Now showing items 1-20 of 36

 • Experimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla pro části průmyslové parní turbíny od firmy Siemens, s.r.o Odštěpný závod Industrial Turbomachinery 

  Hladík, Petr
  Předmětem této diplomové práce je experimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla při kondenzaci páry pro zjednodušené části průmyslové parní turbíny. Tímto geometrickým zjednodušením je potrubí kruhového ...
 • Frézování axiálních drážek v rotoru turbíny 

  Káčer, Pavel
  Cílem práce je porovnání speciálních tvarových nástrojů na výrobu profilových drážek v rotoru turbíny. Porovnávají se nástroje dvou firem. Tvarové frézy jsou srovnány jak z hlediska svých vlastností, tak z hlediska způsobu ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Žáček, Ondřej
  Cílem diplomové práce „Kondenzační parní turbína“ je návrh kondenzační parní turbíny se dvěma neregulovanými odběry. Návrh je proveden podle zadaných parametrů. Na začátku práce je stanoveno bilanční schéma pro tuto turbínu. ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Siuda, Radim
  Tématem diplomové práce je návrh vysokootáčkové parní turbíny s odpojitelným kondenzačním modulem a integrovanou převodovkou. Jako zdroj energie je uvažováno odpadní teplo vznikající činností vznětových motorů velkých ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Víšková, Jaroslava
  Tématem této diplomové práce je návrh jednotělesové parní turbiny o výkonu 150MW s přihříváním. V práci je vypočítaná tepelná bilance zapojení turbiny se třemi nízkotlakými ohříváky, odplyňovákem a dvěma vysokotlakými ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Vymětalík, Zbyněk
  Tématem této diplomové práce je kondenzační parní turbína s jedním regulovaným odběrem. Na začátku je vytvořeno tepelné schéma a provedena jeho bilance. Navržené tepelné schéma je základem pro hlavní část této práce, kterou ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Šikula, František
  Tématem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny využívající jako zdroj energie odpadní teplo ze spalovacích motorů o velkých výkonech. V první části práce je sestaven přehled spalovacích motorů a jejich ...
 • Modernizace VT dílu parní turbiny 300 MW 

  Vaľočík, Jan
  Náplní této diplomové práce je návrh modernizované třítělesové parní turbíny 300 MW typu K300 – 170 s přihříváním páry. V první části práce je vypracováno bilanční schéma, které je spočteno pro zadané nominální parametry. ...
 • Najíždění parních turbín 

  Jelínek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou najíždění parních turbín. V první části práce jsou obecně popsány základní postupy a principy najíždění. Ve druhé části se práce zabývá obecným popisem tepelného namáhání ...
 • Návrh nového typu obvodového závěsu pro lopatky parní turbíny 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem nového typu obvodového závěsu rotorových lopatek posledního stupně parní turbíny a následnou deformačně-napěťovou analýzou pomocí MKP, která byla provedena jak s monotónním, tak i s cyklickým ...
 • Oprava a rekonstrukce parní turbiny 

  Trněný, Bohumil
  Obsahem této diplomové práce je návrh opravy, rekonstrukce příslušenství a instalace elektrohydraulické regulace parní turbíny. Diplomová práce je zadaná pro konkrétní případ. V úvodu práce je uveden stručný popis opravované ...
 • Optimalizace tvaru nového typu obvodového závěsu pro lopatky parních turbín 

  Mívalt, Tomáš
  V této práci je popsán výběr a provedena kalibrace vhodného modelu konstitutivního vztahu pro popis cyklického změkčování materiálu. Práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou závěsu poslední řady lopatek parní turbíny ...
 • Parní turbina 

  Pohořilský, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny v tepelném schématu. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je popsán návrh a předběžný výpočet tepelného schématu turbíny, ve kterém měla být turbína ...
 • Parní turbina 

  Šamalík, Jakub
  V diplomové práci je proveden termodynamický výpočet parní turbíny o zadaných parametrech. Pro zlepšení účinnosti nízkotlakového tělesa turbíny a zmenšení axiální délky rotoru nízkotlakového tělesa je v tomto tělese navrhnut ...
 • Parní turbina 

  Číž, Ondřej
  Cílem diplomové práce „Parní turbína“ je návrh parní kondenzační turbíny s odběrem, ve dvouhřídelovém provedení, pro spalovnu komunálního odpadu. První část práce je zaměřena na použitý výpočtový program a na zvolenou ...
 • Parní turbina 

  Skoupý, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem parní turbíny s regulovaným odběrem páry pro spalovnu komunálního odpadu. Nejprve je uvedena historie zařízení využívajících páry jako hybného média, dále následuje popis výpočtového ...
 • Parní turbina rychloběžná 

  Albrecht, Jan
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na konstrukci rychloběžné parní turbíny pro parametry spalovny komunálního odpadu v Brně. V úvodní části diplomové práce je krátce shrnut historický vývoj, transformační proces a ...
 • Parní turbiny 

  Klíma, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj parních turbín, základní části parní turbíny a její typy. V teoretické části je popsána historie parní turbíny ve světě a České republice, dále princip parní turbíny, popis ...
 • Parní turbína 

  Ondrůj, Jakub
  Cílem této diplomové práce je návrh a termodynamický výpočet parní kondenzační turbíny o zadaných parametrech v provedení s jedním regulovaným odběrem. Zadané parametry jsou maximální hmotnostní průtok páry do turbíny 90 ...
 • Parní turbína o výkonu 300 MW 

  Veleba, Lukáš
  Diplomová práce na téma Parní turbína o výkonu 300 MW obsahuje návrh turbosoustrojí pro parní část paroplynového cyklu. Je zpracován výpočet tepelného cyklu a termodynamický návrh průtočných kanálů turbíny pro kombinovaný ...