Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Omelková, Jitka
  Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, mezi které patří fundmentání analýza, analýza SLEPTE, Porterův model a analýza SWOT, navrhnout doporučení pro zlepšení situace v podniku. Jednotlivým ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Svobodníková, Jana
  Práce se zabývá komplexní analýzou firmy. Teoretická část charakterizuje jednotlivé metody analýz. Analytická část tyto poznatky aplikuje do vybrané firmy a na základě zjištěných poznatků jsou navržena opatření jednak pro ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Ludmila
  Tato bakalářská práce zpracovává finanční analýzu vybrané firmy, konkrétně Kralickův quick test, analýzy SWOT a SLEPTE a Porterův pětifaktorový model. Na základě závěrů provedených analýz jsou zpracována doporučení, která ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Kouřil, Jakub
  Diplomová práce se zabývá komplexním zhodnocením aktuální situace podniku XXX s.r.o. První část práce teoreticky obsahuje jednotlivé analýzy, které jsou využity v analytické části. Analytická část práce zhodnocuje externí, ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Volánková, Nikola
  Diplomová práca spočíva v hodnotení ekonomickej situácie zvolenej spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „PODNIK“) a vytvorení návrhov na jej zlepšenie. Podnik funguje v odvetví priemyselnej filtrácie a vyrába ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šafařík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce se zaobírá finanční situací podniku Rudolf Jelínek a.s. v letech 2004 až 2007. Na základě analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů společně s analýzou soustav ukazatelů je provedeno ...
 • Hodnocení finanční situace podniku poskytujícího telemarketingové služby a návrhy na její zlepšení 

  Hrabicová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stávající finanční situace podniku. Finanční situace podniku je posouzena prostřednictvím ukazatelů finanční analýzy. Po získání výsledků finanční analýzy jsou definovány nedostatky ...
 • Kapitálová struktura společnosti SCHOTT FLAT GLASS s.r.o. 

  Urbanová, Tereza
  Cílem diplomové práce je analýza kapitálové struktury společnosti SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o. pomocí nástrojů finanční analýzy. Konkrétně bude realizována horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. Na základě ...
 • Nabídka a propagace tachografického měření plavců 

  Komárek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá nabídkou testování sportovců. Cílem bakalářské práce je na základě teoretických poznatků, provedených analýz a vlastního průzkumu stanovit a navrhnout soubor opatření vedoucí k vytvoření marketingové ...
 • Návrh marketingové komunikace projektu Třebíč NOW 

  Rygl, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast marketingu, konkrétně marketingové komunikace. Analyzuje současnou situaci pomocí vybraných analýz obecného okolí, oborového okolí a marketingového mixu, kde srovnává poznatky teoretické ...
 • Návrh na rozšíření firmy o strojní výrobu 

  Caha, Marek
  Bakalářská práce pojednává o návrhu strojní výroby ve stavební firmě, dřívější klempířské dílně. Údaje vychází z reálných možností existující společnosti Stavebniny ILN. První část je zaměřena na teoretická východiska ...
 • Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

  Jirků, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá analýzou sestavování rozpočtu na FaVU VUT. Teoretická část je věnována rozboru současné právní regulace českého veřejného vysokého školství a v obecné rovině i jeho financování. V návaznosti na ...
 • Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

  Jirků, Marcela
  Tato bakalářská práce na téma „Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně“ se zabývá analýzou sestavování rozpočtu na této fakultě. V teoretické části se práce zabývá rozborem současné právní ...
 • Organizace a optimalizace podnikových procesů 

  Květoňová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá teorií podnikových procesů a možnostmi jejich organizace a optimalizace. Podnikové procesy popisují toky dokumentu, financí, informací a úkolu od jednoho účastníka procesu k druhému. Jejich vhodné ...
 • Podnikatelský plán 

  Slouka, Petr
  V diplomové práci je zpracován podklad pro podnikatelský plán projektu – prodeje nemovitosti. Výsledkem je zhodnocení silných, slabých stránek projektu a zpracování finanční a časové analýzy. Součástí této práce je i návrh ...
 • Podnikatelský záměr 

  Peřinka, Zdeněk
  Bakalářská práce charakterizuje a analyzuje firmu Agrodružstvo Jevišovice, která připravuje unikátní podnikatelský projekt krokodýlí farmy v rámci nově budovaného agroturistického areálu. Cílem mé práce je zpracování ...
 • Podnikatelský záměr - výstavba provozní budovy 

  Sedláček, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského záměru v oblasti výstavby provozní budovy, sloužící k pronájmu volných prostor, ke skladování a dále ke zřízení zámečnické a kovoobráběcí dílny. Práce obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Martens, Radek
  Tématem této diplomové práce je „Podnikatelský záměr rozvoje firmy“. Hlavním cílem práce je posouzení současného stavu společnosti AUTOCZ, spol. s.r.o. a následné vypracování návrhů, směřujících k jejímu rozvoji. Za tímto ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Pyskatý, Pavel
  Diplomová práce na téma Podnikatelský záměr rozvoje podniku se zabývá analýzou současné situace společnosti OTIS Esclalators s.r.o.. První část je věnována představení společnosti a obsahuje i teoretická východiska. Další ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Šafařík, Martin
  Tato diplomová práce je zpracována na téma „Podnikatelský záměr rozvoje firmy“. Za její hlavní cíl bylo stanoveno provedení komplexní analýzy problému současného stavu firmy AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. a jejího okolí. ...