Now showing items 1-12 of 12

 • Anodické pájení sendvičových struktur 

  Urbánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá technologií anodického pájení. Zaměřuje se zejména na pájení sendvičových struktur sklo-křemík. Popisuje danou metodu pájení a vyzdvihuje její přednosti. Teoreticky rozebírá jednotlivé užívané ...
 • Biokeramické pěny na bázi křemíkem substituovaných fosforečnanů vápenatých 

  Karkuszová, Karina
  Teoretická časť bakalárskej práce zhrňuje súčasný stav poznania z oblasti biokeramických materiálov na bázy vápniku, fosforu a kremíku. Konkrétnejšie sa zameriava na kalcium fosfáty, požiadavky na nich kladené, pórovitosť ...
 • Charakterizace struktur připravených selektivním mokrým leptáním křemíku 

  Metelka, Ondřej
  Úkolem diplomové práce bylo provedení optimalizace procesu přípravy kovové leptací masky pomocí elektronové litografie a následného selektivního mokrého leptání křemíku s krystalografickou orientací (100). Dále byla provedena ...
 • Current Fluctuations of Reverse-Biased Solar 

  Škvarenina, Ľ. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper presents mainly noise diagnostics of pn junctions local defects in a singlecrystalline silicon solar cells structure. Research consists of a non-destructive measurement methodology of reverse-biased junction in ...
 • Elektrochemická depozice křemíku z organických sloučenin 

  Kaválek, Ondřej
  Diplomová práce se zaobírá elektrodepozicí křemíku z bezvodných roztoků. Pro elektrolyt bylo v práci použito EC:DMC (1:1) s (C2H5)4NBF4, LiPF6 a LiClO4. Na vzorcích je proměřena elektrochemická aktivita znázorněná za pomocí ...
 • Omezení defektů v Si substrátech metodou rychlých tepelných procesů 

  Frantík, Ondřej
  Nízká cena, rychlé dosažení vysokých teplot IR ohřevem, rychlé chlazení a vysoká efektivita, to jsou vlastnosti RTP (rychlé tepelné procesy). RTP se využívá pro žíhání, difúzi, kontaktování, oxidaci a další. Rychlá změna ...
 • Polovodičové struktury, metoda nábojového sběru 

  Golda, Martin
  Práce pojednává o studiu struktur polovodivého křemíku. Popisuje vlastnosti tohoto prvku a vytvoření polovodiče typu P a N, dále se zabývá typy poruch krystalické mřížky. Zabývá se popisem metod sledování poruch v polovodiči, ...
 • Příprava nanostruktur pomocí mokrého chemického leptání 

  Musálek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mokrým anizotropním leptáním křemíku a germania. Ukazuje dva možné přístupy tvorby anizotropních leptů a popisuje pomocné práce nutné k samotnému leptání. Jedná se zejména o přípravu masky ...
 • Silicon Solar Cell Parameters Change After Focused Ion Beam Milling 

  Gajdos, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Silicon is still one of the most used materials for fabrication of solar cells. Some imperfections and defects may appear during production process. These local imperfections could be eliminated by focused ion beam (FIB). ...
 • Studium lokálně modifikovaných povrchů pro selektivní růst kobaltu 

  Krajňák, Tomáš
  V této práci se pomocí metody rentgenové fotoelektronové spektroskopie určovala chemická analýza křemíkových substrátů s orientací (1 1 1). Byly využity přístroje XPS Kratos Supra a elektronový mikroskop Tescan LYRA3 s ...
 • Studium morfologie velmi tenkých vrstev XPS analýzou více spektrálních čar jednoho prvku 

  Pokorný, David
  Tato diplomová práce se zabývá metodologií určení tloušťky tenké vrstvy pomocí rentgenového záření stříbrné anody, která poskytuje záření o energii 2984,3 eV. Tato, oproti standardní hliníkové anodě, přibližně dvojnásobná ...
 • Testování zalévacích hmot pro elektrické stroje 

  Chudá, Kateřina
  Zalévací hmoty se v elektrotechnice pouţívají k ochraně elektrických strojů a přístrojů před nepříznivými vlivy, zlepšují jejich izolační vlastnosti a zlepšuje odvod tepla vznikajícímu ve stroji při provozu. Zalitou ...