Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Jurka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného informačního systému firmy a návrhy na jeho zlepšení. Práce obsahuje analýzu současného stavu informačního systému používaného firmou CTMOS spol. s r.o. a navrhuje jeho vylepšení ...
 • Aplikace pro zamezení používání nelegálního a nežádoucího softwaru 

  Popovský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci pro MS Windows, která bude zabraňovat spouštění nežádoucího a / nebo nelegálního softwaru v lokální počítačové síti. Aplikace musí být co nejméně náročná na systémové zdroje ...
 • Fitness aplikace pro Android 

  Husa, Martin
  Tato bakalářská práce obsahuje rešeršní studii operačního systému Android, obecné základy programování aplikací pro Android a praktický příklad mobilní sportovní aplikace pro Android. Aplikace obsahuje rozpis tréninků ...
 • Hardware a software pro mobilní roboty 

  Sárközy, Gabriel
  Cílem projektu je modifikovat hardware a software malých mobilních robotů, aby lépe plnily soutěžní úkoly v třídě Micromouse a Path Follower. První část projektu zahrnuje oživení a zdokumentování aktuálního stavu robota ...
 • Hodnocení kvality osvětlení s využitím moderních softwarových prostředků 

  Fazekas, Tibor
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality osvětlení, s vyuţitím nejmodernějších softwarových prostředků pouţívaných v současné době. První část práce popisuje osvětlení vnitřního prostředí, základní poţadavky vkládané ...
 • Hodnocení realitních investic s využitím softwarové podpory 

  Stehlík, Michal
  Práce se zabývá vyhodnocováním různých typů investic na realitním trhu, porovnává je z časového a finančního hlediska. Pro efektivní porovnávání je naprogramován kalkulátor, který vypočítává hlavní kritéria pro hodnocení ...
 • Implementace Asset managementu 

  Fuxa, Lukáš
  Tato diplomová práce obsahuje návrh implementace Asset managementu do ServiceNow v nejmenované nadnárodní společnosti. Cílem diplomové práce je analýza požadavku společnosti a nalezení vhodného řešení implementace Asset ...
 • Informační systém pro zpracování hlášení o chybách 

  Domin, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice testování softwarových aplikací a jejich údržbě.Záměrem této práce je vytvořit aplikaci, která bude pomocným nástrojem nejen při testovánísoftwarových výrobků, ale i při následném ...
 • Interaction design s ohledem na koncového uživatele 

  Macura, David
  Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto postupů a jejich vliv na ...
 • Modelování ultrazvukového pole metodou konečných prvků 

  Göringer, Tomáš
  V první části Diplomové práce jsou popsány fyzikální principy ultrazvuku a základní veličiny ultrazvukového pole. Dále se tato část věnuje matematickému popisu Metody konečných prvku a nastiňuje základní principy ultrazvukové ...
 • Nasazení SW podpory HelpDesk do procesu Facility managementu 

  Běhounková, Jitka
  Práce se zabývá významem nástroje HelpDesk pro prostředí Facility managementu zabývající se souborem služeb v oblasti správy nemovitostí. Práce analyzuje dopady do provozu (eventuální nároky na pracovní síly, zrychlení ...
 • Návrh ekonomického informačního systému pro vedení účetnictví v podniku AIRCONDITION.CZ, s.r.o. 

  Pospíšilová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ekonomických informačních systémů používaných pro vedení účetnictví. Akcent je zaměřen na analýzu stávajícího ekonomického informačního systému používaného v podniku AIRCONDITION.CZ, ...
 • Návrh informačního systému 

  Štancl, Marek
  Tato práce řeší analýzu a návrh Plánovacího software za použití agilní metodiky vývoje software pro malé a střední projekty. Zaměřil jsem se především na vybrané pracovní produkty, rolí Analytika a Projektového manažera, ...
 • Návrh manažerského reportingu pro řízení výkonnosti společnosti 

  Koreňovský, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření aplikace pro manažerský reporting. Součástí práce je analýza možných Business Inteligence řešení a výběr nejvhodnejšího řešení z hlediska funkčního, finančního a hlediska dostupnosti. ...
 • Návrh strategie vstupu na trh ČR 

  Krčmárik, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou trhu ČR v oblasti softvérových produktov pre oceňovanie stavebných prác. Na základe analýz sú navrhnuté možné postupy firmy pri prieniku na český trh. Dáta pre analýzy boli získavané z ...
 • Návrh systému podporující prodej a servis vozidel 

  Pavlas, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh informačního systému pro společnost C&K a.s. , jež má dvě oddělené provozovny a zabývá se prodejem a servisem vozů tří různých továrních značek. Tato bakalářská práce by mohla ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Cabalka, Ondřej
  Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit současný stav společnosti, nalézt slabá místa a následně navrhnout doporučení k jejich odstranění a budoucímu rozvoji v podnikání.
 • Posouzení informačního systému firmy, procesů a návrh změn 

  Zvolánek, Milan
  Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému firmy a některých vybraných procesů spojených s informačním systémem. Obsahuje teoretické základy do problematiky, analýzu a zhodnocení informačního systému ve firmě ...
 • Simulace PLC v nástroji TwinCat 

  Krátký, Martin
  Bakalářská práce je o možnostech nástroje TwinCat pro programování programovatelného logického automatu (PLC). V rámci práce bude popsán princip PLC a využití PLC v dnešní době. Dalším bodem v práci bude popsání vývojového ...
 • Software pro komunikaci s GPS přijímačem 

  Vrba, Pavol
  Cílem této diplomové práce je prostudovat, promyslet a vytvořit program, který zprostředkovává (zpracovává) informace z modulu GPS, různých značek a potřebné informace, tedy zeměpisné souřadnice získané z GPS zobrazí ve ...