Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza vybrané firmy 

  Šmída, Martin
  Cílem této práce je s využitím teoretických poznatků provést analýzu konkrétního podniku a na základě získaných poznatků jak z oblasti obecného a oborového okolí tak vnitřního prostředí podniku formulovat doporučení ...
 • Ekonomické vyhodnocení akvizičního projektu podniku 

  Nechvátal, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením akvizičního projektu podniku za pomocí metod diskontovaného cash flow, čisté současné hodnoty a diskontované doby návratnosti. Teoretická část práce obsahuje ucelený ...
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Šmigurová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. Práce je rozdělena do několika částí. První se věnuje teoretickým poznatkům z odborné literatury, které jsou v dalších ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Volánková, Nikola
  Diplomová práca spočíva v hodnotení ekonomickej situácie zvolenej spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „PODNIK“) a vytvorení návrhov na jej zlepšenie. Podnik funguje v odvetví priemyselnej filtrácie a vyrába ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Drnková, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace ve vybraném podniku za období 2011 – 2015. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska, která slouží pro zpracování analytické části. Na základě zvolených ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Černý, Radim
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti za účetní roky 2014 až 2016 a z toho vyplývající návrhy na její zlepšení. Práce obsahuje teoretický rámec, charakteristiku konkrétní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tříletá, Kristýna
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti Jemnická Stavba, a. s. a následné návrhy na zlepšení problémových oblastí. Vyhotovená finanční analýza zobrazuje vývoj společnosti v letech 2012 – ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím Balanced Scorecard 

  Jasanská, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku s použitím konceptu Balanced Scorecard. Specifikuje, co je to koncept Balanced Scorecard, vysvětluje základní principy a perspektivy konceptu a popisuje postup ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro dohled 

  Čelka, Marek
  Cieľom práce je návrh a implementácia informačného systému pre servisný dohľad, ktorý bude schopný automatizovane monitorovať požadované zariadenia vybranej spoločnosti. Tomuto cieľu predchádzala strategická analýza pomocou ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Karas, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Mont Karviná a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Leitner, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je ocenění výrobního podniku XY, s.r.o. s použitím výnosových metod ocenění. V první části této práce je zpracována strategická analýza, finanční analýza a SWOT analýza. V závěru práce jsou ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Hetmánková, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu vybrané společnosti. Popisuje postup vypracování jednotlivých analýz, které mu předchází, výpočtů nutných k jeho úspěšnému sestavení a zhodnocení jeho obou možných ...
 • Návrh rozvoje obchodních aktivit společnosti ADALO, s r. o. 

  Mindl, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení nového obchodního modelu vybraného podniku působícího v oblasti vývoje informačních systémů a webových aplikací. Na základě teoretických poznatků je v práci zpracována analýza ...
 • Návrh strategie rozvoje firmy 

  Václavík, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zvolení vhodné strategie, kterou by se měla společnost dále ubírat. K tomuto zjištění nám poslouží zejména strategická a finanční analýza. Výstupem těchto analýz bude SWOT analýza, kde budou všechny ...
 • Ocenění podniku Hanácké železárny a pérovny, a.s. 

  Hubálková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá určením subjektivní hodnoty firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s. Praktická část se věnuje analýze vnějšího a vnitřního potenciálu a finanční situace společnosti. Na základě stanovení generátorů ...
 • Oceňování podniku 

  Dostál, Jiří
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako, hodnota a její kategorie, podnik, finanční analýza a metody oceňování. Praktická část se zabývá strategickou analýzou, ...
 • Podnikání na Chorvatském trhu 

  Nešporová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá návrhem na vybudování a provoz turistického areálu v Chorvatsku. V teoretické části práce jsou vysvětleny všechny důležité pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Praktická ...
 • Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kökény, Antonín
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční zhodnocení situace vybraného podniku v období 2015 - 2017. K posouzení finančního zdraví podniku jsou použity metody strategické a finanční analýzy. Na základě provedených analýz ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

  Tamajka, Lukáš
  Diplomová práca navrhuje podnikateľský plán pre ďalší rozvoj existujúceho podniku „i-Studio s.r.o“. Skúma príležitosti v už prevádzkovanom odbore a snaží sa navrhnúť projekt, ktorý by prispel k väčšej ziskovosti, k rozšíreniu ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Hromek, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku a teoretickým aspektům jeho oceňování. Pro stanovení hodnoty konkrétního podniku byla zvolena společnost MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost. Na základě teoretických ...