Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza vybrané firmy 

  Laczová, Veronika
  Hlavným poslaním bakalárskej práce je zanalyzovať vybranú organizáciu využitím SWOT, SLEPTE a Porterovej analýzy a následne ich aplikovať do reálnych podmienok organizácie. Obsahuje návrhy k zefektívneniu činnosti a poukazuje ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Kudličková, Barbora
  Smyslem bakalářské práce je analyzovat vybranou firmu za poslední tři účetní období na základě poskytnutých informací a dále provedení SWOT a SLEPTE analýzy. V bakalářské práci budou jednotlivé analýzy vysvětleny, a následně ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Logara, Vanja
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti Lino s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou uvedena ...
 • Marketingový výzkum 

  Skopalová, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je analýza čínského trhu v sektoru otopných těles se záměrem zhodnotit možnost vstupu českého podniku na tento obtížný trh. Na začátku práce jsou shrnuta základní teoretická východiska, která ...
 • Návrh efektivní marketingové komunikace při prezentaci firmy na veletrhu 

  Kopečná, Markéta
  Předmětem bakalářské práce „Návrh efektivní marketingové komunikace při prezentaci na veletrhu“ je komparace singulárních prostředků komunikačního mixu a identifikování zásadních složek ovlivňující efektivitu prezentace ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Weiterová, Klára
  Bakalářská práce analyzuje problémy související s návrhem na rozšíření firmy v oblasti stavební mechanizace. Obsahuje návrh a opatření, při jejichž realizaci by společnost měla dosáhnout posílení konkurenceschopnosti na ...
 • Návrh marketingové strategie pro cestovní kancelář 

  Lašáková, Petra
  Cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro cestovní kancelář, která by jí pomohla posílit tržní postavení, získat nové zákazníky a udržet ty stávající, jakožto i zvýšit tržní obrat. Marketingová ...
 • Návrh na zlepšení komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Vašíčková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z marketingu, která slouží jako podklad pro ...
 • Návrh na zlepšení služeb cestovní kanceláře. 

  Procházková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb cestovní kanceláře Cílka, s.r.o. První část je zaměřena na výklad pojmů, problematiku cestovního ruchu, marketing služeb a metody analýzy konkurence, jejich produktů a služeb. ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení hudebního podniku 

  Miloševski, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje poznatky nezbytné pro zpracování podnikatelského plánu na založení hudebního podniku, jeho stabilizaci na trhu a překonání případné existenční krize. Analyzuje problémy přímo související s ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení společnosti 

  Hrbek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na založení firmy, analýzu konkurenčního prostředí, potenciální cílovou skupinu zákazníků, sestavení finančního plánu složeného ze vstupních investic a vyhodnocení ziskovosti.
 • Návrh změny organizační struktury firmy 

  Svobodová, Elena
  Cílem této diplomové práce je navrhnout novou organizační strukturu ve výrobním podniku, zaměřit se hlavně na jednotlivé organizační složky a specifikovat cíle, které by měly být touto restrukturalizací dosaženy. Návrh ...
 • Návrh změny organizační struktury malého podniku 

  Koukalová, Veronika
  Předkládaná práce se zabývá organizační strukturou vybraného podniku. Navržena je tak, aby účinně reflektovala jeho současné potřeby. Návrh změn je realizován na základě analýzy stávajícího stavu zkoumané podnikové oblasti, ...
 • Podnikatelský plán založení internetového obchodu s hračkami 

  Březa, Michal
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení společnosti specializující se na prodej hraček pro děti prostřednictvím internetového obchodu. Podnikatelský plán vychází ze základních strategických ...
 • Posouzení stávajícího informačního systému firmy a návrh změn. 

  Stejskal, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem firmy VVS s.r.o.. Jejím hlavním cílem je tento systém analyzovat a navrhnout možné řešení a zlepšení informačního systému s ohledem na firemní požadavky a ekonomické možnosti.
 • Rozvoj obchodních aktivit firmy-Centrum integrovaných služeb spol. s.r.o. 

  Zeisková, Zdeňka
  Bakalářská práce analyzuje současný stav firmy. Zkoumá její vnitřní a vnější prostředí, které na ni působí a ovlivňuje ji. Obsahuje návrh rozvoje firmy opírající se o specifické přednosti a potlačující největší hrozící ...
 • Zhodnocení rizik v mezinárodním obchodování pro společnost Hortim, s.r.o. 

  Farkaš, Timotej
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík pre vybranú spoločnosť, ktoré môžu nastať počas medzinárodného obchodovania. Cieľom práce je na základe analýz navrhnúť vhodné opatrenia k eliminácii daných rizík. Úvodná časť práce ...