Now showing items 1-20 of 21

 • Klopení nosníku - analýza specifických případů 

  Piják, Jiří
  Práce se zabývá klopením asymetrických průřezů, zejména možnostmi posouzení dle ČSN EN 1993-1-1. Modely jsou založeny na prutové, plošné a prostorové metodě konečných prvků. U prutových modelů jsou studovány přístupy ...
 • Most přes řeku Berounku 

  Gratza, Jonáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu v obci Roztoky, přemosťující řeku Berounku. Byly navrženy 3 možné varianty. Jedna z těchto variant byla vybrána a podrobněji zpracována. Řešenou variantou byl komorový ...
 • Most přes železniční trať 

  Prekop, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu kategorie S7,5 na katastrálním území obce Polanka nad Odrou. Byly navrženy tři možné studie. Pro podrobnější zpracování byla vybrána studie komorového nosníku se šikmými ...
 • Návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu 

  Odvárka, Miroslav
  Tato diplomová práce řeší návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu. Hlavní náplní je návrh a výpočet spojité mostní konstrukce o dvou polích. Při návrhu mostu jsem vycházel z českých a evropských norem především ...
 • Návrh předpjaté nádrže 

  Štramberský, Martin
  Předmětem diplomové práce je statický návrh předpjaté nádrže pro ropné látky, studie řešení vhodného tvaru skořepiny a jejího vzepětí pro zastřešení a studie vlivu uložení vnitřní stěny nádrže na velikost vnitřních sil. ...
 • Návrh založení rodinného domu 

  Kotík, Libor
  Práce se zabývá návrhem železobetonové základové desky rodinného domu na podkladu ze štěrku z pěnového skla. Řešení obsahuje návrh a posouzení základové desky dle ČSN EN 1992 na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti ...
 • Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy ...
 • Návrh železobetonové čističky odpadních vod 

  Štramberský, Martin
  Předmětem bakalářské práce je statický návrh nádrže čističky odpadních vod, dimenzování a posouzení konstrukčních části na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Součástí projektu je i výkresová dokumentace. Cílem ...
 • Nosná železobetonová konstrukce 

  Klajba, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové podzemní konstrukce, která bude zčásti pod stávajícím objektem a z části bude tvořit základ pro novou přístavbu. Konstrukce je navržena jako bílá vana, tedy bez ...
 • Optimalizace návrhu velkých technologických celků 

  Krňávek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace stavebního návrhu velkých technologických celků. Hlavní důraz je přitom kladen na zapojení dostupných optimalizačních prostředků při návrhu nosných konstrukcí těchto ...
 • Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku 

  Odvárka, Miroslav
  Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby ...
 • Porovnání MKP programových systémů 

  Tačner, Jan
  Cílem bakalářské práce je porovnání statických programů SCIA Engineer a ANSYS, které pracují na metodě konečných prvků. Pro názornost je v obou programech vymodelována stejná konstrukce rozhledny s definovaným zatížením - ...
 • Prostorový ŽB rám průmyslového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie priestorového ŽB rámu priemyselného objektu založeného na základovej doske. Konštrukcia je bez obvodového plášťa. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program ...
 • Předpjatý pás přes hluboké údolí 

  Tomisová, Gabriela
  Cílem diplomové práce je návrh lávky přes hluboké údolí. Konstrukce lávky je tvořena předpjatým pásem s externími kabely a je dopnuta finálními kabely. Mostovka je vedena v parabolickém oblouku, visuté kabely jsou vedeny ...
 • Rozhledna na jižní Moravě 

  Turková, Martina
  Diplomová práce řeší návrh a statické posouzení rozhledny v brněnské zoologické zahradě na kopci Mniší hora. Konstrukce rozhledny je zamýšlena na kruhovém půdorysu a její celková výška činí 31 m. Konstrukce byla řešena ve ...
 • Statická a dynamická analýzy ocelové konstrukce 

  Uherek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a statickou a dynamickou analýzou stávající vyhlídkové konstrukce. Jedná se o ocelovou rozhlednu v obci Město Albrechtice, kterou tvoří dvě příhradové věže spojené lávkou. Pro dynamickou ...
 • Statická analýza a modelování ocelové konstrukce metodou konečných prvků 

  Vojtek, Jiří
  Tvorba konečně prvkového modelu ocelové konstrukce v programu Scia Engineer. Vyhodnocení vypočtených napětí s využitím lineárního a nelineárního výpočtu na vybraném rámu z konstrukce. Porovnání míry zvýšení únosnosti ...
 • Statické a dynamické posouzení konstrukce vyhlídkové věže 

  Valíček, Jan
  Tato práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou vyhlídkové věže. Jedná se o dřevěnou rozhledu v obci Bohdaneč. Pro dynamickou analýzu byl vytvořen podrobný výpočtový model v programu ANSYS. Statická analýza byla ...
 • Vodohospodářská konstrukce- čerpací stanice 

  Čožík, Martin
  Předmětem bakalářské práce je statický návrh nádrže čističky odpadních vod, dimenzování a posouzení konstrukčních částí na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Součástí práce je výkresová dokumentace. Cílem ...
 • Výpočet únosnosti a deformací silničního mostu a porovnání s naměřenými hodnotami 

  Štekbauer, Hynek
  Náplní této práce je naměření deformací silničního mostu při přejezdu soupravy s nadměrným nákladem, sestavení modelu pro výpočet a následné porovnání naměřených hodnot svislé deformace s teoretickými výpočty. Určení ...