Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza využitelnosti senzoru Kinect v2 v mobilní robotice 

  Margetaj, Martin
  Tato práce pojednává o parametrech senzoru Kinect v2 a jeho následné využití v robotice. V práci bude rozebrána správná instalace ovladačů potřebná ke správné funkci senzoru pod operačním systémem Ubuntu a pod frameworkem ...
 • Audio zesilovač pro detekci dřevokazného škůdce 

  Jaroš, Ondřej
  V této bakalářské práci je popsán návrh detektoru dřevokazného hmyzu řešeného pomocí snímání akustického zdroje zvuku díky piezoelektrickému elementu jako senzoru. Získaný signál je postupně zesílen až po výstup pro poslech ...
 • Bezdrátová meteorologická stanice 

  Mieržwinský, Leon
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci prototypu domácí bezdrátové meteostanice. Cílem je měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku. Naměřené údaje jsou ukládány do externí paměti a je ...
 • Bezdrátový systém pro ovládání elektrických zařízení v domácnosti 

  Sedlář, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá realizací hardwarového a softwarového řešení bezdrátového systému pro ovládání elektrických zařízení v domácnosti. V práci je nejdříve stručně popsána automatizace v domácím prostředí. Poté je ...
 • Chemorezistivní senzor plynů 

  Venkrbec, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou detekce plynů. Teoretická část je věnována principům a konstrukci chemických senzorů plynů, zejména pak chemorezistivních senzorů plynů, a to hlavně s aktivní vrstvou tvořenou polovodivými ...
 • Detekce hraničních uzlů v bezdrátových senzorových sítích 

  Bocek, Jan
  V teoretické části diplomové práce je popsáno několik známých algoritmů a nový přístup k detekci hraničních uzlů v bezdrátových senzorových sítích. Nový algoritmus BRB byl inspirován nedostatky předešlých algoritmů a jeho ...
 • Diferenční rychlostní snímač 

  Konečný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem snímače pro měření vzájemné relativní rychlosti kmitání dvou povrchů. V práci jsou popsaná jednotlivá možná řešení, jejich výhody a nevýhody. Dále je proveden patentový průzkum. Hlavní ...
 • Implementace ovládačů pro bezdrátovou senzorovou jednotku 

  František, Milan
  Tato práce se zabývá užíváním digitálních a analogových senzorů s bezdrátovou jednotkou IRIS. Je zde uveden základní popis softwarového balíčku BitCloud, včetně důležitých funkcí pro práci s použitými typy senzorů a ...
 • Implementation of the equivalent temperature measurement system as a part of the vehicle Heating, ventilation and Air-conditioning unit 

  Fišer, Jan; Povalač, Aleš; Urbanec, Tomáš; Pokorný, Jan; Fojtlín, Miloš (BioMed Central, 2015-06-29)
  Thermal comfort evaluation based on the Comfort zone diagram is relatively new and promising method [1] developed by Hkan O. Nilsson [2]. The method was developed mainly for non uniform indoor environments [3] such as ...
 • Inteligentní detektor vodíku 

  Kašpárek, Petr
  Cílem této práce je seznámení se s organickými senzory vodíku, které jsou vyvíjené na Fakultě chemické Vysoké učení technického a problematikou jejich testování. Výstupem této práce je realizace inteligentního detektoru ...
 • Inteligentní senzorová sít s využitím mobilních zařízení 

  Tomčík, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia mobilných zariadení ako snímačov rôznych aktivít. Využívajú sa rôzne typy snímačov mobilného zariadenia a to predovšetkým gyroskopu, akcelerometru a magnetometru. ...
 • Komunikace v ZigBee sítích 

  Majer, Tomáš
  V dnešní době se stále více setkáváme se senzory a senzorovými sítěmi, které jsou uplatňovány převážně v průmyslových oblastech. V této diplomové práci se zaměřuji na senzorovou síť ZigBee a její využití. Je zde podrobně ...
 • Management zabezpečovacího systému firmy 

  Moravec, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem zabezpečovacího systému areálu za pomocí systémů PZTS a CCTV. Práce je rozdělena do tří částí, první část práce je zaměřena na analýzu firmy a současný stav fyzické bezpečnosti. Druhá část ...
 • Měření magnetických polí na elektrických strojích 

  Manduch, Viliam
  Táto bakalárka práca sa zaoberá magnetickým požom a princípmi, na ktorých sú založené senzory na jeho meranie. Ďalšia časť práce skúma rozloženie magnetického poža v okolí asynchrónneho motora. Analýza je vyhodnocovaná ...
 • Měření polohy 

  Marek, Michal
  Tato práce popisuje možnosti snímání výchylek kormidel letounu. Je zde rozebráno množství principů snímání výchylky. Následně bylo vybráno triangulační snímač vzdálenosti a s tímto snímačem byla provedena měření.
 • Měření polohy indukčními snímači 

  Kořistka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí indukčního snímače. V práci je v krátkosti popsána jejich historie, výhody a nevýhody. Dále je rozpracován princip základních snímačů pracujících na základě změny indukčnosti ...
 • Mobilní robot Micromouse II 

  Pavláček, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilního robota kategorie IEEE Micromouse. Cílem je sestavit funkční konstrukci robota použitelného pro účely testování metod mapování a lokalizace. Práce se dále zabývá návrhem ...
 • Modelování termodynamických senzorů 

  Psota, Boleslav
  Práce se zabývá chováním teplotně závislého prvku, který tvoří část termodynamického systému. Cílem práce je analyzovat chování takovéhoto prvku a následně vyřešit jeho virtuální model v počítačovém programu ANSYS.
 • Monitorování stavu bezdrátových senzorových sítích agenty 

  Houšť, Marek
  Čtenář se nejprve seznámí s historií a možnými aplikacemi pro bezdrátové senzorové sítě. Práce poté popisuje problematiku bezdrátových senzorových sítí a implementační nástroje pro bezdrátové senzorové sítě. Práce také ...
 • Možnosti automatizace měření 

  Ilichman, Ondřej
  Práce je zaměřena na možnosti automatizace měření, a to jak s využitím přístrojového, tak i programového vybavení. Snahy o objektivizaci procesů a vyloučení vlivu člověka na výsledek se stále častěji projevují také v oborech ...