Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza chování uživatelů internetových sociálních sítí z hlediska bezpečnosti 

  Walder, Marek
  Předmětem bakalářské práce je statistická analýza chování uživatelů internetových sociálních sítí z hlediska bezpečnosti na základě vytvořeného dotazníku. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky z ...
 • Analýza demografického vývoje obce Hrušovany u Brna 

  Ondráčková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje obce Hrušovany u Brna v období 1990 - 2010. K analýze časových řad je využito jejich elementárních charakteristik. Pro zjištění prognózy vývoje dalších let je ...
 • Analýza demografického vývoje obce Police 

  Janoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje v obci Police. Práce zahrnuje statistické metody časových řad a použití jejich charakteristik. K zjištění prognózy vývoje je využita regresní analýza. ...
 • Analýza demografického vývoje obce Police 

  Janoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje v obci Police. Práce zahrnuje statistické metody časových řad a použití jejich charakteristik. K zjištění prognózy vývoje je využita regresní analýza. ...
 • Analýza dotačního systému státní podpory v České republice pomocí časových řad 

  Klusáková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a prognózou vývoje dotací poskytnutých ze státního rozpočtu České republiky. S pomocí statistických metod regresní analýzy a časových řad popisuje vývoj posledních několika let a ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Žiška, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu vybraných ekonomických ukazatelů společnosti za použití statistických metod. Časových řad a regresní analýzy. Zjišťuje, slabá a silná místa společnosti. Hodnotí jejich významy ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Picka, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.. Problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ekonomických ukazatelů je ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Skočík, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu společnosti Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace. K analýze jsou použity vybrané finanční ukazatele a následná aplikace statistických metod. Finanční situace podniku je ...
 • Analýza investic na stavební práce v České republice pomocí časových řad 

  Hela, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a prognózou vývoje investic na stavební práce v rámci České republiky. Pomocí statistických metod jako jsou regresní analýza a analýza časových řad se snaží odhadnout budoucí vývoj.
 • Analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook 

  Ondra, Jan
  Tématem bakalářské práce je analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook. Analýza je provedena na základě vlastního dotazníkového šetření. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oblasti statistiky, ...
 • Analýza společnosti DEVI s.r.o. pomocí časových řad 

  Kamenský, Michal
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení ekonomických ukazatelů podniku. V teoretické části je popsána problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické části pak jsou ...
 • Analýza ukazatelů poboček firmy Baierová spol. s.r.o. 

  Čupr, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů dvou poboček Baierová spol. s.r.o. a jejich porovnáním. Jsou zde obsaženy především ukazatele, které mají přímý vliv na finanční výsledky, a to tržby, počet zákazníků ...
 • Analýza vybraných ukazatelů Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského 

  Drápalová, Klára
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského v letech 2004-2013. V teoretické části jsou vysvětleny všechny důležité pojmy, které budou využity v další ...
 • Analýza vybraných ukazatelů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. pomocí časových řad 

  Kučera, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. pomocí časových řad. V teoretické části jsou objasněny základní východiska potřebná k úspěšnému provedení analýzy. Praktická ...
 • Analýza vybraných ukazatelů podniku JP a.s. Šumperk pomocí časových řad 

  Štancl, Marek
  Obsahem této práce je analýza vybraných ukazatelů podniku JP, a. s., Šumperk za posledních 9 let pomocí časových řad. Metoda časových řad nám umožňuje využít teoretické poznatky z oblasti statistiky a aplikovat je na řízení ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti ČSOB, a.s. pomocí časových řad 

  Dufek, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů Československé obchodní banky, a.s. V první části práce jsou vysvětlena teoretická východiska týkající se časových řad a regresní analýzy. Druhá část této práce ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti DPMB, a.s. pomocí časových řad 

  Juračková, Eliška
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu vybraných ukazatelů společnosti DPMB, a.s. pomocí časových řad. Soustřeďuji se především na ukazatele, které společnosti pomáhají zefektivnit fungování městské hromadné dopravy a ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

  Bitala, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá užitím statistických metod při analýze vybraných ukazatelů společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu současné situace a návrhy řešení. V ...
 • Kontrola těsnosti světlometů 

  Maule, Jiří
  Úkolem této práce je popis a rozbor kontroly těsnosti předních světlometů v automobilovém průmyslu. V úvodní části se tato práce zabývá teoretickým rozdělením dle zdroje světla, vývojem a stavbou světlometu. V další části ...
 • Posouzení společnosti DECOSPAN CZ, s.r.o. pomocí analýzy časových řad 

  Skočík, Miroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finančních ukazatelů společnosti DECOSPAN CZ, s.r.o. za pomoci statistických metod. Vybrané finanční ukazatele a problematika časových řad je nastíněna v teoretické části. V ...