzorů, cloudových služeb pro IoT, mikrokontrolerů a ...
 • Návrh a realizace zařízení pro zjednodušení a urychlení testování systému AWS/TPWS 

  Majchrák, František
  Cieľom práce bol návrh a realizácia zariadenia pre zjednodušenie a urýchlenie testovania vlakového zabezpečovacieho systému AWS/TPWS. Prvá kapitola je venovaná popisu a rozdeleniu vlakových zabezpečovacích systémov. V ...
 • Návrh pulzního generátoru pro laserovou spektroskopii 

  Cebo, Patrik
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom precízneho mnohokanálového generátora elektrických pulzov pre synchronizáciu inštrumentácie v spektroskopii laserom budenej plazmy (LIBS). V práci sa pojednáva o súčasnom stave poznania ...
 • Propojení televizních studií 

  Flimel, Peter
  V tejto bakalárskej práci je vyriešené prepojenie TV štúdii v roku 2020, za účelom sprostredkovania futbalových zápasov medzi štúdiami v Prahe a Bratislave. Práca sa zaoberá problematikou optických spojov a technológii, ...
 • Příprava a analýza nanostruktur v podmínkách UHV 

  Gloss, Jonáš
  Cílem této bakalářské práce bylo skoumání přípravy a analýzy nanostruktur v podmínkách vysokého vakua (VV). Teoretická část klade důraz na gallium nitridové (GaN) nanostruktury. Ty pak byly analyzovány rastrovacím tunelovacím ...
 • Rastrovací tunelová mikroskopie STM 

  Michele, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou STM mikroskopie. Byl zprovozněn komerční Nanosurf easyScan2 STM mikroskop a byla vypracována metodika přípravy hrotů pomocí stříhání PtIr drátu a leptání W drátu.
 • Řízení pohybu rotačního inverzního kyvadla 

  Bednář, Ladislav
  Cieľom predkladanej diplomovej práce je modelovanie a návrh prípravku inverzného kyvadla. Rozoberá matematický model rotačného kyvadla, modelovanie BLDC motorov a tiež 3D modelovanie prípravku. Na riadenie kyvadla bol ...
 • Samouspořádané molekulární vrstvy na povrchu epitaxního grafenu 

  Kovařík, Štěpán
  Samouspořádání organických molekul je spontánní proces tvorby nanostruktur, při kterém je výsledná struktura určena mezimolekulárními and molekulárně-substrátovými interakcemi. Pochopení principů samouspořádávání je klíčem ...
 • Selektivní růst kovových materiálů na čistých a oxidovaných substrátech. 

  Koňáková, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o studiu morfologie tenké vrstvy kobaltu na čistém Si(111) a na Si(111) s tenkou vrstvou oxidu křemičitého pomocí metod AFM a XPS. Je také studií selektivního růstu kobaltu na mřížkách vytvořených ...
 • Sestavení a testování nízkoteplotního mikroskopu STM 

  Sojka, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá sestavením nízkoteplotního rastrovacího tunelového mikroskopu STM pracujícího v podmínkách ultravysokého vakua (UHV). Práce pojednává o propojení mikroskopu s elektronikou. Je popsán návrh ...
 • Statické řešení montované haly 

  Koníček, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací vybraných konstrukčních prvků těžkého montovaného skeletu vysoce zatížené skladovací haly. Podkladem pro řešení je konstrukce skutečné skladovací haly projektované ...