Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza směšování tekutin v cirkulačním reaktoru 

  Mačák, Martin
  Táto práca sa zaoberá analýzou prúdenia tekutín v modelovom cirkulačnom reaktore. Bol simulovaný viacfázový tok s výpočtom rýchlosti prúdenia zmesi a pomeru jednotlivých nemiešateľných fáz v hydrogenačnom reaktore na výrobu ...
 • Bezdrátové IP sítě 802.11 a jejich model v simulačním nástroji OMNeT++ 

  Jakúbek, Peter
  Bakalárska práca je venovaná zoznámeniu so štandardom IEEE 802.11. V práci sú zhrnuté jeho výhody, nevýhody história a rozdelenie do skupín podža noriem. Vežká pozornosť je venovaná užívatežskému zoznámeniu so simulačným ...
 • Bezpečná autentizace a klíčový management v Internetu věcí 

  Škunda, Patrik
  Táto práca sa zaoberá problematikou bezpečnej autentizácie a kľúčového managementu v internetu vecí. Popisuje základné protokoly využívajúce sa v IoT, ďalej kryptografické primitíva, komunikačné technológie v IoT a koncové ...
 • Návrh interiérového svítidla 

  Klement, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom virtuálneho prototypu svietidla. Pomocou vhodných softvérových nástrojov je vytvorená a optimalizovaná optika svietidla, svietidlo je simulované v interiéri a sú vyhodnotené jeho svetelné ...
 • Simulace řízení provozu teplovodu s dlouhým potrubím 

  Seriš, Richard
  Cieľom tejto diplomovej práce je zpracovať simulačný model riadenia teplovodu v prostredí Matlab/Simulink. Model má zjednodušene zodpovedať reálnemu teplovodu Mělník – Praha. Na vytvorenom modely je následne simulované ...
 • Simulátor asembleru x86 pro výuku 

  Heštera, Andrej
  Cieľom tejto práce je nadobudnúť potrebné znalosti analýzou architektúry inštrukčnej sady x86 a jazyka symbolických inštrukcií pre navrhnutie a implementovanie simulačného prostriedku v objektovo orientovanom jazyku Java ...
 • Simulátor asembleru x86 pro výuku 

  Heštera, Andrej
  Cieľom tejto práce je nadobudnúť potrebné znalosti analýzou architektúry inštrukčnej sady x86 a jazyka symbolických inštrukcií pre navrhnutie a implementovanie simulačného prostriedku v objektovo orientovanom jazyku Java ...
 • Simulátor leteckého motoru (Engine simulator) - návrh HW 

  Starosta, Michal
  STAROSTA, Michal . SIMULÁTOR LETECKÉHO MOTORU (ENGINE SIMULATOR) – NÁVRH HW Bakalárská práce. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta elektrotechniky a komunikacních technologií, 2009. 51 s., Vedoucí práce.: Ing. ...
 • Simulátor šíření radarového signálu 

  Ormoš, Michal
  Cieľom tejto práce, ako samotný názov napovedá je vytvoriť simulátor, ktorý je schopný vo virtuálnom prostredí simulovať celý priebeh zachytávania signálu vyslaného z radaru. Cez jeho vyslanie, zjednodušené odrazenie od ...
 • So far so good 

  Rariga, Branislav
  Dystopická hra inšpirovaná detskou hrou monopoly, ktorá svojim obsahom, pravidlami, vizuálom atď. metaforicky simuluje, ironizuje alebo kritizuje a zároveň poukazuje na problematiku kapitalistickej spoločnosti či už v ...