Now showing items 1-8 of 8

 • Deformačně napěťová analýza rázem zatížené přední části automobilu. 

  Hrubý, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou deformace a napětí rázem zatížené přední části automobilu Škoda Octavia II. generace využitím explicitního přístupu metody konečných prvků (MKP). Cílem této práce je ...
 • Deformační,napjatostní a pevnostní analýza rámové konstrukce. 

  Hrubý, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým stanovením deformace, napjatosti a určením bezpečnosti obecného rovinného rámu zatíženého vektorovou veličinou tzn. silou F, jež v něm tuto deformaci a napjatost způsobuje. Cílem ...
 • Metody měření poměrného přetvoření na konstrukci 

  Chytil, Jan
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení použitých metod měření poměrného přetvoření na základě výsledků zatěžovacích zkoušek betonových panelů. Dalším výstupem práce je porovnání skutečných naměřených hodnot s hodnotami ...
 • Napjatostní, pevnostní a deformační analýza příhradové jeřábové konstrukce. 

  Nedělka, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné jeřábové příhradové konstrukce. Cílem práce je výpočet osových sil pro staticky určitou soustavu a následné provedení konstrukční úpravy s ...
 • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

  Matušíková, Anna
  Práce uvádí a porovnává volně dostupné software pro posuzování únosnosti konstrukcí s~FRP výztuží. Je zde popsána teorie a návrh algoritmu vlastního výpočetního programu pro konstrukce vyztužené nekovovou výztuží, které ...
 • Návrh cenově dostupné autonomní váhy 

  Peňák, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí cenově dostupné autonomní váhy, která bude zapracována do celkové koncepce vážení měřeného prvku. Váha bude schopna zobrazit uživateli informaci o aktuální hmotnosti a teplotě.
 • Pevnostní návrh příhradové prutové konstrukce 

  Rašovská, Hana
  Bakalářská práce se zabývá pevnostní, napjatostní a deformační analýzou rovinné příhradové konstrukce. Cílem práce je výpočet velikosti osových sil pro dvě uložení soustavy s následným návrhem geometrie průřezu. Uvažována ...
 • Posouzení vlivu výrobních nepřesností na napjatost a únosnost příhradové nosné konstrukce 

  Klíč, Jan
  Bakalářská práce se zabývá řešením únosnosti konstrukce mostového jeřábu při různých polohách zatížení a současném zatížení vlastní váhou konstrukce (gravitace). Geometrie je zadána úplně. Dále se věnuje vlivu výrobních ...