Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Vyškovsko 

  Brtníková, Michaela
  Tato práce analyzuje kritická místa na pozemních komunikacích v oblasti Vyškovska. Cílem je navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve vybraných úsecích ...
 • Aplikace bezpečnostních senzorů v průmyslových aplikacích 

  Mrkva, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehled nabízených bezpečnostních senzorů používaných v automatizovaném provozu. Senzory jsou rozřazeny podle technologie, kterou využívají ke své funkci, je uveden princip jejich ...
 • Bezpečnost v letecké dopravě 

  Daško, Matúš
  Bakalárska práca je zameraná na oblasť bezpečnosti v letectve. Cieľom je ukázať rozdielnosť zložiek bezpečnosti poskytnutím základných informácii a poukázať na aktuálne projekty a nové trendy predovšetkým v kontrole ...
 • Diagnostika pasivních a aktivních bezpečnostních prvků vozidel 

  Slíž, Martin
  Tato práce se zabývá rozdělením a popisem bezpečnostních prvků vozidel. Postupné uvedení do problematiky bezpečnosti posádky vozu, od jednoduchých až po velmi složité bezpečnostní systémy. První část této práce pojednává ...
 • Funkční bezpečnost snímačů tlaku BD SENSORS, s.r.o. 

  Šimoník, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou funkční bezpečnosti snímače tlaku XMP i vyráběného firmou BD SENSORS. Cílem práce je prokázat splnění požadavků na funkční úroveň integrity bezpečnosti SIL 3. Práce je rozdělena do ...
 • Hra piškvorky pomocí 2D manipulátoru 

  Maléř, Martin
  Diplomová práce se zabývá obnovou elektroinstalace 2D manipulátoru a jeho uvedením do chodu. Obsahuje popis samotného stroje, použitých komponent a jejich zapojení. Je v ní popsán princip dvou komunikačních sběrnic, které ...
 • Implementace bezpečnostních systémů v praxi 

  Havlíček, David
  Cílem bakalářské práce je provést bezpečnostní analýzu podniku, zhodnotit současný stav, vytvořit nejvhodnější návrh řešení, provést rozpočet a seznámit investora s výsledkem, po schválení návrhu investorem bude provedena ...
 • Indikátory kultury bezpečnosti v údržbě a správě jaderné elektrárny 

  Bukva, Michael
  Bakalářská práce se snaží uvést do problematiky kultury bezpečnosti. Vysvětlit samotný pojem kultura bezpečnosti, a její vlastnosti. Definovat možné měření této kultury. Provést samotné měření v Jaderné elektrárně Dukovany. ...
 • Influence of Railway Control and Signaling Equipment on Reduction of Occurrences in the State Railway Network of Czech Republic 

  Seelmann, Herbert; Hromádka, Vít; Korytárová, Jana; Vítková, Eva; Funk, Tomáš (Elsevier, 2020-03-20)
  The paper develops the issue of the evaluation of investment projects in the area of the national railway infrastructure solved within the research project. The research projects is focused on the evaluation of benefits ...
 • The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment 

  Janhuba, Luboš
  Dizertační práce se zabývá návrhem integrované metody hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti palubních leteckých systém za použití teorie grafů a fuzzy logiky. Navržená integrovaná metoda je univerzálně použitelná v oblasti ...
 • Model práce s dokumenty v elektronickém obchodování 

  Grohmann, Jiří
  Tato práce obsahuje model práce s dokumenty elektronického obchodování. Je zde rozebrána možnost elektronických podpisů v účetnictví a popsány vybrané případy bezpečnosti elektronického podpisu. V práci jsou uvedeny vybrané ...
 • Moderní bezpečnostní prvky osobních vozidel 

  Břenek, Lukáš
  Tato bakalářské práce se věnuje problematice aktivních a pasivních prvků bezpečnosti osobních vozidel. Je zde vypracován přehled moderních systémů monitorující okolí vozidla. Dále se práce věnuje změně způsobu osobní ...
 • Návrh robotické buňky pro aplikaci typu Bin-Picking 

  Veverka, Ivo
  Tato diplomová práce popisuje pojem technologie Bin-picking, rozpoznávání obrazu a možnosti uchopení součástí různého tvaru. Zabývá se interakcí mezi průmyslovým robotem, koncovým efektorem a rozpoznávacím systémem v ...
 • Návrh tagu pro určování polohy a pro zajištění bezpečnosti osob 

  Vrlík, Martin
  Práce popisuje návrh zařízení, které bude nasazeno ve stavebnictví a v provozech kde může pracovník přijít do kontaktu s nebezpečnými stroji. V jednotlivých kapitolách bude popsán postup vývoje a výsledek tohoto zařízení. ...
 • Pevnostní kontrola sestavy kliky jízdního kola 

  Kolenčík, Richard
  Bakalárska práca sa zaoberá pevnostno-deformačnou kontrolou zostavy kľuky bicykla. Prvá časť sa venuje kontrole bezpečnosti voči únavovému lomu kľuky bicykla, ktorá je zaťažená kombinovaným namáhaním. V druhej časti práce ...
 • Plán reakce na nouzové situace v letecké škole 

  Jedlička, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu Plánu reakce v případě nouze pro leteckou školu. První část práce se věnuje organizacím v letectví a jiném dopravním průmyslu, které ukládají povinnost zavedení systému řízení bezpečnosti. ...
 • Posouzení bezpečnosti soustruhu S-28/750 

  Hrozek, Petr
  Tato práce řeší bezpečnost strojního zařízení. Jsou zde uvedeny a vysvětleny nejdůležitější pojmy z oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení definované normou ČSN EN 61508 a ČSN EN ISO 12100 a dále pak metody posouzení ...
 • Posouzení vlivu výrobních nepřesností na napjatost a únosnost příhradové nosné konstrukce 

  Klíč, Jan
  Bakalářská práce se zabývá řešením únosnosti konstrukce mostového jeřábu při různých polohách zatížení a současném zatížení vlastní váhou konstrukce (gravitace). Geometrie je zadána úplně. Dále se věnuje vlivu výrobních ...
 • Příprava realizace bioplynové stanice v Žitíně 

  Chaloupková, Tereza
  Předmětem diplomové práce je technologie provedení hrubé stavby bioplynové stanice v Žitíně. Obsahem této práce jsou technické zprávy, technologické předpisy, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, návrh strojních ...
 • Řešení elektrických rozvodů v rodinném domě 

  Zelenka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá elektroinstalací v rodinném domě. První část této práce slouží jako podklad pro návrh a realizaci elektroinstalace v rodinném domě. Uvádí nejdůležitější požadavky na jednotlivé části silových ...