Now showing items 1-20 of 29

 • Bytový dům v Praze 6 

  Čejka, Jiří
  Diplomová práce Bytový dům v Praze 6 je zpracována jako projektová dokumentace statické části. Šestipodlažní budova byla navržena jako železobetonový monolitický objekt. Dvě podzemní podlaží tvoří železobetonový skelet se ...
 • Classically determined effective Delta K fails to quantify crack growth rates 

  Vojtek, Tomáš; Pokorný, Pavel; Oplt, Tomáš; Jambor, Michal; Náhlík, Luboš; Herrero, Diego; Hutař, Pavel (Elsevier, 2020-08-01)
  Decomposition of the resistance to fatigue crack growth into the intrinsic and extrinsic component is very important for understanding of fatigue failure mechanisms, relation to microstructure and modelling of residual ...
 • Column stability during welding 

  Vild, Martin; Bajer, Miroslav; Barnat, Jan (IOP Publishing Ltd., 2019-02-24)
  This research is part of the project of strengthening of steel members under load using plates welded parallel to the member axis. Buckling load resistance of columns has to be checked during welding under compressive load. ...
 • Damascénská ocel 

  Czudek, Szymon
  Tato bakalářská práce se v úvodu krátce zabývá charakterizací materiálů na bázi železa a stručně popisuje průběh výroby oceli a suroviny při tomto procesu použité. V další částí práce pojednává o historii damascenské oceli, ...
 • Hala pro prodej a výstavy. 

  Šarmanová, Iveta
  Obsahem bakalářské práce je návrh a statický posudek nosných prvků haly pro prodej a výstavy. Dále byla také vypracována výkresová dokumentace v rozsahu dispozičních a výrobních výkresů včetně kusovníku materiálu. Součástí ...
 • Hangár 

  Matějková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce hangáru pro malá letadla v lokalitě Brno-Medlánky. Půdorysné rozměry jsou 40,0×44,0 m, výška konstrukce je 10,0 m. Byly vypracovány dvě předběžné ...
 • Historie výroby oceli 

  Houzar, David
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující historii výroby oceli se zaměřením na období od 50. let 20. století po současnost. Stručně byla popsána dávná historie výroby železa a oceli. Dále se práce zabývá rozdělením, ...
 • Historie výroby slitin železa ve slévárně ŽĎAS, a. s. 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje novověkou historii výroby oceli na Ţďársku a historii metalurgicko-strojírenského podniku ŢĎAS, a.s. Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou část výroby oceli na elektrických ...
 • Jízdárna 

  Václavíková, Veronika
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce jízdárny v Napajedlích. Jízdárna je řešena jako jednopodlažní halový objekt ve dvou variantách. Obě navržené varianty haly mají půdorys tvaru elipsy ...
 • Konstrukce rozhledny v Javorníkách 

  Kadlček, Dan
  Předmětem diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce rozhledny na hoře Makyta v Javorníkách, která je navržena jako dřevěná a ocelová. Tvar konstrukce je po výšce proměnný. Půdorys je tvořen osmiúhelníkem, ...
 • Marketingový výzkum pro vybranou společnost 

  Juřička, Milan
  Předmětem této bakalářské práce je provedení marketingového výzkumu zaměřeného na analýzu spokojenosti zákazníka. Tato analýza je cílena na zákazníky společnosti 1CSC a.s., která vyrábí ocelové produkty s hlavní pobočkou ...
 • Materiály ve stavbě výrobních strojů 

  Šafařík, Petr
  Cílem této práce je seznámení s materiály používanými ve stavbě výrobních strojů, jejich vlastnostmi, výhodami a nevýhodami. Dále je provedena pevnostní analýza součásti v programu Autodesk Inventor a výběr vhodného materiálu ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu z tenkostěnných ocelových profilů 

  Bulíček, Radek
  Cílem bakalářské práce je návrh a ověření únosnosti nosných prvků jednopodlažního rodinného domu z tenkostěnných za studena tvarovaných prvků. Součástí domu je také přistavené stání pro automobily z dřevěných prvků. Rodinný ...
 • Nosná konstrukce školícího střediska ve Vyškově 

  Henzelová, Iveta
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení nosného systému školícího středicka v Kyjově. Středisko má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 20x30m. Nosná konstrukce bude řešena jako ocelová rámová s příhradovým zastřešením, ...
 • Nosná ocelová konstrukce administrativní budovy 

  Kašíková, Anna
  Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy v Olomouci. Půdorysné rozměry haly jsou 36 × 36 m, výška hlavní lodi 17 m (4 NP), vedlejší 10, 7 m (3 NP). Prostorová prutová konstrukce je tvořena symetrickými ...
 • Obchodní a administrativní centrum 

  Novotný, Petr
  Cílem této diplomové práce byl návrh a analýza ocelové nosné konstrukce budovy pro obchodní a administrativní účely v Ostravě. Součástí práce je posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků a vybraných detailů spojů. ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Kreisel, Martin
  Ocelová konstrukce sportovní haly v lokalitě města Olomouc. Konkrétní konstrukce vybrána ze tří variant. Půdorysné rozměry 45 x 60 m. Výška 12,5 m. Konstrukce je tvořena z válcovaných profilů a trubek. Příčná vazba je ...
 • Ocelová konstrukce víceúčelové haly 

  Pisch, Jiří
  Náplní bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce víceúčelové haly v lokalitě města Studénka. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 35 x 50 m a výšku objektu 12 m. Hala je navržena z ocelových rámů z válcovaných ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Selyvonenko, Ivan
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu. Objekt se nachází ve městě Brno. Půdorysné rozměry pavilonu jsou 121,8 m x 66,5 m, jeho výška je 17,75 m. Nosnou konstrukci tvoří ...
 • Přepočet a variantní návrh ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Jihlavě 

  Růžička, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je přepočet nosné ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu v Jihlavě a návrh variantního řešení ocelové konstrukce střechy. Půdorysné rozměry činí 60 x 84 m. Stávající konstrukce je tvořena ...