Now showing items 1-20 of 25

 • Aplikace modelu Excelence v podniku 

  Vatalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení jakosti ve firmě Continental Barum s.r.o., která působí v oblasti výroby pneumatik. Po zhodnocení současného stavu je ve firmě aplikována metoda EFQM, která ukázala na nedostatky ...
 • Cesty navýšení výkonnosti výrobního podniku 

  Říha, Lukáš
  Práce je zaměřena na zvyšování výkonnosti v malém podniku. Zahrnuje analýzu současného stavu a navrhuje odstranění nedostatků výrobního procesu. Práce vychází z tří teorií, které kombinuje. Jsou jimi Lean Management, Six ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Žmolíková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti firmy. Jsou zde obsaženy teoretické poznatky týkající se metody orientující se zejména na kvalitu, kterou je Six Sigma. Druhou zkoumanou metodou, jež se zaměřuje ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hurytová, Nikola
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti IN-EKO TEAM, s. r. o. V teoretické části je uveden výčet relevantních informací z odborných publikací, jsou zde vysvětleny základní pojmy, představeny modely ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Tydlačková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Kraft Foods CR, s. r. o. Teoretická část práce vysvětluje pojem výkonnost a popisuje způsoby jejího měření. V další části práce je nastíněn profil dané společnosti ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Federal-Mogul Friction Products a.s. s využitím EFQM Excelence model 

  Dosedlová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku FEDERAL-MOGUL Friction Production, a.s. Toto hodnocení výkonnosti je prováděno na základě modelu EFQM Excelence. Teoretická část se zabývá popisem vybraných modelů ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti NEPA, s.r.o. s využitím EFQM Excelence Model 

  Čížek, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti společnosti NEPA s.r.o. Toto hodnocení výkonnosti je prováděno na základě modelu EFQM Excelence. Teoretická část práce se zaměřuje na popis vybraných modelů hodnocení výkonnosti ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Libichová, Pavla
  Tato diplomová práce se věnuje hodnocení výkonosti vybrané společnosti. Hodnocení výkonnosti je provedeno na základě EFQM modelu Excelence. Teoretická část práce se zaměřuje na popis vybraných modelů hodnocení výkonnosti. ...
 • Jakost v rámci obchodního útvaru firmy 

  Ryšková, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení řízení jakosti v rámci obchodního oddělení firmy. Nejprve jsou popsány zavedené procesy a systémy jakosti na základě normy ISO 9001. V další části se práce věnuje návrhům na zlepšení ...
 • Kvalita – podmínka konkurenceschopnosti 

  Pokorný, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se kvality – podmínky konkurenceschopnosti. V úvodních kapitolách jsou definovány klíčové pojmy s následnou charakteristikou výrobku. Další kapitoly jsou věnovány rozboru ...
 • Mapování průběhu výroby v elektrotechnické firmě a její optimalizace 

  Kutnar, Pavel
  Práce uvádí do problematiky řízení elektrotechnických výrob, především v oblasti managementu kvality. Základ tvoří teoretické pojednání o FMEA analýzách a mapování procesů. FMEA analýza byla aplikována na výrobní proces ...
 • Matematické modely spolehlivosti v technické praxi 

  Schwarzenegger, Rafael
  Tato práce popisuje a aplikuje parametrické a neparametrické modely spolehlivosti na cenzorovaná data. Ukazuje implementaci spolehlivosti v metodologii Six Sigma. Metody jsou využity pro přežití/spolehlivost reálných ...
 • Metodologie Six Sigma v průmyslu 

  Kubíček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá popisem metodologie Six Sigma. Je popsáno obecné pojednání o metodologii Six Sigma a o její historii a využití. V rámci této práce je popsán nejpoužívanější cyklus aplikace Six Sigma projektu ...
 • Návrh na zvýšení produktivity podnikových procesů 

  Ungvári, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení produktivity podnikových procesů. Pro vybrané procesy analyzuje současný stav za pomoci metody Six Sigma. Bude provedeno měření časů pro jednotlivé procesy a identifikace úzkých ...
 • Návrh QMS v malé organizaci 

  Heger, Jan
  Diplomová práce se zabývá navržením a zavedením managementu kvality v malé organizaci pomocí metodologie DMAIC ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001. Po vstupní analýze firmy jsou definovány klíčové procesy a je provedeno ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Olšák, Jiří
  Cílem diplomové práce je snížení nákladů na kvalitu na vybraném výrobním procesu, konkrétně na navíjecích linkách při výrobě rotorů, jako součást elektronických brzdných systémů EBS a ventilačních zařízení do automobilů. ...
 • Přínosy optimalizace výroby produktu 

  Vémola, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výroby termostatu s baňkou K22 v podniku Invensys Appliance Šternberk, s. r. o. Analyzuje proces výroby a navrhuje jeho optimální řešení. Práce také popisuje další možná řešení, ...
 • Redukce neshodných dílů metodikou Six sigma ve firmě CCI 

  Harák, Petr
  Magisterská práce řeší problematiku neshodných komponent ve firmě CCI Czech Republic, s. r. o. se zaměřením na chyby při obrábění a označování dílců, které vedou k neshodě součástí s výrobní dokumentací. Cílem diplomové ...
 • Six Sigma - práce bez chyb 

  Drábková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a zaváděním strategie Six Sigma do podniku. Je v ní pojednáno o základních postupech a návodech, jak implementovat tuto strategii, čtrnáct klíčových principů pro vedení pro transformující ...
 • Snižování nákladů společnosti za použití nástrojů kvality 

  Koláček, Luděk
  Tato diplomová práce pojednává o aplikaci nástrojů kvality ve výrobní společnosti. Teoretická část pojednává o historii kvality, jejího momentálního statusu a hlavně popisuje některé ze základních nástrojů kvality. V ...