Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza dosahu signálu bezdrátových sítí 

  Šimek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace systému pro výpočet pokrytí bezdrátových sítí, je implementována jako webový portál, a napsána v programovacím jazyce Java. Text práce popisuje práci s použitými ...
 • Aplikace akustické analýzy hovoru pro systém Android 

  Hejda, Jakub
  V současné době se stále více rozvíjí možnosti telemedicíny díky technologickému po- kroku v oblasti smartphonů. Cílem práce bylo navrhnout architekturu a design systému umožňující akvizici, zpracování a poskytování dat z ...
 • Automatická koordinace a řízení procesů na platformě Java 

  Janyš, Martin
  Předmětem diplomové práce je téma odolnosti a stability webových aplikací se zaměřením na platformu Java. Řada existujících informačních systémů postavených nejen nad touto platformou se potýká s problémy, které narušují ...
 • Detection of API and ABI Compatibility in Java 

  Rohovský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá API a ABI kompatibilitou Java knihoven. Jsou popsány typy kompatibility a analyzovány změny API, které vedou k zdrojové či binárni nekompatibilitě. Dále je provedena analýza existujících ...
 • Informační systém pro řízení výroby 

  Schléger, Richard
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a následná implemetácia informačného systému pre riadenie výroby. Ide o informačný systém na webovom rozhraní, ktorý je postavený na databázovom serveri MySQL a implementovaný v ...
 • Informační systém pro sledování prezence osob na základě více zdrojů 

  Ryšavý, Libor
  Diplomová práce se věnuje problému sledování prezence osob z více zdrojů. První část je věnována analýze způsobů propagace prezence osob v různých systémech a problematice sledování prezence z více zdrojů obecně. Následuje ...
 • Mnoha-kontextový reputační systém v prostředí WWW 

  Kadlec, Petr
  Tato diplomová práce seznamuje čtenáře se základními pojmy z oblasti reputace a důvěry, problematiky reputačních systémů a mnoha-kontextových modelů reputace. Dále popisuje vybrané praktické více-kontextové modely v prostředí ...
 • Moderní architektury webových aplikací 

  Malík, Pavol
  Táto práca oboznamuje čitateľa so základnými spôsobmi návrhu klient-server aplikácií a technológiami pre tvorbu aplikačných programových rozhraní (API). Porovnáva najmä moderné prístupy - REST a GraphQL, ktoré sa v poslednom ...
 • Moderní technologie pro vývoj J2EE aplikací 

  Ondrušek, Libor
  Tato bakalářská práce by měla jednoduchým způsobem ukázat využitelnost moderních technologií pro vývoj rozsáhlých podnikových aplikací a názorným způsobem přiblížit vývoj takovýchto aplikací na praktickém příkladu. Jádrem ...
 • Moderní technologie pro vývoj webových aplikací a jejich výkon 

  Smištík, Zdeněk
  Práce se zabývá nástroji pro tvorbu webových aplikací, které jsou založeny na návrhovém modelu Model-View-Controller. Mezi tyto nástroje spadá například Zend Framework, Ruby on Rails a Spring Framework. Vysvětluje jejich ...
 • Odvození a aplikace analytického postupu návrhu bicí pružiny palné zbraně 

  Vobejda, Radek
  Práce se zabývá odvozením analytických vztahů pro výpočet tlačné šroubovité válcové pružiny a posouzením možnosti použití zjednodušujících vztahů. V práci je uveden analytický výpočet tlačné pružiny podle teorie slabě ...
 • Platforma pro vývoj RIA aplikací 

  Stříž, Martin
  Práce má za cíl navrhnout a implementovat plaftormu pro interaktivní webové aplikace (Rich Internet Application - RIA) na základě vhodných technologíí pro programovací jazyky Java a JavaScript. Důraz je kladen na výběr ...
 • Porovnání technologií pro objektově relační mapování 

  Fatrdla, Pavel
  Diplomová práce se zabývá současnými technologiemi pro objektově relační mapování (ORM) v jazyce Java. Stručně se věnuje i konkurenčním technikám perzistence objektů v souborech, objektových a objektově-relačních databázích. ...
 • Rozhraní pro vzdálený přístup k prostředí MATLAB 

  Štefek, Jiří
  Cílem této práce je rozbor komunikačních možností programovacího jazyka Java s prostředím MATLAB a následný návrh a implementace systému využívajícího tuto komunikaci. Práce se nejdříve zaměřuje na zpřehlednění a srovnání ...
 • Sběr a cloudové vyhodnocení dat z vícepásmových solárních senzorů 

  Hertl, Vít
  Tato diplomová práce staví na základech položených v rámci semestrální práce se stejným názvem. Na začátku jsou nejprve uvedeny základní vlastnosti slunečního záření nutné k pochopení výpočtu tzv. performance ratio. Dále ...
 • Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení 

  Ondrášek, Michael
  Práce se zabývá realizací systému se specifickou architekturou pro detekci anomálií ve výuce nebo v komerčním použití. Systém se skládá ze tří částí: měřící modul, mobilní aplikace a serverová část. Přenos mezi měřícím ...
 • Systém pro správu a monitoring PC 

  Kudláček, Marek
  Diplomová práce se zabývá systémem pro hromadnou správu a monitoring PC. Je zde uveden stručný popis nástrojů Puppet, Chef a Ansible, které tuto funkcionalitu umožňují. Celková problematika systému je řešena pomocí nástroje ...
 • Tester pružin a tlumičů 

  Šulák, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou pružin a tlumičů. Zaměřuje se na jejich rozdělení, charakteristiky a zkoušení. V hlavní části této práce je popsán konstrukční návrh a dimenzování rozměrů zařízení pro měření charakteristik ...
 • Vliv změny tvaru a rozměrů na charakteristiku vinuté tlačné pružiny 

  Melichar, Marek
  Bakalářská práce se zabývá změnou tvaru pružiny s cílem usnadnění její montáže v sestavě regulátoru plynového kotle. Úvodní část se týká seznámení s danou problematikou. Poté, na základě algoritmu vytvořeného v bakalářské ...
 • Vysoce dostupný škálovatelný CMS v prostředí Java EE 

  Šramko, Samuel
  Tato práce se věnuje studiu předpokladů pro návrh dostupného, škálovatelného a modulárního CMS systému na platformě Java EE s využitím OSGi frameworku a implementaci navrženého systému. Popisuje návrh a řešení rozdělení ...