Now showing items 1-7 of 7

 • Hydraulické posouzení stokové sítě obce Lipůvka 

  Balas, Jan
  Diplomová práce se zabývá hydraulickým posouzení stokové sítě v obci Lipůvka pomocí simulačního modelu. Obsažena je zde kapitola věnovaná matematickému modelování proudění vody ve stokových sítích spolu s výčtem některých ...
 • Klimatická změna a její vliv na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže 

  Hudec, Martin
  Diplomová práce popisuje aktuální probíhající klimatickou změnu a její dopady na vývoj vodohospodářského řešení zásobního objemu vybraného vodního díla. Vývoj klimatické změny a její ovlivnění vodního díla se prezentuje ...
 • Odstraňování CO2 z bioplynu 

  Kovář, Martin
  Prozkoumání technologií Selexol, Rectisol, Fluor a Purisol při úpravě bioplynu na kvalitu zemního plynu je hlavní náplní práce. Vyčištěný bioplyn musí splňovat kvalitativní požadavky, které stanovuje legislativa ČR. Důležitým ...
 • Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje 

  Buršík, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu soustavy nádrží v povodí řeky Dyje. Soustavu tvoří čtyři nádrže: Jevišovice a Výrovice na řece Jevišovce, Vranov a Znojmo na řece Dyji. Pro vytvoření ...
 • Simulační ověření dynamického chování portálového obráběcího stroje 

  Danda, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší simulačních SW pro simulaci dynamického chování strojů, tvorbou simulačního modelu stroje v MSC.ADAMS a experimentálním měřením posuvových sil. Dále pak simulacemi dynamiky pohybu ...
 • Tvorba simulačního modelu lineární osy obráběcího stroje s hřebenem 

  Kráčmar, Tomáš
  Obsahem této práce je stručný přehled lineárních posuvových soustav výrobních strojů, rešerše simulačních SW pro simulaci dynamického chování strojů a tvorba simulačního modelu lineární osy obráběcího stroje s hřebenem. ...
 • Vodohospodářské řešení vodní nádrže v podmínkách klimatické změny 

  Smolík, Lukáš
  Představený text bakalářské práce je zaměřen na analýzu dopadů změn klimatu na vodní nádrž. Práce se skládá z mnoha dílčích kroků. Prvním krokem je kalibrace bilančního hydrologického modelu na aktuální klimatické a ...