Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza fluktuačních procesů v solárních článcích 

  Macků, Robert
  Práce rozebírá problematiku nedestruktivní diagnostiky křemíkových solárních článků. Ačkoliv současné výrobní postupy a technologie jsou na velmi vysoké úrovni, další rozvoj v oblasti fotovoltaiky se nyní jeví limitovaný ...
 • Degradace solárních článků světlem 

  Indra, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice degradace solárních článků světlem. V teoretické části po obecném úvodu popisuje mechanismy degradace článků při osvětlení a jejich projevy při provozu článků. V praktické části přináší ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených elektrickému poli 

  Čada, Miroslav
  Předkládaná práce obsahuje přehled materiálů pro konstrukci a pouzdření solárních článků a jejich dielektrické vlastnosti. Dále metody testování a měření jejich vlastností. Hlavní námět práce jsou degradační testy těchto ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených elektrickému poli 

  Martynek, Aleš
  Předkládaná práce zahrnuje metody testování a měření vlastností ochranných vrstev solárních panelů s krystalickými solárními články. Hlavní důraz je zde kladen na degradace těchto materiálů vlivem působení silného elektrického ...
 • Diagnostické metody fotovoltaických článků využívající lokální emise světla 

  Dolenský, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá oblastí analýzy a diagnostiky monokrystalických křemíkových solárních článků, za použití metod využívající lokální emisi světla. Cíle této práce jsou zaměřeny na objasnění příčiny vzniku ...
 • Diagnostické metody solárních článků za velmi nízkých teplot 

  Bartoň, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá moderními diagnostickými metodami detekce poruch solárních článků. Poruchy jsou detekovány metodami elektroluminiscence a fotoluminiscence. Základním zaměřením práce je inovace pracoviště pro ...
 • Fotoluminiscenční metody detekce defektů solárních článků 

  Vala, Zbyněk
  Předkládaná práce se zabývá moderními metodami detekce defektů solárních článků. Pro možnost klasifikace defektů je podrobně popsán technologický postup výroby krystalických křemíkových solárních článků. Defekty jsou ...
 • Inovace měřicího pracoviště pro analýzu fotovoltaických článků 

  Otépka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem otáčkoměru, který se využívá pro měření a zobrazování otáček mechanické clony měřícího pracoviště pro analýzu defektů solárních článků pomocí metody fotoluminiscence. Tato práce je ...
 • Kapacitní měření na strukturách fotovoltaických solárních článků. 

  Šťavík, Jaroslav
  Práce se zabývá měřením CV charakteristik na fotovoltaických článcích a z toho plynoucího odvození volného/vázaného náboje v objemu. Zabývá se také faktory, ovlivňujícími tato měření.
 • Local Isolation Of Microscale Defective Areas In Monocrysline Silicon Solar Cells 

  Gajdos, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article is aimed on characterization of silicon solar cells microstructural inhomogeneities. To detect inhomogeneity or imperfection, reverse biased current voltage (I-V) measurement is used. These imperfections in ...
 • Luminiscenční diagnostika fotovoltaických článků 

  Stojan, Radek
  Diagnostika vad fotovoltaických článků patří ke stěžejním krokům jejich výroby. Předkládaná dizertační práce pojednává o diagnostice fotovoltaických článků pomocí zářivé rekombinace párů elektron – díra, jenž nazýváme ...
 • Měření vázaného náboje pomocí povrchového napětí 

  Mojrová, Barbora
  Tato práce se zabývá vývojem alternativní metody měření vázaného náboje v tenkých dielektrických vrstvách pomocí povrchového napětí. Přítomnost náboje v pasivační vrstvě se projevuje tzv. Back Surface Field (BSF) efektem, ...
 • Modifikace měřicího pracoviště pro měření solárních článků 

  Roček, Radovan
  V teoretické části diplomové práce je popsána obecně problematika solárních článků. Zejména struktura článku, postup výroby, druhy defektů, které se na článcích mohou vyskytovat a diagnostické metody detekce těchto vad. ...
 • Nedestruktivní analýza solárních článků 

  Černý, Michal
  Práce stručně rozebírá současný stav fotovoltaických systémů a jejich současný vývoj. Budou ukázány typické vlastnosti v současné době nejprodukovanějších typů. Těžiště práce je v nedestruktivní analýze monokrystalických ...
 • Příprava a charakterizace perovskitových solárních článků 

  Juřík, Karel
  Tato práce se zabývá perovskitovými fotovoltaickými články. První část práce uvádí shrnutí základních informací o této technologii, společně s nejdůležitějšími milníky v jejím vývoji. Následuje popis parametrů potřebné k ...
 • Recyklace fotovoltaických modulů 

  Cingel, Štefan
  Tato bakalářská práce se v první části zaměřuje na rozdělení FV článků, jejich vývoj a výrobní procesy. Dále jsou zde obecně popsány recyklační metody a jejich základní rozdělení a druhy, které se běžně využívají. V ...
 • Řídící elektronika pro efektivní napájení zařízení s Li-Ion akumulátory pomocí solárních článků 

  Horký, Luděk
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání a uchování elektrické energie ze slunečního záření. Cílem této práce je vytvořit efektivní nabíjecí systém Lithium-Iontové baterie pomocí solárních článků. K tomuto ...
 • Simulace použití solárních článků 

  Frydrych, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou výroby elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů. Je zde uveden rozbor problematiky při výpočtu solárního systému pro “ostrovní“ provoz domu, popis všech dílčích částí nutných pro ...
 • Simulace použití solárních článků v elektromobilech 

  Obadal, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou výroby a využití elektrické energie v elektromobilech pomocí fotovoltaických článků. V této práci je uveden model fotovoltaického systému složeného ze tří fotovoltaických polí umístěných ...
 • Solární články z monokrystalického křemíku typu n s vysokou účinností 

  Mojrová, Barbora
  Tato dizertační práce je zaměřena vývoj a ověřování nových postupů přispívajících ke zvýšení účinnosti bifaciálních solárních článků založených na monokrystalickém křemíku n-typové vodivosti. Tato práce přináší nové poznatky ...