Now showing items 1-14 of 14

 • Druhy a typy obráběcích hlav 

  Dozbaba, Zdeněk
  Zvolená práce se zabývá rozdělením obráběcích hlav. První část práce obsahuje shrnutí informací o obrábění kovových materiálů, část další popisuje CNC obráběcí centra. Následuje rozdělení obráběcích hlav a popis konkrétního ...
 • MKP pro simulace obrábění 

  Vojtek, Aleš
  Uvedení základů teorie soustružení, procesu dělení třísky, vzniku řezných sil a popis explicitní metody konečných prvků. Za těchto poznatků byla provedena simulace za-pichování oceli ČSN 12 050.3 pro tři různé nástroje, ...
 • Možnosti zefektivnění výroby použitím nových typů řezných nástrojů 

  Vondra, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá obecnými informacemi o soustružení a snahou najít možná vylepšení v obráběcím procesu pro potřeby konkrétní aplikace. Teoretická část popisuje základní výpočtové vztahy a používané nástrojové ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Václavek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá nástroji pro soustružení a porovnáním výrobků domácí a zahraniční firmy. V první části je soustružení obecně popsáno, včetně základních vztahů. Druhá část je už přímo zaměřena na nástroje, jejich ...
 • Návrh soustružnického nože s VBD pro vnější soustružení válcových ploch 

  Dušek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem soustružnického nože s VBD pro vnější soustružení válcových ploch. Počátek práce se věnuje obecnému popisu soustružení. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného typu ...
 • Návrh technologie pro obrábění součásti "víko-příruba" 

  Chlád, Luboš
  V návrhu technologie součásti víko je zpracován rozbor součásti, návrh polotovaru a technologie výroby. Jsou zvoleny konkrétní stroje a nástroje pro výrobu, dále je vypracován technologický postup výroby. Na závěr je ...
 • Nové metody dokončování vnějších rotačních ploch. 

  Bartošík, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi dokončování vnějších rotačních ploch, popisuje jednotlivé metody, jejich výhody a nevýhody a vliv na výslednou kvalitu povrchu. Obsahuje starší i nové technologie a také konvenční ...
 • Regenerativní kmitání při soustružení 

  Sucháček, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá vibracemi, vznikajícími při soustružení. Je známo několik principů vzniku těchto vibrací. Patří zde regenerativní princip a princip polohové vazby. Vibrace jsou způsobeny vzájemným chvěním ...
 • Soustružení a frézování v softwaru EdgeCAM 

  Bořecký, Jan
  Bakalářská práce řeší problematiku obrábění v CAD/CAM softwaru Edgecam. Zaměřuje se na vypracování vzorového postupu pro soustružení a frézování součástí.
 • Technologický proces pro součást "příruba" 

  Král, Zdeněk
  V této bakalářské práci je sestaven technologický proces pro součást příruba. Práce obsahuje rozbor součásti, volbu materiálu a volbu polotovaru. Jsou zde zvoleny dvě technologie výroby. Výroba na univerzálním hrotovém ...
 • Technologie výroby zápustky 

  Kubášek, Pavel
  Cílem diplomové práce je upravit technologii obrábění zápustky na CNC soustruhu tak, aby byl podstatným způsobem snížen celkový čas na výrobu zápustky, a tím i výrobní náklady. Je proveden rozbor technologie obrábění vnitřní ...
 • Vyhodnocení opotřebení vyměnitelných břitových destiček při soustružení. 

  Kružík, Petr
  Tato práce sleduje vznik opotřebení u vybraných typů vyměnitelných břitových destiček při soustružení tepelně zpracovaného válcového obrobku. Destičky jsou vybrány z oblasti slinutých karbidů a cermetů povlakovaných i ...
 • Výroba hřídele pro pohon zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Předmětem zadané bakalářské práce je analýza technologie výroby hřídele pro pohon zemědělského stroje. Po rozboru technické dokumentace práce obsahuje analýzu stávající výroby v podmínkách firmy. Vlastním cílem bakalářské ...
 • Výroba součásti na CNC soustruhu MORI SEIKI NL2000 

  Dvořák, Kamil
  Návrh technologie výroby tělesa lešticího přípravku na CNC soustruhu s využitím CAD/CAM programu GibbsCAM. V programu je pomocí modelu součásti vytvořen NC kód, který je importován do stroje, na kterém je těleso vyrobeno. ...