Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza pracovního trhu ve stavebnictví 

  Daniel, Martin
  Tato bakalářská práce analyzuje trh práce ve stavebnictví. Teoretická část se zabývá stavebním podnikem, pracovním trhem a prací ve stavebnictví. Popisuje odměňování a specifika stavebního podniku, charakterizuje trh práce, ...
 • Financování a řízení stavební zakázky 

  Hort, Eva
  Téma bakalářské práce je financování a řízení stavební zakázky. Bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů stavební podnik, stavební ...
 • Finanční plánování stavebního podniku 

  Karlíčková, Eva
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace vybraného sta-vebního podniku s využitím finanční analýzy a následně stanovením finančního plánu na následující rok. V teoretické části jsou vymezeny pojmy stavební ...
 • Finanční posouzení stavebního podniku pomocí finanční analýzy 

  Klimentová, Veronika
  Cílem mojí diplomové práce je finanční posouzení vybraného stavebního podniku prostřednictvím finanční analýzy. Teoretická část zahrnuje charakteristiku stavebního podniku, účetních výkazů a popis finanční analýzy a jejích ...
 • Hodnocení ekonomické situace stavebního podniku pomocí finanční analýzy 

  Kováříková, Vendula
  Cílem diplomové práce je zhodnotit ekonomickou situaci stavebního podniku prostřednictvím finanční analýzy. Teoretická část práce je zaměřena na stavební podnik, na seznámení se s účetními výkazy včetně rozlišení aktiv a ...
 • Hodnocení výkonnosti stavebního podniku 

  Černý, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocením výkonnosti stavebního podniku. Hlavním cílem je posoudit finanční zdraví na vybrané firmě. V teoretické části je zpracována literární rešerše, která řeší jednotlivé ...
 • Manažerské účetnictví jako nástroj pro řízení stavebního podniku 

  Heroldová, Veronika
  Tématem diplomové práce je manažerské účetnictví jako nástroj pro řízení stavebního podniku. Diplomová práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. V teoretické části je vysvětlen pojem stavební podnik a jeho řízení ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Pleva, Jiří
  Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
 • Motivace a firemní kultura ve stavebním podniku 

  Vagundová-Drgáčová, Linda
  Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stávající firemní kulturu a motivaci zaměstnanců alespoň v některém stavebním podniku a verifikovat pracovní hypotézy, které s tématem souvisejí. Teoretická část se zabývá specifiky ...
 • Možnosti financování dlouhodobého majetku a jeho posouzení daňového dopadu ve stavebním podniku 

  Skořepová, Marcela
  Možností, jak financovat dlouhodobý majetek podniku je mnoho. Ve své diplomové práci jsem si zvolila několik druhů financování dlouhodobého majetku a jejich porovnání. V úvodu popisuji jednotlivé druhy financování, jejich ...
 • Možnosti metodického přístupu při oceňování stavebního podniku v období hospodářských výkyvů 

  Božiková, Kateřina
  Obsahem diplomové práce je zkoumat možnosti metodického přístupu při oceňování stavebního podniku v období hospodářských výkyvů. Stavebnictví je činnost, která citlivě reaguje na tržní a hospodářské změny. Jejich dopady ...
 • Otázky firemní kultury ve stavebním podniku 

  Schenková, Kristýna
  Diplomová práce zkoumá otázky firemní kultury ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k tématu diplomové práce. Cílem práce je vymezit nejdůležitější otázky firemní kultury ...
 • Posouzení výkonnosti stavebního podniku pomocí hodnotových ukazatelů 

  Černý, Jan
  Tato práce řeší návrh a srovnání ukazatelů tradiční finanční analýzy a moderních hodnotových ukazatelů se zaměřením na výkonnost firmy a jejich následnou aplikaci na konkrétní stavební podnik. V teoretické části je ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Hála, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se řízení stavebních zakázek ve stavebním podniku. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy při řízení stavební zakázky. Nejdříve je popsán ...
 • Režijní náklady ve stavebním podniku 

  Studený, Jaromír
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou režijních nákladů ve stavebním podniku. Teoretická část práce je zaměřena na obecné seznámení s náklady, řízení nákladů a přiblížení problematiky režijních nákladů ve stavebním ...
 • Rovné příležitosti ve stavebnictví 

  Řeháková, Adéla
  Bakalářská práce „Rovné příležitosti ve stavebnictví“ se zabývá rovností pracovních příležitostí pro muže a ženy, skloubením rodinného a pracovního života, alternativními pracovními úvazky a zaměstnáváním absolventů. V ...
 • Rozdíly ve financování stavebních podniků z pohledu jejich velikosti 

  Procházková, Jana
  Cílem práce je porovnat rozdíly ve financování podniků podle velikosti podniku, právní formy a objemu zakázek. První část práce obsahuje seznámení se základními pojmy a rozděleními, týkající se podniků, právních forem, ...
 • Řízení materiálu a zásob ve stavebním podniku 

  Kladivová, Tereza
  Práce se zabývá řízením materiálu a zásob ve stavebním podniku. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována pomocí rešerší odborných publikací a norem. Přibližuje poznatky z oblasti nákupu, ...
 • Řízení oběžného majetku ve stavebním podniku 

  Karlíčková, Eva
  Práce se zabývá řízením oběžného majetku ve vybrané stavební firmě. V rámci této problematiky je oběžný majetek definován, je vymezena jeho struktura a následně je popsáno řízení jednotlivých složek oběžného majetku. V ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Černocký, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o řízení rizik ve stavebním podniku. Jsou zde popsány pojmy související s danou problematikou, tj. charakteristika stavebního podniku, klasifikace rizik, vytýčení rizikových faktorů, stanovení ...