Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza provozu fotovoltaické elektrárny 

  Šidla, Ondřej
  Tato práce umožňuje náhled do problematiky fotovoltaických systémů a jejich využití pro výrobu elektrické energie, která hraje v dnešní době důležitou roli. První část je především zaměřena na charakteristiku vybraných ...
 • Ekologické vytápění 

  Čekanová, Adéla
  Tématem diplomové práce je ekologické vytápění. Teoretická část obsahuje přehled možných způsobů využití alternativních zdrojů energie, zejména pak solární energie a energie prostředí - tepelná čerpadla. Praktická část je ...
 • Energeticky efektivní horská chata 

  Němec, Ondřej
  Diplomová práce vychází z návrhu energeticky efektivní horské chaty v horském středisku Čenkovice. Na zadaném pozemku se v současné době nachází stávající objekt horské služby. Pozemek je většího rozměru, středně svažitý, ...
 • Inovace měřicího pracoviště pro měření solárních článků 

  Řezníček, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na inovaci měřícího pracoviště pro měření solárních článků. V první polovině práce je představena obecná problematika solární energie a možné využití ve světové energetice, pojednání o vzniku ...
 • Konverzní účinnost různých způsobů výroby elektřiny ze slunečního záření 

  Wolf, Juraj
  Témou bakalárskej práce je zhrnutie rôznych spôsobov premeny slnečnej energie na elektrinu. Práca sa zaoberá ich konverznou účinnosťou a zhodnocuje ich potenciál ďalšieho rastu a praktického uplatnenia. Zohľadňovanými ...
 • Kvantifikace energetického přínosu řídicí jednotky solárního systému 

  Míčková, Petra
  Cílem práce je prostudovat problematiku sluneční energie a jejího využití v solárních systémech. Dále, podrobně se seznámit s konkrétním solárním systémem pro ohřev TUV, především s principem přeměny energií a funkcí ...
 • Návrh nosné konstrukce pro fotovoltaické sluneční články 

  Kulhánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nosné konstrukce pro fotovoltaické sluneční panely o celkové ploše 200m2. Nosná konstrukce je navrhována jako součást sluneční elektrárny. V úvodní části práce pojednává o ...
 • Obnovitelné zdroje energie pro rodinný dům 

  Burýšek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie. Je rozdělena na dvě hlavní části. První část je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie, které jsou dostupné v České republice. V druhé části je ...
 • Optimalizace provozu solárního systému určeného k ohřevu TUV školní jídelny 

  Doskočil, Filip
  Diplomová práce popisuje využití sluneční energie pro solárně tepelné systémy používané pro ohřev teplé užitkové vody TUV. Pojednává o velikosti dopadajícího slunečního záření na Zemi. Rozděluje jednotlivé typy solárních ...
 • Optimalizace provozu solárního systému určeného k ohřevu TUV školní jídelny 

  Doskočil, Filip
  Diplomová práce popisuje využití sluneční energie pro solárně tepelné systémy používané pro ohřev teplé užitkové vody TUV. Pojednává o velikosti dopadajícího slunečního záření na Zemi. Rozděluje jednotlivé typy solárních ...
 • Posouzení možnosti připojení kogenerační výrobny 138 MW v Prostějově 

  Vacek, Tomáš
  Cílem této práce je posouzení možnosti pripojení kogeneracní výrobny 138 MW, která je ve stavu plánování. Tato výrobna má být pripojena do rozvodny 110 kV v Prostejove a sloužit k výrobe jak elektrické energie, tak tepelné ...
 • Posouzení návratnosti instalace solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě 

  Hrbata, Jiří
  Zvyšování životní úrovně obyvatelstva, automatizace a mechanizace výroby i růst průmyslu s sebou nesou vyšší potřebu energie. Současně dochází k jejímu kontinuálnímu zdražování, a proto je stále výhodnější využívat energii ...
 • Solární kolektory 

  Telecký, Vojtěch
  Tato práce pojednává o způsobu využití solární energie. Zaměřuje se na různé konstrukční řešení kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody, pro vytápění, možnosti zapojení a vhodnost použití s ohledem na podnebí. V první části ...
 • Statistické zpracování ročních dat solárního záření v lokalitě VUT FSI v Brně 

  Nečasová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením solárního záření. Cílem práce je zjistit využitelnost solární energie a porovnání solárního záření na šikmou a vodorovnou plochu. Nejprve jsou uvedeny základní informace o solárním ...
 • Termoelektrický solární generátor 

  Kočvárek, Ondřej
  Úvod práce je věnován popisu fyzikální podstaty a konstrukce moderních polovodičových termoelektrických měničů. V práci jsou popsány jejich základní vlastnosti a nejvíce používané materiály pro jejich výrobu. Dále jsou ...
 • Tvorba laboratorních úloh pro předmět Obnovitelné zdroje energie 

  Bajgl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přeměnou sluneční a větrné energie na elektrickou pomocí fotovoltaického panelu a větrné turbíny. Práce dává nahlédnout do problematiky energetiky v České republice v kontextu historického vývoje, ...
 • Vliv zeměpisné polohy na výkonnost solárních systémů 

  Kuljovský, Martin
  Prudké zdražování a blížící se vyčerpání fosilních paliv vede ke stále většímu zájmu o obnovitelné zdroje. Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejlukrativnějších náhrad mezi obnovitelnými zdroji, a to sluneční energií. ...
 • Využití solární energie pro vytápění a větrání – teplovzdušné systémy 

  Pospíšil, David
  Bakalářská práce se zabývá přehledem trendů v aplikaci teplovzdušných systémů využívajících solární energii pro vytápění a větrání budov. Práce je rozdělena do několika částí. Úvod se zabývá solární energií, jejím původem ...
 • Využití solární energie v energetickém zásobování rodinného domu 

  Siuda, Radim
  Předmětem této bakalářské práce je využití sluneční energie pro ohřev vody. První část je věnována shrnutí teoretických poznatků současného pasivního i aktivního využití solární energie. Druhá část práce pojednává o návrhu ...
 • Využití solární technologie v rodinném domě a efektivita této investice 

  Smékalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice solárních technologií využitelných u rodinného domu. Součástí je zpracování legislativních podmínek, technických možností a nastínění možného vývoje v oblasti solárních ...