Now showing items 1-20 of 34

 • Algoritmy pro segmentaci webových stránek 

  Laščák, Tomáš
  Segmentace webových stránek je jednou z disciplín extrakce informací. Umožňuje dělit stránky na různé sémantické bloky. Diplomová práce se zabývá seznámením se samotnou segmentací a také implementací konkrétní segmentační ...
 • Automatická segmentace medicínských dat s pomocí algoritmu Level Set 

  Yerpeissov, Serik
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části teoretické a realizační. V teoretické části jsou popsány jednotlivé segmentační metody. Zejména jde o metodu Level Set. V realizační části bylo za úkol vytvořit java modul pro ...
 • Graph Cuts based Image Segmentation using Fuzzy Rule Based System 

  Khokher, M. R.; Ghafoor, A.; Siddiqui, A. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  This work deals with the segmentation of gray scale, color and texture images using graph cuts. From input image, a graph is constructed using intensity, color and texture profiles of the image simultaneously. Based on the ...
 • Implementace algoritmu pro vizuální segmentaci www stránek 

  Popela, Tomáš
  Segmentace WWW stránek, neboli dělení stránky na různé sémantické bloky, je jedna z disciplín techniky extrakce informací. Diplomová práce se zabývá metodou Vision-based Page Segmentation - VIPS, která spočívá v dělení ...
 • Implementace algoritmů zpracování obrazového rastru v FPGA 

  Široký, Vít
  V této práci jde o nezvyklý pohled na implementaci grafických algoritmů v FPGA v kontextu počítačového vidění. Je zde možné najít informace o rastrovém obrazu a jeho zpracování, jeho segmentaci s využitím prahování a ...
 • Marketingová strategie rozvoje podnikání 

  Štěpánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingové strategie rozvoje vlastního podnikání. Počáteční část teoretických východisek práce popisuje marketing jako primární funkci organizace a jeho vliv na formulování strategie ...
 • Metody pro zpracování segmentovaných obrazů 

  Štěrba, Radek
  Tato práce se zabývá reprezentací segmentovaných obrazů pomocí grafů. Také jsou zde popsány různé segmentační techniky, které se používají při zpracování obrazové informace. Matematika je v dnešní době stále více zapotřebí. ...
 • Metody segmentace biomedicinských obrazových signálů 

  Krumpholc, Lukáš
  Tato práce se zabývá metodami segmentace biomedicínských obrazových signálů. Popisuje, shrnuje a porovnává vybrané metody zpracování digitálního obrazu. Jednou z uvedených metod je segmentace založená na parametrickém ...
 • Metody segmentace biomedicínských obrazových signálů v Javě 

  Románek, Jakub
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části teoretické a realizační. V teoretické části jsou popsány jednotlivé segmentační metody. Zejména jde o metodu Level Set. V realizační části bylo za úkol vytvořit java modul pro ...
 • Návrh marketingové strategie služby sKým.cz 

  Mareš, Karel
  Diplomová práce se věnuje problematice marketingové strategie pro začínající webovou službu sKým.cz. V teoretické části nejprve představuji obecné poznatky pro pochopení problematiky a dále provádím výzkumy a analýzy ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané akciové společnosti 

  Ostrá, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby marketingové strategie vybrané společnosti působící na průmyslovém trhu. Hlavním pilířem zefektivnění marketingových nástrojů je návrh nové marketingové strategie, ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy Red bull 

  Kobzová, Lucie
  Má diplomová práce z oblasti marketingu je zaměřená na zlepšení marketingového řízení firmy Red Bull, která je předním výrobcem energetických nápojů na světě. Svou prací bych chtěla přispět ke zlepšení marketingového řízení ...
 • Prototypování fotografické kompozice pomocí rozšířené reality 

  Palata, Petr
  Cílem této práce bylo vytvoření aplikace, díky které by uživatel mohl vytvářet v něko- lika jednoduchých krocích zajímavé a realisticky ...
 • Rozpoznávání a vyhledávání ve Skype hovorech 

  Tomášek, Pavel
  Cílem projektu je rozpoznávání Skype hovorů. Jedním ze záměrů projektu je nalezení kvalitního nahrávače Skype hovorů. Následuje zpracování signálu (segmentace řeč/ticho) a samotné rozpoznávání řeči. Dalším cílem je výběr ...
 • Rozpoznávání objektů v obraze na platformě Android 

  Šimon, Martin
  Práce popisuje problematiku rozpoznávání objektů v obraze ve spojení s mobilní platformou Android. Rozebírá existující metody a postupy z oboru rozpoznávání objektů stejně jako dřívější řešení podobné problematiky. Z těchto ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

  Horký, Vladimír
  V této práci budou představeny neuronové sítě, konkrétně algoritmus zpětného šíření chyby. Bude vyloženo teoretické pozadí algoritmu a budou zde řešeny problémy, se kterými se můžetete setkat při učení takovéto sítě. Práce ...
 • Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob 

  Bartončík, Michal
  Tato práce popisuje jednotlivé části a fáze pro vyhledávání a rozpoznání výrazu tváře u neznámých osob. Jsou zde uvedeny i možná řešení a metody řešící jednotlivé fáze projektu. Moje diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání ...
 • Segmentace kortikálních částí obratlů 

  Janštová, Michaela
  Práce se zabývá segmentací kortikálních částí obratlů z CT obrazových dat v programovém prostředí MATLAB. Popsána je problematika segmentačních technik, zejména metody „level-set” a její modifikace DRLSE. Tato metoda byla ...
 • Segmentace míšního kanálu a meziobratlových plotének v MRI datech 

  Koban, Martin
  Práca sa venuje vývoju metódy pre segmentáciu spinálneho kanálu a intervertebrálnych diskov v objemových MRI dátach. Cieľom je čo najvyšší stupeň automatizácie postupu a presnosť umožňujúca spoľahlivé kvantitatívne hodnotenie ...
 • Segmentace MRI dat s využitím detekce hran 

  Simichanidis, Michail
  Cílem této práce je představit základní segmentační techniky používáné v oblasti medicínského zpracování obrazových dat a pomocí 3D prohlížeče schopného zobrazit 3D obrazy implementovat segmentační modul založený na hranové ...