Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza využití Stirlingových motorů v energetice 

  Podolák, Petr
  Tato bakalářská práce je koncipována jako rešerše Stirlingova motoru a jeho aplikací. V první části se věnuje především obecnému popisu samotného motoru. Druhá část seznamuje čtenáře s aktuálním využitím Stirlingova motoru ...
 • Hnací mechanismus Stirlingova motoru 

  Valčík, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh poháněcího mechanismu Stirlingova motoru. Pro návrh byla zvolena modifikace těchto motorů s rombickým mechanismem. Následně je sestaven matematický model kinematiky, ...
 • Indikace tlaku ve válcích modelu Stirlingova motoru 

  Kovář, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem měřícího řetězce pro indikaci tlaku ve válcích Stirlingova motoru. Popisuje problematiku praktické metodiky měření a upozorňuje na možná úskalí daného měřícího řetězce. Pro měření byl ...
 • Kogenerační jednotky pro rodinné domy 

  Pekárek, Michal
  Hlavním cílem této bakalářská práce je základní návrh kogenerační jednotky pro rodinný dům. Práce je rozdělena na 3 části. V první části je přehled vhodných kogeneračních jednotek. U každé technologie je krátký popis a ...
 • Mikrokogenerace 

  Štukavec, Karel
  Tématem této bakalářské práce je mikrokogenerace pro rodinné domy. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje rozdělení, technický popis, komerční využití, zdroje energie, výhody a nevýhody mikrokogeneračních ...
 • Mikrokogenerace malých výkonů 

  Kalina, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými mikrokogeneračními technologiemi pro využití v rodinném domě. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá rozdělením, popisem charakteristikou, výhodami a nevýhodami ...
 • Model Stirlingova motoru v PSCAD 

  Gallo, Michal
  Práca sa zaoberá návrhom Stirlingovho motora, pričom v úvode informuje o histórií a vzniku teploplynného stroja, popisuje elementárne časti a ich funkcie, približuje princíp činnosti vysvetlený pomocou termodynamického ...
 • Možnosti mikrokogenerační výroby v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva 

  Kubínek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím mikrokogeneračních jednotek v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva. V rešeršní části jsou popsány dostupné technologie a aktuální stav trhu s ...
 • Nekonvenční zdroje jaderné energie 

  Svoboda, Josef
  V místech, kde není možné využít konvenční výrobu a distribuci elektrické energie, nastupují autonomní energetické zdroje. Většina autonomních objektů využívá energii slunce, větru a dalších obnovitelných zdrojů energie. ...
 • Problematika snižování tepelné odrazivosti zrcadel solární elektrárny se Stirlingovým motorem 

  Kmeť, Jozef
  Táto diplomová práca popisuje solárny koncentračný systém využívajúci Stirlingov motor. Problémy, s ktorými sa stretáva pri konštrukcií a prevádzke. Zameriavam sa najmä na problémy znižovania výkonu zaprašovaním a namŕzaním. ...
 • Solární aplikace s koncentrátorovými prvky 

  Hrachiar, Róbert
  Témou tejto bakalárskej práce sú solárne aplikácie s koncentrátorovými prvkami. V tejto práci sú popísané teoretické znalosti jednotlivých typov koncentrátorových systémov, história ich vývoja, rozdelenie, popis systémov, ...
 • Spalovací komora Stirlingova motoru o výkonu do 3 kW 

  Matuška, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu spalovací komory Stirlingova motoru. V úvodu práce stručně popisuji historii a dále praktické využití Stirlinova motoru v současnosti. V následující části jsou vysvětleny ...
 • Stirlingův motor 

  Vondruš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá popisem a výpočtem tepelného Stirlingova motoru s uzavřeným pracovním oběhem a tepelnou regenerací. V teoretické části je popsána historie motoru, princip jeho funkce, rozdíly jednotlivých ...
 • Stirlingův motor 

  Blaha, Josef
  Tato diplomová práce pojednává o Stirlingově cyklu a jeho studiu různými přístupy. Je zde nastíněn výpočet pomocí Schmidtovy teorie a poukázány odlišnosti ideálního a reálného cyklu. Na základě mé předchozího rešerše ...
 • Stirlingův motor 

  Mader, Dan
  Předkládaná práce se zabývá konstrukčními variantami Stirlingova motoru užívanými pro chlazení. První kapitola obsahuje historii vzniku a princip činnosti motoru. V druhé kapitole je popsán Stirlingův cyklus pro různá ...
 • Stirlingův motor jako součást energetických zdrojů kosmických sond a mimozemských základen 

  Kmeť, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou výroby elektrickej energie potrebnej na prieskumných misiách vo vesmíre. V prvej časti je stručný prehľad spôsobov, ktoré využívajú vesmírne agentúry ako NASA. Ďalej sa zaoberá ...
 • Stirlingův termodynamický cyklus 

  Macháček, Jan
  Předkládaná práce se zabývá studií a analýzou vlastností Stirlingova termodynamického cyklu. Tedy cyklu, který se skládá ze dvou izochor a dvou izoterm. Je zde popsán princip funkce Stirlingova motoru, funkce všech jeho ...
 • Studie Stirlingova motoru 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá konstrukčním řešením stirlingova motoru s beta modifikací za zvýšením termické účinnosti regenerátoru. V této práci je snahou o navrhnutí regenerátoru, respektive navrhnutí cest pracovního media přes ...
 • Využití nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice 

  Dobiáš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice. Zmiňuje se v první řadě o konkrétních nízkopotenciálních zdrojích tepla, o jejich rozdělení podle původu a kde se dají takové ...
 • Využití přípojnice jako zdroje tepla 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce je věnována problematice využití ztrátového tepla z přípojnice a jejího chlazení. Zabýváme se zde teplotní analýzou přípojnice, jak pomocí numerických simulací v programu SolidWorks, tak praktickou zkouškou ...