Now showing items 1-20 of 25

 • Algoritmy pro segmentaci webových stránek 

  Laščák, Tomáš
  Segmentace webových stránek je jednou z disciplín extrakce informací. Umožňuje dělit stránky na různé sémantické bloky. Diplomová práce se zabývá seznámením se samotnou segmentací a také implementací konkrétní segmentační ...
 • Automatická segmentace medicínských dat s pomocí algoritmu Level Set 

  Yerpeissov, Serik
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části teoretické a realizační. V teoretické části jsou popsány jednotlivé segmentační metody. Zejména jde o metodu Level Set. V realizační části bylo za úkol vytvořit java modul pro ...
 • Diarizace meetingové řeči - Kdo mluví kdy 

  Tůma, Radovan
  Tato práce obsahuje návrh diarizačního systému. Systém je postaven na bázi BIC (Bayesian Information Criterion). Ve zprávě naleznete stručný popis dříve vyvíjených systémů a stručnou teorii popisující, jak by diarizační ...
 • Implementace algoritmu pro vizuální segmentaci www stránek 

  Popela, Tomáš
  Segmentace WWW stránek, neboli dělení stránky na různé sémantické bloky, je jedna z disciplín techniky extrakce informací. Diplomová práce se zabývá metodou Vision-based Page Segmentation - VIPS, která spočívá v dělení ...
 • Implementace algoritmů zpracování obrazového rastru v FPGA 

  Široký, Vít
  V této práci jde o nezvyklý pohled na implementaci grafických algoritmů v FPGA v kontextu počítačového vidění. Je zde možné najít informace o rastrovém obrazu a jeho zpracování, jeho segmentaci s využitím prahování a ...
 • Marketingová strategie rozvoje podnikání 

  Štěpánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingové strategie rozvoje vlastního podnikání. Počáteční část teoretických východisek práce popisuje marketing jako primární funkci organizace a jeho vliv na formulování strategie ...
 • Metody pro zpracování segmentovaných obrazů 

  Štěrba, Radek
  Tato práce se zabývá reprezentací segmentovaných obrazů pomocí grafů. Také jsou zde popsány různé segmentační techniky, které se používají při zpracování obrazové informace. Matematika je v dnešní době stále více zapotřebí. ...
 • Metody segmentace biomedicinských obrazových signálů 

  Krumpholc, Lukáš
  Tato práce se zabývá metodami segmentace biomedicínských obrazových signálů. Popisuje, shrnuje a porovnává vybrané metody zpracování digitálního obrazu. Jednou z uvedených metod je segmentace založená na parametrickém ...
 • Metody segmentace biomedicínských obrazových signálů v Javě 

  Románek, Jakub
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části teoretické a realizační. V teoretické části jsou popsány jednotlivé segmentační metody. Zejména jde o metodu Level Set. V realizační části bylo za úkol vytvořit java modul pro ...
 • Návrh marketingové strategie služby sKým.cz 

  Mareš, Karel
  Diplomová práce se věnuje problematice marketingové strategie pro začínající webovou službu sKým.cz. V teoretické části nejprve představuji obecné poznatky pro pochopení problematiky a dále provádím výzkumy a analýzy ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy Red bull 

  Kobzová, Lucie
  Má diplomová práce z oblasti marketingu je zaměřená na zlepšení marketingového řízení firmy Red Bull, která je předním výrobcem energetických nápojů na světě. Svou prací bych chtěla přispět ke zlepšení marketingového řízení ...
 • Prototypování fotografické kompozice pomocí rozšířené reality 

  Palata, Petr
  Cílem této práce bylo vytvoření aplikace, díky které by uživatel mohl vytvářet v něko- lika jednoduchých krocích zajímavé a realisticky ...
 • Rozpoznávání objektů v obraze na platformě Android 

  Šimon, Martin
  Práce popisuje problematiku rozpoznávání objektů v obraze ve spojení s mobilní platformou Android. Rozebírá existující metody a postupy z oboru rozpoznávání objektů stejně jako dřívější řešení podobné problematiky. Z těchto ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

  Horký, Vladimír
  V této práci budou představeny neuronové sítě, konkrétně algoritmus zpětného šíření chyby. Bude vyloženo teoretické pozadí algoritmu a budou zde řešeny problémy, se kterými se můžetete setkat při učení takovéto sítě. Práce ...
 • Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob 

  Bartončík, Michal
  Tato práce popisuje jednotlivé části a fáze pro vyhledávání a rozpoznání výrazu tváře u neznámých osob. Jsou zde uvedeny i možná řešení a metody řešící jednotlivé fáze projektu. Moje diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání ...
 • Segmentace kortikálních částí obratlů 

  Janštová, Michaela
  Práce se zabývá segmentací kortikálních částí obratlů z CT obrazových dat v programovém prostředí MATLAB. Popsána je problematika segmentačních technik, zejména metody „level-set” a její modifikace DRLSE. Tato metoda byla ...
 • Segmentace MRI dat s využitím metody narůstání oblastí 

  Pham, Minh Tuan
  Tato bakalářská práce se zabývá segmentaci dat a jejich zpracování. Data jsou získány vyšetřením pacienta na magnetické rezonanci formou tzv. milimetrových řezů. Prohlížeč byl naprogramován v programovém vybavení Matlab ...
 • Segmentace obrazu nevyvážených dat pomocí umělé inteligence 

  Polách, Michal
  Tato práce se zaměřuje na problematiku segmentace nevyvážených dat pomocí uměléinteligence. V práci jsou prozkoumány známé metody pro vypořádání se s nevyváženýmidaty, z nichž jsou vybrány vhodné metody, a ty jsou aplikovány ...
 • Segmentace obrazů magnetické rezonance 

  Hanák, Pavel
  The aim of the study was based on magnetic resonance images to create a program for detection of gray and white matter by using different segmentation algorithms. First, using a selection of basic techniques, then application ...
 • Segmentace optického disku ve snímcích sítníce 

  Vymazal, Bronislav
  Cílem této práce bylo vytvořit kompaktní algoritmus sloužící k lokalizaci, segmentaci a sledování optického disku v sekvencích obrazů sítnice. Pro účely lokalizace byla použita nová metoda založena na „fast radial transform“. ...