Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza a segmentace tomografických obrazů 

  Dorazil, Jan
  Práce se zabývá detekcí hran v obrazech magnetické rezonance a jejich segmentací. Jsou uvedeny metody detekce hran v obrazech založené na hledání maxima gradientu, metody detekující hranu pomocí průchodu nulovou hodnotou ...
 • Detekce cesty pro mobilní robot analýzou obrazu 

  Coufal, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pro mobilní robot pohybující se ve venkovním prostředí. V první části je analyzován problém, navrženo řešení a prozkoumány vhodné metody zpracování obrazu. V druhé části jsou ...
 • Pokročilá segmentace obrazu pro 3D zobrazení 

  Baletka, Tomáš
  Diplomová práce pokročilé segmentace obrazu pro 3D se zabývá segmentací obrazu a anaglyfického 3D zobrazení. V teoretické části diplomové práce byly popsány různé přístupy používané k segmentaci obrazu a úzce související ...
 • Pokročilé metody detekce hran v obraze 

  Novák, Marek
  Detekce hran v obraze je jedním fundamentálních postupů užitých v oblasti zpracování obrazu a počítačového vidění. Cílem této práce je implementace a porovnání zvolených konvenčních a pokročilých metod, včetně porovnání ...
 • Rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky 

  Huták, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá průzkumem, návrhem a tvorbou postupů pro rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky. Vysvětluje metody používané v oblasti zpracování obrazu za účelem segmentace obrazu, rozpoznávání ...
 • Segmentace barevných snímků pomocí umělé neuronové sítě 

  Zátopek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití umělých neuronových sítí v oblasti segmentace barevného obrazu. Popisuje umělé neuronové sítě obecně od základních pojmů. Nejprve se věnuje rozboru základních modelů využívaných ...
 • Segmentace medicínských obrazů s využitím grafové reprezentace 

  Kozlová, Dominika
  Tato práce se zabývá grafovou metodou segmentace obrazu a jejím zdokonalením prostřednictvím znalosti tvaru objektu pro tvorbu architektury grafu (šablony). Popsány jsou základy teorie grafů, ze které grafové segmentační ...
 • Segmentace obrazových dat 

  Stodůlka, Stanislav
  Na začátku diplomové práce je čtenář seznámen s procesem zpracování obrazu a v navazující části jsou popsáný a vysvětleny dnes nejpoužívanější algoritmy pro segmentaci obrazu. Na základě watershed transform je vytvořen ...
 • Segmentace obrazu jako výškové mapy 

  Moučka, Milan
  Práce se zabývá segmentací objemových medicínských dat. Popisuje známou metodu rozvodí a klade důraz na předzpracování obrazových dat. Aplikace je navržena pro přímou segmentací trojrozměrných dat s využitím ITK a VTK ...
 • Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě 

  Jamborová, Soňa
  Tato práce se zabývá návrhem softwaru pro segmentaci obrazu pomocí neuronové sítě. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice. Zaměřuje se hlavně na přípravu obrazových informací pro segmentaci pomocí neuronové ...
 • Trénovatelné metody pro automatické zpracování biomedicínských obrazů 

  Uher, Václav
  Tato práce se zabývá možnostmi automatické segmentace biomedicínských obrazů. Pro 3D segmentaci obrazu byla navržena metoda využívající hluboké učení. V~práci jsou řešeny problémy návrhu sítě, paměťové optimalizace metody ...
 • Využití senzoru Kinect pro detekci osob 

  Janás, Lukáš
  Práce pojednává o způsobech detekce osob za pomoci zařízení Kinect od společnosti Microsoft. Hloubkový obraz pořízený tímto zařízením je dále zpracováván pomocí stan- dartních algoritmů pro práci s obrazem za využití volně ...
 • Zpracování RTG snímků při výzkumu čelistních onemocnění 

  Kabrda, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je návrh metody pro automatizované vyhodnocení parametrů rentgenových obrazů cystických onemocnění lidských čelistí. Hlavním problémem při lékařské diagnostice je nízká opakovatelnost způsobená ...